Systém kontroly

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov a/alebo vodičov vozidiel podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú oprávnené vykonávať osoby poverené výkonom kontroly v zmysle § 25 ods. 2 uvedeného zákona v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci vykonávania dohľadu nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Kontrola je zabezpečená na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom mobilných jednotiek mýtnej polície v nepretržitom režime 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Vo vozidle mýtnej polície pracuje zmiešaná hliadka, ktorú tvorí príslušník mýtnej polície Policajného zboru a mýtny úradník – zamestnanec prevádzkovateľa systému (spoločnosti SkyToll) zodpovedný za obsluhu informačných systémov a technického detekčného vybavenia vozidla mýtnej polície. Kontrola je realizovaná dynamicky počas jazdy vozidla alebo staticky na odstavných plochách.

Dynamická kontrola spočíva vo vyhľadaní a zastavení vozidiel, u ktorých je na základe informácií z centrálneho informačného systému a zo systému na kontrolu výberu mýta, prevádzkovaných prevádzkovateľom systému, evidované podozrenie na spáchanie mýtneho priestupku, tzv. mýtny incident. Okrem cieleného vyhľadávania realizujú mobilné jednotky mýtnej polície aj náhodnú kontrola vozidiel s povinnosťou úhrady mýta.

Pri statickej kontrole sa prostredníctvom špeciálnych technických prostriedkov kontrolujú zaparkované vozidlá. Systém kontroly výberu mýta pozostáva okrem mobilných jednotiek mýtnej polície aj zo siete pevných a prenosných prícestných kontrolných brán, ktoré zabezpečujú automatický zber dát a selekciu vozidiel podozrivých zo spáchania mýtneho priestupku.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk