Predkladané doklady na overenie registračných údajov

Prevádzkovateľ systému môže pred uzavretím zmluvy vyžadovať na overenie pravdivosti a úplnosti registračných údajov výpis z obchodného alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace, osvedčenie o evidencii vozidla alebo technický preukaz každého z registrovaných vozidiel, doklad preukazujúci totožnosť osoby podpisujúcej zmluvu (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas), platné písomné splnomocnenie zástupcu prevádzkovateľa vozidla s úradne osvedčenými podpismi splnomocniteľa nie staršie ako 3 mesiace.

 

Informácie a doklady požadované na Zákazníckom mieste pri nakladaní s Palubnou jednotkou:

Jednoznačná identifikácia vozidla a mýtneho účtu je potrebná pre nasledujúce operácie:

 • navýšenie mýta v režime predplateného mýta
 • výmena Palubnej jednotky
 • vrátenie Palubnej jednotky bez ukončenia Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta (netýka sa vysporiadania finančných prostriedkov)

 

Pre jednoznačnú identifikáciu vozidla a mýtneho účtu vodič potrebuje technický preukaz vozidla, alebo jeho kópiu, alebo znalosť detailných údajov zo Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

 

Pre vrátenie Palubnej jednotky s požiadavkou ukončenia Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta a zároveň vysporiadanie finančných prostriedkov sa povinné doklady líšia podľa osoby, ktorá vracia Palubnú jednotku:

- vodič:

 • originál technický preukaz
 • občiansky preukaz / pas

 

- štatutár spoločnosti:

 • kópia technického preukazu alebo písomný zoznam EČV
 • originál alebo úradne overený výpis z obchodného, živnostenského alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace
 • občiansky preukaz / pas

 

- splnomocnená osoba:

 • kópia technického preukazu alebo písomný zoznam EČV
 • originál alebo úradne overený výpis z obchodného, živnostenského alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace
 • úradne overené splnomocnenie, prípadne splnomocnenie na hlavičkovom papieri firmy s pečiatkou firmy (môže byť zaslané aj naskenované elektronickou poštou)
 • občiansky preukaz / pas

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk