Faktúry a platby

1. Faktúra / Výzva na úhradu / Detailný výpis mýtnych transakcií

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla v členení na jednotlivé vozidlá získať bezplatne v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli www.emyto.sk. Na základe neho vystavuje spoločnosť SkyToll, a.s. faktúru pre Prevádzkovateľa vozidla v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Spoločnosť SkyToll, a.s. poskytuje vydavateľom palivových kariet (Zoznam akceptovaných palivových kariet) informácie o skutočne prejazdenom mýte v dávkovom spracovaní. Vydavateľ palivovej karty na základe obdržaných údajov zasiela svojim klientom (jednotlivým Prevádzkovateľom vozidiel, s ktorými má uzavretú zmluvu) Výzvu na úhradu, ktorú je Prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť v termínoch podľa zmluvy uzatvorenej s príslušným vydavateľom palivovej karty. Výzva na úhradu od vydavateľa palivových kariet nie je daňovým dokladom. Obsahuje len sumárnu informatívnu výšku prejazdeného mýta.

Je nutné zdôrazniť, že fakturačné obdobie NDS, a.s. pre zákazníkov zaregistrovaných v režime následného platenia mýta cez vydavateľov palivových kariet je vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca a môže byť rozdielna oproti periodicite zasielania Výziev na úhradu od príslušného vydavateľa palivovej karty.

2. Ako je možné, že mi bolo vyučtované mýto za mesiac február až vo faktúre za mesiac marec?

Palubná jednotka zaznamenáva mýtne udalosti a v stanovených intervaloch ich zasiela prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete na spracovanie do centrálneho informačného systému. V praxi môže nastať prípad, kedy palubná jednotka nezašle všetky zaznamenané mýtne udalosti o prejdených vymedzených úsekoch ciest vozidla. Záznamy o týchto prejdených vymedzených úsekoch ciest zostávajú uchované v palubnej jednotke, ktorá ich zašle na spracovanie počas nasledujúceho stanoveného intervalu.

Z vyššie uvedeného dôvodu môže detailný výpis mýtnych transakcií (podrobný výpis) obsahovať aj údaje o prejdených vymedzených úsekoch ciest z predchádzajúcich fakturačných období. Akékoľvek viacnásobné vyfakturovanie úhrady mýta za prejdenie vymedzených úsekov ciest je vylúčené.

3. Prevádzkovateľ vozidla registrovaný v režime predplateného mýta:

Faktúra (Potvrdenie o prijatí platby), ktorú spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene spoločnosti NDS, a.s.

Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí platby (faktúru), ktoré má všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Jedná sa o daňový doklad, ktorý SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene NDS, a.s., a to za „budúce“ užívanie vymedzených úsekov ciest. Každá takáto faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. V zmysle § 71 ods. 2 predmetného zákona, faktúra obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry ,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže prevádzkovateľ vozidla získať v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli zadarmo, alebo na zákazníckom mieste. Cena za vystavenie Detailného výpisu mýtnych transakcií na zákazníckom mieste podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Doklad o zaplatení depozitu

Palubná jednotka ako neoddeliteľná súčasť komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Z tohto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad. Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí depozitu za palubnú jednotku.

Depozit za palubné jednotky nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s.. K uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

4. Prevádzkovateľ vozidla registrovaný v režime predplateného mýta ktorý používa na úhradu mýta palivovú kartu okrem vyššie uvedeného dostáva:

Výzva na zaplatenie, ktorá je zaslaná vydavateľom palivovej karty.

Ide o nominálnu čiastku, ktorú je prevádzkovateľ vozidla, klient vydavateľa palivovej karty, povinný uhradiť na účet vydavateľa palivovej karty. Daná výzva nemá charakter faktúry, je to iba požiadavka na platbu. Faktúra za mýto, ktorá zároveň slúži pre účely účtovania v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je vystavená a zaslaná prevádzkovateľovi vozidla spoločnosťou SkyToll, a.s.. Finančné vzťahy medzi prevádzkovateľom vozidla a vydavateľom palivovej karty sa riadi výhradne zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi týmito dvoma subjektmi. Vydavateľ palivovej karty nie je v tomto prípade oprávnený vystavovať faktúru (daňový doklad) za užívanie vymedzených úsekov ciest prevádzkovateľovi vozidla.

5. Prevádzkovateľ vozidla registrovaný v režime následného platenia mýta so zabezpečením záväzku úhrady mýta prostredníctvom bankovej záruky alebo hotovostnej zábezpeky:

Faktúra, ktorú spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene spoločnosti NDS, a.s., reprezentuje skutočne prejazdené mýto.

Jedná sa o daňový doklad, ktorý SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene NDS, a.s., a to za užívanie vymedzených úsekov ciest. V rámci jednej faktúry sú zdokladované všetky užívania (prejazdy) vymedzených úsekov ciest vozidlami, zaregistrovanými na jeden mýtny účet v príslušnom fakturačnom období. Každá takáto faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. V zmysle § 71 ods. 2 predmetného zákona, faktúra obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu bolo pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Na faktúrach Národnej diaľničnej spoločnosti za mýto – t.j. faktúry za užívanie vymedzených úsekov ciest na území Slovenskej republiky vystavovaných prevádzkovateľom vozidiel v režime následného platenia mýta sú okrem vyššie uvedených údajov taktiež uvedené aj údaje ako napríklad číslo prevádzkovateľa vozidla, číslo mýtneho účtu a informácia o stave mýtneho účtu prevádzkovateľa vozidla.

V prípade registrácie prevádzkovateľa vozidla v režime následného platenia mýta so zabezpečením záväzku úhrady mýta prostredníctvom bankovej záruky alebo hotovostnej zábezpeky uhrádza faktúru za užívanie vymedzených úsekov ciest priamo prevádzkovateľ vozidla a je povinný túto uhradiť v lehote jej splatnosti.

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla získať v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli zadarmo, alebo na zákazníckom mieste. Cena za vystavenie Detailného výpisu mýtnych transakcií na zákazníckom mieste podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Doklad o zaplatení depozitu

Palubná jednotka ako neoddeliteľná súčasť komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Z tohto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad. Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí depozitu za palubnú jednotku.

Depozit za palubné jednotky nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s.. K uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

6. Prevádzkovateľ vozidla registrovaný v režime následného platenia mýta prostredníctvom vydavateľa palivovej karty:

Faktúra, ktorú spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene spoločnosti NDS, a.s., reprezentuje skutočne prejazdené mýto.

Jedná sa o daňový doklad, ktorý SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene NDS, a.s., a to za užívanie vymedzených úsekov ciest. V rámci jednej faktúry sú zdokladované všetky užívania (prejazdy) vymedzených úsekov ciest vozidlami, zaregistrovanými na jeden mýtny účet v príslušnom fakturačnom období. Každá takáto faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. V zmysle § 71 ods. 2 predmetného zákona, faktúra obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry ,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Na faktúrach Národnej diaľničnej spoločnosti za mýto – t.j. faktúry za užívanie vymedzených úsekov ciest na území Slovenskej republiky vystavovaných prevádzkovateľom vozidiel v režime následného platenia mýta sú okrem vyššie uvedených údajov taktiež uvedené aj údaje, ako napríklad číslo prevádzkovateľa vozidla, číslo mýtneho účtu a informácia o stave mýtneho účtu prevádzkovateľa vozidla.

V prípade registrácie prevádzkovateľa vozidla prostredníctvom vydavateľa palivovej karty faktúru v mene prevádzkovateľa vozidla uhrádza spoločnosti NDS, a.s. vydavateľ palivovej karty. Prevádzkovateľ vozidla túto faktúru neuhrádza (úhradu vykoná cez vydavateľa palivovej karty n základe výzvy na zaplatenie). Faktúra slúži prevádzkovateľovi vozidla na daňové účely a obsahuje nasledovné upozornenie: „Faktúru neuhrádzajte, neslúži ako výzva na úhradu. Úhrada faktúry je realizovaná prostredníctvom vydavateľa palivovej karty.“

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla získať v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli zadarmo, alebo na zákazníckom mieste. Cena za vystavenie Detailného výpisu mýtnych transakcií na zákazníckom mieste podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Výzva na zaplatenie zaslaná vydavateľom palivovej karty

Ide o nominálnu čiastku, ktorú je prevádzkovateľ vozidla, klient vydavateľa palivovej karty, povinný uhradiť na účet vydavateľa palivovej karty. Daná výzva nemá charakter faktúry, je to iba požiadavka na platbu. Faktúra za mýto, ktorá zároveň slúži pre účely účtovania v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je vystavená a zaslaná prevádzkovateľovi vozidla spoločnosťou SkyToll, a.s. Finančné vzťahy medzi prevádzkovateľom vozidla a vydavateľom palivovej karty sa riadia výhradne zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi týmito dvoma subjektmi. Vydavateľ palivovej karty nie je v tomto prípade oprávnený vystavovať faktúru (daňový doklad) za užívanie vymedzených úsekov ciest prevádzkovateľovi vozidla.

Doklad o zaplatení depozitu

Palubná jednotka ako neoddeliteľná súčasť komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Z tohoto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad. Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí depozitu za palubnú jednotku.

Depozit za palubné jednotky nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s.. K uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

7. Prečo nie je na faktúre od NDS,a.s. uvedený údaj o spotrebovanom mýte v členení na jednotlivé vozidlá?

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla v členení na jednotlivé vozidlá získať bezplatne v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli www.emyto.sk. Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Faktúra v súlade s platnou legislatívou obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry ,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

8. Prečo nie je v Doklade na zaplatenie depozitu uvedená DPH?

Palubná jednotka ako neoddeliteľný komponent Komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá bezplatne poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Zábezpeka za palubnú jednotku, ako právny inštitút upravovanú Mýtnym poriadkom, zabezpečujúci jej riadne vrátenie zo strany Prevádzkovateľa vozidla/vodiča vozidla, nepodlieha podľa slovenskej legislatívy dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Práve z tohto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad.

Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s., pričom k uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

9. Prečo sú uvádzané rovnaké sumy vo Výzve na úhradu bez DPH aj s DPH?

Spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje v mene NDS, a.s. fakturú za príslušné fakturačné obdobie. Výzvu na úhradu vystavuje, a za jej formálny obsah zodpovedá, príslušný vydavateľ palivovej karty. (Zoznam vydavateľov palivových kariet TU)

10. Ako môžem platiť, keď som v režime predplatného mýta?

V Režime predplateného mýta je úhrada možná v hotovosti, bankovými kartami a palivovými kartami, ktoré akceptovala NDS. Ich presný zoznam je dopravcom k dispozícii na www.emyto.sk a túto informáciu poskytuje aj zákaznícka linka +421 2 35 111 111. Depozit za palubnú jednotku je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovou kartou.

11. Prečo sa nemôže platiť depozit palivovou kartou?

Vyplýva to zo zmlúv podpísaných medzi prevádzkovateľom mýtneho systému a vydavateľmi palivových kariet.

12. Ako mám reagovať, ak mám podozrenie, že sa mi neúčtuje výška mýta správne?

V prípade akýchkoľvek pochybností sa môžu dopravcovia so svojou sťažnosťou písomne obrátiť priamo na reklamačné oddelenie spoločnosti SkyToll. Môžu tak urobiť aj prostredníctvom internetového portálu www.emyto.sk , na zákazníckej linke 02/35 111 111, či osobne na kontaktných a distribučných miestach. V súlade s reklamačným poriadkom mu bude poskytnutá odpoveď. Je dôležité, aby dopravca v rámci formuláru uviedol všetky potrebné informácie (svoje kontaktné údaje, čas a dátum jazdy, presnú trasu, ktorú prejazdil), aby mohla byť jeho sťažnosť komplexne posúdená.

13. Aké sadzby pri výpočte mýta používate? Používate rozdielne sadzby pre autobusy a ostatné vozidlá?

V rámci mýtneho systému sú pri spoplatňovaní vymedzených úsekov ciest používané aktuálne sadzby mýta v súlade s platnou legislatívou a to od momentu spustenia mýtneho systému, t.j. od 1. januára 2010, bez ohľadu na to, kedy dopravca palubnú jednotku obdržal.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk