Oprávnenia príslušníkov mýtnej polície

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov a/alebo vodičov vozidiel podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú oprávnené vykonávať osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci vykonávania dohľadu nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Osobami poverenými výkonom kontroly sú v zmysle § 25 ods. 2 zákona o výbere mýta:

a) zamestnanci správcu výberu mýta,
b) zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2 zákona o výbere mýta.

 

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.

 

Oprávnenia správcu výberu mýta a/alebo prevádzkovateľa systému pri výkone kontroly výberu mýta:

Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená v zmysle § 25 ods. 5 zákona o výbere mýta na účel kontroly dodržiavania tohto zákona:

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 zákona o výbere mýta stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich zo zákona o výbere mýta a poskytovať ich okresným úradom na účely konaní podľa § 27 až 32 zákona o výbere mýta,
c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.

Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 32 zákona o výbere mýta môže správcu výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 tohto zákona zákona vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej podľa § 12 ods. 2 tohto zákona bez zastavenia vozidla aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 32 zákona o výbere mýta správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 tohto zákona je oprávnená:

a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 zákona o výbere mýta stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich zo zákona o výbere mýta a poskytovať ich okresným úradom,
c) vypočítať sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.

 

Oprávnenia príslušníkov Policajného zboru pri výkone kontroly výberu mýta:

Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je v zmysle § 25 ods. 7 zákona o výbere mýta oprávnený:

a) usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
b) zakázať vodičovi vozidla pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c) zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 9 zákona o výbere mýta; zakázať vodičovi jazdu možno až do času, kým si prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nesplní povinnosť,
d) prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
e) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f) požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.

Príslušník Policajného zboru je v súlade s § 26 zákona o výbere mýta oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak vodič vozidla neuhradí mýto. V prípade, ak vodič vozidla nie je ochotný tabuľku s evidenčným číslom vydať, príslušník Policajného zboru je oprávnený túto odňať; škodu spôsobenú v súvislosti s jej odňatím znáša prevádzkovateľ vozidla. Osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla sa zadržia do doby uhradenia mýta.

Príslušník Policajného zboru vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla podľa § 26 ods. 1 zákona o výbere mýta potvrdenie.

Ak bolo mýto preukázateľne uhradené, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla príslušný orgán Policajného zboru vráti vodičovi vozidla alebo jeho prevádzkovateľovi. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote do 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla, je príslušný na ich vrátenie orgán Policajného zboru, ktorý ich zadržal. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote nad 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla a ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, je príslušný na ich vrátenie orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla nepominú ani do 15 dní odo dňa ich zadržania, orgán Policajného zboru ich zašle orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

Ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla uschováva orgán Policajného zboru. Orgán Policajného zboru vráti zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla až po preukázanom uhradení mýta.

 

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...