Vážení Prevádzkovatelia vozidiel,

14.4.2010 | SkyToll

Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike, spoločnosť SkyToll, a.s., Vám oznamuje skutočnosť, že dňa 15. apríla 2010 nadobudne účinnosť zákon č. 144/2010Z.z., ktorý upravuje kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta, a to nasledovne:

„Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, určenými na prepravu tovaru, a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, sa platí mýto.“

Vozidlá kategórie M1, N1, M1G, N1G aj v prípade, ak budú používať prívesný vozík a ich najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy podľa osvedčenia o evidencii vozidla je väčšia ako 3,5 tony, nebudú odo dňa 15. apríla 2010 podliehať povinnosti úhrady mýta.

V tejto súvislosti vyzývame Prevádzkovateľov predmetných kategórií vozidiel, aby čo najskôr v termíne od 15. apríla 2010 vrátane, navštívili najbližšie zákaznícke miesto, a to za účelom vrátenia palubnej jednotky a vysporiadania si svojho zmluvného vzťahu so Správcom výberu mýta a Prevádzkovateľom systému.

Prevádzkovatelia vozidiel, zaregistrovaní v režime predplateného mýta, môžu navštíviť ktorékoľvek z viac ako 100 zákazníckych miest v Slovenskej republike. Prevádzkovatelia vozidiel, zaregistrovaní v režime následného platenia mýta, musia navštíviť výhradne jedno z 8 kontaktných miest, ktoré sa nachádza v každom krajskom meste Slovenskej republiky.

Za účelom vysporiadania si zmluvného vzťahu je Prevádzkovateľ vozidla povinný na zákazníckom mieste predložiť:

  1. palubnú jednotku (OBU jednotku) vrátane jej základného príslušenstva,
  2. platný technický preukaz vozidla a/alebo osvedčenie o evidencii vozidla, ku ktorému sa viaže palubná jednotka,
  3. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas a v prípade vozidla zaregistrovaného v režime následného platenia mýta i výpis z obchodného registra alebo obdobného registra (v prípade splnomocnenej osoby je potrebné doložiť aj písomné splnomocnenie na zastupovanie Prevádzkovateľa vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom),
  4. číslo bankového spojenia (zahraniční prevádzkovatelia vozidiel sú povinní predložiť spolu s číslom bankového spojenia aj údaje pre medzinárodný medzibankový platobný styk – IBAN a SWIFT) v prípade, ak vrátenie finančných prostriedkov presiahne výšku 100 EUR.

Podrobnejšie informácie získate na ktoromkoľvek zákazníckom mieste alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 2 3511 1111. Zoznam zákazníckych miest je k dispozícii na internetovom portáli www.emyto.sk alebo Vám ich poskytne zákaznícka linka na tel. čísle +421 2 3511 1111.
 

 

 

Poznámka:
Prevádzkovateľ vozidla je v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému povinný vrátiť palubnú jednotku, a to do 21 kalendárnych dní od výzvy Prevádzkovateľa systému, vykonanej prostredníctvom internetového portálu, prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo pomocou indikácie stavu palubnej jednotky, na základe ktorej je v zmysle Návodu na obsluhu palubnej jednotky Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla povinný kontaktovať zákaznícku linku.

Ak Palubná jednotka nebude vrátená v stanovenom termíne, Prevádzkovateľ vozidla je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi systému zmluvnú pokutu podľa sadzobníka poplatkov, ktorá je v súlade s Mýtnym poriadkom stanovená vo výške obstarávacej ceny palubnej jednotky zníženej o výšku zloženej zábezpeky.
 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk