Správne delikty a výška pokút

 

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“) sa správneho deliktu na úseku výberu mýta dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý:

a)   užíva vymedzených úsekov ciest vozidlom bez úhrady mýta,

b)   pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,

c)   palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju používa v rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona o výbere mýta,

d)   neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona o výbere mýta.

 

Za vyššie uvedené správne delikty sa podľa zákona o výbere mýta uložia nasledujúce výšky pokút:

  • za správny delikt podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 1.500 EUR do 10.000 EUR,
  • za správny delikt podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. b) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 480 EUR do 2.000 EUR.
  • za správny delikt podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. c) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 30 EUR do 300 EUR,
  • za správny delikt podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. d) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 150 EUR do 400 EUR, a ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške od 480 EUR do 2.000 EUR.

 

Správne delikty podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o výbere mýta prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k porušeniu povinnosti podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o výbere mýta.

 

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla

V zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“), je prevádzkovateľ vozidla povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom bola splnená povinnosť:

a)   úhrady mýta,

b)   užívania vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta s palubnou jednotkou vo vozidle,

c)   správneho a úplného zadania technických údajov o vozidle do palubného zariadenia, ktoré sú potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie,

d)   oznámenia zmeny zaregistrovaných údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona o výbere mýta.

 

Prevádzkovateľ vozidla sa dopustí správneho deliktu, ak poruší povinnosť podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o výbere mýta.

Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o výbere mýta, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa ustanovenia § 29 ods. 7 zákona o výbere mýta porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa ustanovenia § 29 ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa ustanovenia § 29 odsekov 3 až 6 zákona o výbere mýta. Pokuta sa zvyšuje o 300 EUR tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa vyššie uvedeného odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozkazu alebo rozhodnutia o uložení pokuty.

 

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk