1
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla

Jednou zo základných povinností prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča vozidla je zaregistrovať do elektronického mýtneho systému technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, údaje o prevádzkovateľovi vozidla a ich zmeny v súlade s osvedčením o evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu alebo v súlade s osvedčením o evidencii vydaným v cudzine. Registrácia vozidla v elektronickom mýtnom systéme je realizovaná prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, pričom práve na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, uzatvorenej so správcom výberu mýta, vzniká prevádzkovateľovi vozidla právo užívať vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta.

2
Kto môže zaregistrovať vozidlo do elektronického mýtneho systému

V režime predplateného mýta môže zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzavrieť prevádzkovateľ vozidla, jeho splnomocnený zástupca a/alebo vodič vozidla.

V režime následného platenia mýta môže zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzavrieť prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca.

3
Aké doklady a údaje sú požadované pri registrácii vozidla

Osoby oprávnené uzavrieť zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest sú na žiadosť prevádzkovateľa systému povinné na overenie registračných údajov a uzavretia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest predložiť:

 • technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo obdobný dokument osvedčujúci totožnosť,
 • platný vodičský preukaz,
 • výpis z obchodného registra alebo obdobného registra alebo písomné splnomocnenie na zastupovanie Prevádzkovateľa vozidla s úradne osvedčeným podpisom.

 

Prevádzkovateľ systému je oprávnený na registračné účely požadovať tieto údaje:

 • obchodné meno a adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba-podnikateľ.
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba
 • názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
 • meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu bydliska vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla,
 • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu a číslo vodičského preukazu vodiča vozidla,
 • identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci v inej krajine,
 • daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené,
 • údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
 • kategóriu vozidla, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla,
 • údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii palubnej jednotky (napr. pokovované čelné sklo),
 • predpokladanú celkovú dĺžku vymedzených úsekov ciest, ktorú vozidlo prejazdí pri jednorazovom použití vymedzených úsekov ciest alebo predpokladanú celkovú dĺžku prejazdenej vzdialenosti počas vymedzeného časového obdobia pri opakovanom užívaní vymedzených úsekov ciest,
 • bankové spojenie prevádzkovateľa vozidla,
 • kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla.
4
Kde je možné vozidlo zaregistrovať

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta (v ktorom možno užívať Vymedzené úseky ciest až na základe predchádzajúcej úhrady/po predplatení Mýta) môže uzavrieť prevádzkovateľ vozidla, jeho splnomocnený zástupca a/alebo vodič vozidla, a to na ktoromkoľvek Kontaktnom alebo Distribučnom mieste. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta je uzavretá výlučne pre jedno zaregistrované vozidlo.

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta môže uzavrieť prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca:

 • na Kontaktnom mieste,
 • prostredníctvom vydavateľov palivových kariet.

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta môže byť uzavretá pre viacero zaregistrovaných vozidiel, pričom prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť záväzok úhrady mýta bankovou zárukou, alebo hotovostnou zábezpekou, alebo prostredníctvom vydavateľa palivovej karty.

Viac informácií: Zoznam zákazníckych miest, Zmluvy uzatvárané pri registrácii, Možnosti úhrady mýta.

5
Kedy je možné začať užívať vymedzené úseky ciest

Vozidlo môže začať užívať vymedzené úseky ciest, keď sú splnené všetky povinnosti prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča vozidla stanovené zákonom č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta“), a keď je:

 • a účinne uzatvorená zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest,
 • a účinne uzatvorená zmluva o poskytnutí palubnej jednotky,
 • vo vozidle umiestnená, nainštalovaná a uvedená do činnosti palubná jednotka vrátane jej príslušenstva a je používaná v súlade so zákonom č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta a takým spôsobom, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
 • v palubnej jednotke nastavený počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.
6
Kde je možné získať ďalšie informácie

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľov vozidiel, Vodičov vozidiel a prípadne splnomocnených osôb, týkajúce sa zmlúv a registrácie upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému a Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ako aj príslušné ustanovenia zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ďalšie informácie týkajúce sa registrácie vozidiel do mýtneho systému nájdete/získate:

 • na internetovom portáli www.emyto.sk v sekcii Služby zákazníkom,
 • telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky +421 2 35 111111.