Blokovanie palubnej jednotky

Ak Palubná jednotka v režime predplateného mýta signalizuje nízky zostatok predplateného mýta, bezodkladne zvýšte predplatenú sumu na najbližšom Zákazníckom mieste. Palubná jednotka OBU 1374 na nízky zostatok predplateného mýta upozorňuje blikaním prvého tlačidla na zeleno a súčasne zvukovou signalizáciou. Palubné jednotky Sitraffic Sensus Unit a Billien OBU 5010 indikujú nízky zostatok predplateného mýta blikajúcim symbolom €, zároveň s blikajúcim stavovým LED indikátorom a súčasne zvukovou signalizáciou. Keď zostatok predplateného mýta dosiahne 0€, Palubná jednotka sa zablokuje.

Podobne v prípade režimu následného platenia mýta začne blikať prvé tlačidlo na Palubnej jednotke OBU 1374 a na Palubných jednotkách Sitraffic Sensus Unit a Billien OBU 5010 bliká symbol €, v kombinácii s blikajúcim stavovým LED indikátorom, ak sa priblíži celková prejazdená suma k sume bankovej záruky prípadne hotovostnej zábezpeky. Toto upozornenie potom slúži prevádzkovateľovi / vodičovi vozidla ako informácia, že je potrebné navýšiť bankovú záruku alebo hotovostnú zábezpeku.

V prípade neuhradenia mýta a/alebo iných záväzkov ani do 3 kalendárnych dní od ich splatnosti je prevádzkovateľ systému oprávnený zablokovať všetky palubné jednotky prevádzkovateľa vozidla, ktorý je v omeškaní s úhradou mýta a iných záväzkov, pričom prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla každá zablokovaná palubná jednotka indikuje stav zablokovania.

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk