Fungovanie satelitného mýtneho systému

Elektronický mýtny systém je zložitý informačno-komunikačný technologický komplex pozostávajúci z niekoľkých informačných subsystémov a z množstva špecifických aplikácií, ktoré zabezpečujú všetky prevádzkové procesy výberu mýta a kontroly výberu mýta.

Výber mýta

Vozidlá podliehajúce mýtnej povinnosti musia byť pred vstupom na vymedzené úseky ciest zaregistrované do elektronického mýtneho systému a zároveň musia mať správne nainštalovanú palubnú jednotku, ktorá je povinná na celej sieti vymedzených úsekov ciest.

Palubná jednotka obsahuje aktuálne geografické údaje o vymedzených úsekoch ciest podliehajúcich mýtnej povinnosti (tzv. GEO model). Po inštalácii vo vozidle a správnom nastavení začína palubná jednotka okamžite pracovať. Počas jazdy palubná jednotka sleduje polohu vozidla na vymedzených úsekoch ciest pomocou globálneho satelitného systému sledovania polohy (GPS) a porovnáva ju s uloženými údajmi v GEO modeli. Ak algoritmus palubnej jednotky na základe porovnania týchto údajov zistí, že vozidlo použilo vymedzený úsek podliehajúci úhrade mýta, vytvorí sa v súlade s platnou legislatívou príslušný mýtny záznam o tejto skutočnosti (tzv. mýtna udalosť).

Vytvorené mýtne udalosti sa pomocou technológie GSM/GPRS odosielajú z palubnej jednotky do centrálneho informačného systému, kde sa na základe prejazdenej vzdialenosti vozidla po vymedzených úsekoch ciest s úhradou mýta a príslušnej sadzby mýta pre konkrétnu kategóriu vozidla a typ vymedzeného úseku cesty vygenerujú mýtne transakcie a následne sa vypočíta cena mýta. Centrálny informačný systém je tvorený množstvom aplikácií, ktoré poskytujú kompletnú funkcionalitu procesu výberu mýta. Ten okrem oceňovania mýtnych udalostí a vyúčtovania mýtnych transakcií zahŕňa aj tvorbu faktúr, upomienok, riadenie vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, logistiku, prevádzku zákazníckej zóny internetového portálu atď.

Palubná jednotka počas jazdy upozorňuje vodiča prostredníctvom svetelnej a vypínateľnej zvukovej signalizácie aj na rôzne stavy a situácie, ako napríklad na funkčnosť alebo na nefunkčnosť palubnej jednotky, na nedostatok energie (vybitá batéria), na použitie vymedzeného úseku cesty, alebo na blížiace sa dosiahnutie minimálnej výšky zostatku predplateného mýta (v režime predplateného mýta), resp. dosiahnutie nedostatočného zabezpečenia úhrady mýta, t. j. výšky bankovej záruky (v režime následného platenia mýta). V prípade úplného vyčerpania predplateného mýta alebo v prípadne technických problémov palubnej jednotky je povinnosťou vodiča čo najskôr prerušiť jazdu na najbližšom vhodnom mieste, kontaktovať operátorov zákazníckej linky elektronického mýtneho systému a následne navštíviť najbližšie zákaznícke miesto.

Kontrola výberu mýta

Kontrolu výberu mýta zabezpečuje prevádzkovateľ systému (spoločnosť SkyToll) v súčinnosti s mýtnou políciou. Zabudovaná mikrovlnná (DSRC) technológia palubnej jednotky jej umožňuje komunikovať so špeciálnym subsystémom v rámci elektronického mýtneho systému určeným na kontrolu výberu mýta. Jeho úlohou je kontrola plnenia povinnosti úhrady mýta a ďalších povinností podľa zákona o výbere mýta vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia mýtnych priestupkov. Systém kontroly výberu mýta využíva niekoľko typov špičkových detekčných technologických zariadení.

Pevné a prenosné prícestné kontrolné brány pomocou nainštalovanej technológie dokážu preveriť technické údaje vozidla a porovnať ich s registračnými údajmi vozidla v centrálnom informačnom systéme, ako aj správne nastavenie palubnej jednotky. Podozrivé zistenia (tzv. mýtne incidenty) zachytené kontrolnými bránami sa automaticky odosielajú do centrálneho dohľadového pracoviska, kde sa spracujú, zatriedia a opätovne overia. Potvrdené incidenty sa preklasifikujú na mýtne priestupky a následne sa riešia v súlade s platnou legislatívou.

Vozidlá mýtnej polície sú vybavené obdobnými kontrolnými technickými zariadeniami ako kontrolné brány. Sú určené na nepretržitú 24-hodinovú mobilnú kontrolu vozidiel s povinnosťou úhrady mýta na rôznych miestach vymedzených úsekov ciest. Okrem tejto kontroly mýtna polícia vykonáva aj stíhanie konkrétnych vozidiel na základe podkladov z centrálneho dohľadového pracoviska. Vozidlá, u ktorých zistí porušenie mýtnej povinnosti, je mýtna polícia oprávnená sankcionovať vysokým finančným postihom – pokutou buď priamo na mieste v blokovom konaní, resp. v správnom konaní na príslušnom úrade dopravy. Okrem finančnej pokuty môže pri zistení vážnych porušení povinností zamedziť vodičovi pokračovať ďalej v jazde.
Súčasťou práce mýtnej polície sú aj preventívne kontroly – prostredníctvom najmodernejšej technológie dokáže podrobiť kontrole nielen akékoľvek vozidlo idúce po vymedzenom úseku cesty počas jazdy, ale aj vozidlá odstavené na odpočívadlách a čerpacích staniciach.


Pri dodržiavaní všetkých pravidiel a predpisov sa však žiaden vodič či prevádzkovateľ vozidla s povinnosťou úhrady mýta nemusí obávať komplikácií alebo sankcií a môže neobmedzene a bez problémov využívať všetky diaľnice a rýchlostné cesty a vyhradené cesty nižších kategórií v Slovenskej republike.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk