Legislatíva

Právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti elektronického výberu mýta

Základným legislatívnym predpisom v oblasti elektronického výberu mýta je zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“), ktorý upravuje:

a)      podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej lenvymedzené úseky ciest“),

b)      práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,

c)      podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,

d)      zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,

e)      postup pri autorizácii a notifikácii,

f)       výkon kontroly dodržiavania zákona o výbere mýta,

g)      pôsobnosť orgánov štátnej správy,

h)      zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom o výbere mýta a osobitným predpisom [Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (2009/750/ES) (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009)].

Súvisiace právne predpisy a vykonávaciu legislatívu podzákonnej právnej formy v oblasti elektronického výberu mýta reprezentujú predovšetkým:

1)    vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v platnom znení,

2)    nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení,

3)    vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Vyššie uvedené právne predpisy v oblasti elektronického výberu mýta môžete nájsť aj na internetovom portáli www.zbierka.sk a/alebo https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov.

 

Rozhodnutia Komisie/smernice Európskeho parlamentu a Rady v oblasti elektronického výberu mýta

1)    smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo dňa 17.júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, publikovaná v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 7, zväzku 4 (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo dňa 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES zo dňa 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ zo dňa 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013),

2)    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z dňa 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve, publikovanej v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 13, zväzku 34 (Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 zo dňa 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009),

3)    rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo dňa 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009).

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk