Priestupky a výška pokút

 

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“), sa priestupku na úseku výberu mýta dopustí ten, kto:

a)   užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,

b)   odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,

c)   pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,

d)   neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,

e)   palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju používa v rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona o výbere mýta,

f)    nezadá do palubnej jednotky správne a úplné technické údaje o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie a vznikne tým nedoplatok mýta,

g)   poskytne nesprávne alebo neúplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa ustanovenia § 6 zákona o výbere mýta,

h)   nepredloží na výzvu príslušníka Policajného zboru:

1.      doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,

2.      potvrdenie o úhrade mýta podľa ustanovenia § 6 ods. 7 zákona o výbere mýta,

i)    nesprístupní údaje v palubnej jednotke príslušníkovi Policajného zboru alebo osobe poverenej výkonom kontroly,

j)    neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona o výbere mýta,

k)   neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa ustanovenia § 22 zákona o výbere mýta.

Za vyššie uvedené priestupky na úseku výberu mýta sa podľa zákona o výbere mýta uložia nasledujúce výšky pokút:

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však  1.050 EUR a v blokovom konaní vo výške stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 EUR. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške 2.000 EUR a v blokovom konaní vo výške 1.000 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 100 EUR do 1.000 EUR a v blokovom konaní vo výške od 50 EUR do 700 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. d) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške 1.000 EUR a v blokovom konaní vo výške 700 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 odseku 1 písm. e) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 20 EUR do 100 EUR a v blokovom konaní vo výške od 10 EUR do 80 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm.  f) a g) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške 160 EUR a v blokovom konaní vo výške 120 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. h) a i) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 100 EUR do 500 EUR a v blokovom konaní vo výške od 50 EUR do  300 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. j) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške 100 EUR a v blokovom konaní vo výške 50 EUR, a ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 EUR a v blokovom konaní vo výške 120 EUR,

-         za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. k) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

 

V prípade, ak sa zistí opätovné porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) až j) zákona o výbere mýta do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, uloží sa tomu, kto sa porušenia dopustil, pokuta vo výške dvojnásobku maximálnej sadzby podľa ustanovenia § 27 ods. 2 až 9 zákona o výbere mýta.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk