Platby

Platby v režime predplateného mýta

A. Informácie o platbách predplateného mýta potrebné pri registrácii a uzatváraní zmlúv

V režime predplateného mýta je možné vykonať úhradu mýta nasledovnými platobnými prostriedkami:

  1. v hotovosti na kontaktnom alebo distribučnom mieste,
  2. bankovou kartou na kontaktnom alebo distribučnom mieste.
  3. palivovou kartou na kontaktnom alebo distribučnom mieste, ktorej vydavateľ je schválený správcom výberu mýta. Zoznam akceptovaných palivových kariet nájdete TU.

 

Orientačnú výšku mýta si môžete vypočítať na Kalkulátore mýta.


Minimálna výška jednorazovej platby predplateného mýta v hotovosti je 50 EUR vrátane DPH. Minimálny zostatok predplateného mýta je 12 EUR vrátane DPH.

B. Informácie o platbách predplateného mýta počas trvania zmlúv

Ak je výška predplateného mýta rovná alebo nižšia ako požadovaný minimálny zostatok predplateného mýta, palubná jednotka indikuje vodičovi vozidla dosiahnutie tohto limitu. Na základe svetelnej a vypínateľnej zvukovej indikácie, ktorá je opísaná v návode na obsluhu je vodič vozidla povinný zájsť na najbližšie kontaktné alebo distribučné miesto a predplatiť si mýto alebo opustiť vymedzené úseky ciest. V opačnom prípade mu bude po úplnom vyčerpaní predplateného mýta palubná jednotka zablokovaná.

V prípade vrátenia nespotrebovaného mýta v hotovosti sa vracia iba čiastka do výšky neprevyšujúcej 100 EUR. V prípade, ak je výška nespotrebovaného predplateného mýta viac ako 100 EUR, tak sa vracia výhradne v celej výške na bankový účet prevádzkovateľa vozidla.

Nespotrebované predplatené mýto, ktoré bolo uhradené palivovou kartou, vráti správca výberu mýta výhradne na bankový účet prevádzkovateľa vozidla.

Ak je výška predplateného mýta rovná alebo nižšia ako je stanovený minimálny zostatok predplateného mýta, palubná jednotka indikuje podľa návodu na obsluhu palubnej jednotky dosiahnutie tohto limitu prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla. Na základe indikovania je prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič vozidla povinný zájsť k najbližšiemu kontaktnému alebo distribučnému miestu a predplatiť si mýto alebo opustiť vymedzené úseky ciest.

Ak sa pri kontrole zostatku predplateného mýta zistí, že prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič vozidla nemajú uhradené príslušné mýto, bude mu vyrubený k úhrade doplatok mýta, pričom ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby.


Prípadný preplatok na uhradenom mýte vráti správca výberu mýta rovnakým spôsobom, akým bolo mýto uhradené. Ak bolo mýto uhradené kombináciou viacerých spôsobov, správca výberu mýta má právo vybrať si spôsob vrátenia preplatku. Bankové poplatky spojené s vrátením preplatku znáša prevádzkovateľ vozidla. V hotovosti sa vracia preplatok neprevyšujúci sumu 100 eur.
Ak prevádzkovateľ vozidla platí mýto v režime predplateného mýta a nesprávnym nastavením palubnej jednotky mu vznikne nedoplatok mýta, prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne nedoplatok uhradiť.

Platby v režime následného platenia mýta

V režime následného platenia mýta (na faktúru) je možné vybrať si úhradu mýta jedným z nasledovných spôsobov:

a) bankovým prevodom priamo na účet správcu výberu mýta,
b) prostredníctvom vydavateľa palivových kariet,
c) na kontaktných miestach bankovou kartou, palivovou kartou alebo v hotovosti.

Akceptované palivové karty pre registráciu do elektronického systému mýta na Zákazníckych miestach v režime následného platenia mýta nájdete TU.

V prípade úhrady faktúry prostredníctvom vydavateľov palivových kariet správca výberu mýta zasiela prevádzkovateľovi vozidla faktúru, ktorá má pre prevádzkovateľa vozidla len informatívny charakter a ktorú prevádzkovateľ vozidla neuhrádza.

V prípade úhrady mýta (faktúry) bankovým prevodom je prevádzkovateľ vozidla povinný identifikovať platbu variabilným symbolom a špecifickým symbolom, ktoré sú uvedené na faktúre, ktorú uhrádza. V prípade úhrady mýta bankovým prevodom zo zahraničia alebo ak nie je možné zadať variabilný a špecifický symbol, je prevádzkovateľ vozidla povinný uviesť oba symboly do poznámky bankového prevodu v nasledovnom tvare VS:XXXXXXXXXX; SS:YYYYYYYYYY. Faktúra bude obsahovať aj dobu splatnosti faktúry, ktorá je štandardne 14 kalendárnych dní.

Úhrada mýta musí byť pripísaná na účet správcu výberu mýta najneskôr v deň splatnosti príslušnej faktúry v jej plnej výške.

V prípade neuhradenia mýta a/alebo iných záväzkov ani do 3 kalendárnych dní od ich splatnosti je prevádzkovateľ systému oprávnený zablokovať všetky palubné jednotky prevádzkovateľa vozidla, ktorý je v omeškaní s úhradou mýta a iných záväzkov, pričom prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla každá zablokovaná palubná jednotka indikuje stav zablokovania podľa návodu na obsluhu palubnej jednotky.

V rámci vymáhania pohľadávok dôjde súčasne so zaslaním druhej upomienky k uspokojeniu pohľadávky zo zábezpeky, poskytnutej prevádzkovateľom vozidla formou bankovej záruky alebo iným spôsobom pri uzatváraní zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Prípadné preplatky uhradeného mýta budú zahrnuté do nasledujúceho fakturačného obdobia. V prípade, ak chce prevádzkovateľ vozidla vrátiť preplatok faktúry za mýto pred ukončením nasledujúceho fakturačného obdobia, musí o to požiadať prostredníctvom podanej písomnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov doručenej prevádzkovateľovi systému. V prípade požiadavky o vrátenie preplatku bezhotovostnou formou, bude tento uhradený na bankový účet prevádzkovateľa vozidla uvedený v zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Ak prevádzkovateľ vozidla platí mýto v režime následného platenia mýta, správca výberu mýta postupuje pri vyúčtovaní nedoplatku mýta podľa všeobecných obchodných podmienok.
Ak nesprávnym nastavením palubnej jednotky vznikne preplatok mýta, prevádzkovateľ vozidla požiada o jeho vrátenie v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami správcu výberu mýta.
Detailné informácie o údajoch a dokladoch potrebných k registrácii nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach správcu výberu mýta a prevádzkovateľa systému.

 

Akceptované palivové karty na bezhotovostnú úhradu elektronického mýta v režime predplateného mýta (prepaid)

Správca výberu mýta a Prevádzkovateľ systému na bezhotovostnú úhradu Komplexnej služby elektronického výberu mýta akceptujú palivové platobné karty podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Prostredníctvom vydavateľov palivových kariet v nižšie uvedenej tabuľke je možné zabezpečiť záväzok úhrady mýta. Týmito palivovými kartami je možné platiť v režime predplateného mýta na všetkých zákazníckych miestach bez obmedzenia.

POZOR! Platbu depozitu za palubnú jednotku nie je možné platiť palivovou kartou!

 

Vydavateľ palivovej karty

Akceptované
predčíslie (prefix)

Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta (prepaid)
POVOLENIE PLATBY

E100700523ÁNO
E100782546ÁNO
LogPay707842ÁNO
LogPay708175ÁNO
DKV7043ÁNO
SHELL 7002ÁNO
SHELL7077ÁNO
WAG/Eurowag789663
(okrem 789663100)
ÁNO
SLOVNAFT GOLD70800572, 70800578, 70800574ÁNO
SLOVNAFT SILVER70800570ÁNO
TIFON Gold card78969012ÁNO
MOL Romanian Gold card70800512ÁNO
MOL Romanian Gold card70816781  ÁNO
MOL Romanian Red card70800518 ÁNO
MOL Austrian Gold card 70800552 ÁNO
MOL Hungarian Red card70800598 ÁNO
MOL Hungarian Silver card 70816770ÁNO
MOL Hungarian Gold card 70816780 ÁNO
Energo Petrol Bosnia Gold card70800522ÁNO
MOL Serbia Gold card70800532ÁNO
MOL Slovenia Gold card70800542ÁNO
IES Italy Gold card70800582ÁNO
SLOVNAFT CZ Gold card70800562ÁNO
CCS7079327ÁNO
TOTAL/AS24 Eurotrafic711302, 711304, 711306
ÁNO
TOTAL/AS24 Eurotrafic711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
ÁNO
OMV710101 - 710106,
710109 - 710111
ÁNO
Diners Club Road Account361423 (AU), 361797 (PL), 361763 (CZ) ÁNO
UTA706000ÁNO
TRAFINEO 700673 - 700699ÁNO
TRAFINEO710200 - 710203ÁNO
TRAFINEO710205, 710207ÁNO
TRAFINEO 710211 - 710214ÁNO
TRAFINEO704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
ÁNO
EUROTOLL7824591
Multi Service7083801

 

 

Akceptované palivové karty pre registráciu do elektronického  systému mýta na Zákazníckych miestach v režime následného platenia mýta (postpaid)

 

Správca výberu mýta a Prevádzkovateľ systému oznamujú, že pohľadávky, ktoré vznikli Správcovi výberu mýta voči Prevádzkovateľovi vozidla na základe Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime následného platenia mýta v súvislosti s úhradou Mýta prostredníctvom akceptovaných Palivových kariet, postupuje Správca výberu mýta, prostredníctvom rady postupníkov vrátane Prevádzkovateľa systému, na vydavateľa príslušnej Palivovej karty v súlade s ustanovením § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Vydavateľ palivovej karty

Akceptované
predčíslie (prefix)

Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta (postpaid)

Počet vozidiel, ktoré možno priradiť k platobnej karte (N = ľuboľný)

E1007005231
E1007825461
LogPay7078421
LogPay7081751
DKV70431
SHELL70021
SHELL70771
WAG/Eurowag789663
(okrem 789663100)
1
SLOVNAFT GOLD70800572, 70800578, 70800574N
SLOVNAFT SILVER70800570N
TIFON Gold card78969012N
MOL Romanian Gold card70800512 N
MOL Romanian Gold card70816781N
MOL Romanian Red card70800518N
MOL Austrian Gold card70800552 N
MOL Hungarian Red card70800598 N
MOL Hungarian Silver card 70816770 N
MOL Hungarian Gold card70816780N
Energo Petrol Bosnia Gold card70800522N
MOL Serbia Gold card70800532N
MOL Slovenia Gold card70800542N
IES Italy Gold card70800582N
SLOVNAFT CZ Gold card70800562N
CCS7079327N
TOTAL/AS24 Eurotrafic711302, 711304, 711306
1
TOTAL/AS24 Eurotrafic711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
1
OMV710101 - 710106,
710109 - 710111
1
Diners Club Road Account361423 (AU), 361797 (PL), 361763 (CZ) N
UTA7060001
TRAFINEO 700673 - 7006991
TRAFINEO710200 - 7102031
TRAFINEO710205, 710207
1
TRAFINEO 710211 - 7102141
TRAFINEO704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
1
EUROTOLL7824591
Multi Service7083801

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk