1
Jakie pojazdy zwolnione z opłat drogowych muszą zostać zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat:

Poniższe pojazdy są zwolnione z uiszczenia opłat drogowych wyłącznie w przypadku, gdy są zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych:

 • pojazdy sił zbrojnych lub komponentów cywilnych wysyłającego państwa w celu spełniania swoich obowiązków służbowych według odrębnego przepisu,
 • pojazdy jednostek ratunkowych zintegrowanego systemu ratunkowego, oprócz osób prawnych i osób fizycznych, których przedmiotem czynności jest świadczenie pomocy w związku z ochroną życia, zdrowia i majątku według odrębnych przepisów,
 • pojazdy zarządcy poboru opłat drogowych,
 • pojazdy stosowane do utrzymania wyznaczonych odcinków dróg,
 • pojazdy stosowane do przeprowadzania kontroli poboru opłat drogowych przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli poboru opłat drogowych,
 • pojazdy, które tworzą rezerwy mobilizacyjne, podczas realizacji zadań według odrębnego przepisu. 
2
Gdzie można zarejestrować pojazd zwolniony z opłat drogowych

Użytkownik pojazdu zwolnionego z opłat drogowych posiadający obowiązek rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie opłat drogowych jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków dróg złożyć wniosek do Administratora systemu o rejestrację pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, wyłącznie w Punkcie kontaktowym, wypełniając formularz rejestracyjny przeznaczony do rejestracji pojazdów zwolnionych z opłat drogowych.

Do prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego należy dołączyć:

 • Kartę pojazdu lub dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość użytkownika pojazdu zwolnionego z poboru opłat drogowych i dokumenty potwierdzający powód zwolnienia pojazdu według poniższego punktu 3.

Jeżeli bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania lub podczas korzystania z wyznaczonych odcinków dróg przez pojazd zwolniony od opłat drogowych dojdzie do zmiany jakichkolwiek zarejestrowanych danych, użytkownik pojazdu jest zobowiązany udostępnić zmienione dane zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych do 5 dni od dnia powstania zmiany.

3
Jakie należy przedłożyć dokumenty i wymagane dane.

Przy rejestracji pojazdu zwolnionego z poboru opłat drogowych użytkownik pojazdu zwolniony z poboru opłat drogowych przedłoży:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość osoby użytkownika pojazdu zwolnionego z poboru opłat drogowych (np. wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o wyborze osoby za burmistrza /wójta, itd.),
 • dokumenty potwierdzające powód zwolnienia pojazdu (np. umowa o utrzymaniu wyznaczonych odcinków dróg, itd.).

Jeżeli zwolnienie pojazdu z poboru opłat drogowych ze względu na czas i rozmiar jest ograniczone, użytkownik pojazdu jest zobowiązany podać czas i miejsce, do którego odnosi zwolnienie pojazdu.

W celu rejestracji Pojazdu zwolnionego z poboru opłat użytkownik pojazdu zwolnionego z poboru opłat drogowych jest zobowiązany udzielić przede wszystkim następujące dane:

 • nazwę handlową, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest użytkownikiem pojazdu osoba fizyczna – przedsiębiorca; jeżeli użytkownikiem pojazdu jest inna osoba fizyczna, imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • nazwę lub nazwę handlową i adres siedziby, jeżeli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna,
 • numery rejestracyjne pojazdu i kraj, w którym jest pojazd zarejestrowany,
 • dane kontaktowe użytkownika pojazdu, zwłaszcza numer telefonu, numer faksu i adresu poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.
4
W jaki sposób odbywa się załatwienie wniosku

Administrator systemu po przyjęciu wniosku, tj. prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego  przeznaczonego do rejestracji pojazdów zwolnionych z uiszczenia opłat drogowych, wraz ze wszystkimi jej załącznikami, przetworzy dane, a wniosek przedłoży do zatwierdzenia Zarządcy poboru opłat drogowych. Na podstawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia wniosku przez Zarządcę poboru opłat drogowych (Krajowa Spółka Autostradowa S.A. /słow. Národná diaľničná spoločnosť, a.s./) Administrator systemu prześle użytkownikowi pojazdu „Stanowisko dotyczące wymogu rejestracji pojazdów zwolnionych z opłat drogowych“.

5
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszystkie prawa i obowiązki użytkowników pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłat drogowych regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Systemu i Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy Poboru Opłat Drogowych, jak również odpowiednie postanowienia ustawy nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych, oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w obowiązującym brzmieniu.

Dalsze informacje dotyczące jednostki pokładowej można znaleźć/uzyskać:

 • na portalu internetowym www.emyto.sk w sekcji jednostka pokładowa,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii +421 2 35 111111.