Oprávnenia príslušníkov mýtnej polície

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov a/alebo vodičov vozidiel podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú oprávnené vykonávať osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci vykonávania dohľadu nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Osobami poverenými výkonom kontroly sú v zmysle § 25 ods. 2 zákona o výbere mýta:

a) zamestnanci správcu výberu mýta,
b) zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2 zákona o výbere mýta.

 

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.

 

Oprávnenia správcu výberu mýta a/alebo prevádzkovateľa systému pri výkone kontroly výberu mýta:

Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená v zmysle § 25 ods. 5 zákona o výbere mýta na účel kontroly dodržiavania tohto zákona:

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 zákona o výbere mýta stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich zo zákona o výbere mýta a poskytovať ich okresným úradom na účely konaní podľa § 27 až 32 zákona o výbere mýta,
c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.

Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 32 zákona o výbere mýta môže správcu výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 tohto zákona zákona vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej podľa § 12 ods. 2 tohto zákona bez zastavenia vozidla aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 32 zákona o výbere mýta správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 tohto zákona je oprávnená:

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 zákona o výbere mýta stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich zo zákona o výbere mýta a poskytovať ich okresným úradom,
c) vypočítať sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.

 

Oprávnenia príslušníkov Policajného zboru pri výkone kontroly výberu mýta:

Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je v zmysle § 25 ods. 7 zákona o výbere mýta oprávnený:

a) usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
b) zakázať vodičovi vozidla pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c) zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 9 zákona o výbere mýta; zakázať vodičovi jazdu možno až do času, kým si prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nesplní povinnosť,
d) prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
e) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f) požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.

Príslušník Policajného zboru je v súlade s § 26 zákona o výbere mýta oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak vodič vozidla neuhradí mýto. V prípade, ak vodič vozidla nie je ochotný tabuľku s evidenčným číslom vydať, príslušník Policajného zboru je oprávnený túto odňať; škodu spôsobenú v súvislosti s jej odňatím znáša prevádzkovateľ vozidla. Osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla sa zadržia do doby uhradenia mýta.

Príslušník Policajného zboru vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla podľa § 26 ods. 1 zákona o výbere mýta potvrdenie.

Ak bolo mýto preukázateľne uhradené, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla príslušný orgán Policajného zboru vráti vodičovi vozidla alebo jeho prevádzkovateľovi. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote do 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla, je príslušný na ich vrátenie orgán Policajného zboru, ktorý ich zadržal. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote nad 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla a ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, je príslušný na ich vrátenie orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla nepominú ani do 15 dní odo dňa ich zadržania, orgán Policajného zboru ich zašle orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

Ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla uschováva orgán Policajného zboru. Orgán Policajného zboru vráti zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla až po preukázanom uhradení mýta.

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk