Vrátenie palubnej jednotky

V režime predplateného mýta môže Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla vrátiť Palubnú jednotku na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo distribučnom mieste.

V režime následného platenia mýta môže Prevádzkovateľ vozidla alebo jeho Splnomocnený zástupca, na základe predloženého písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace, vrátiť Palubnú jednotku výhradne na Kontaktnom mieste.

Požadované doklady a informácie potrebné pre vrátenie Palubnej jednotky nájdete v sekcii Požadované doklady.

Zábezpeka je vrátená Prevádzkovateľovi vozidla, jeho Splnomocnenému zástupcovi a/alebo Vodičovi vozidla pri vrátení Palubnej jednotky, pričom Palubná jednotka musí byť nepoškodená a plne funkčná. Zábezpeka za vrátenie Palubných jednotiek, ktoré sa viažu na jednu Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvorenej v Režime následného platenia mýta bude vrátená Prevádzkovateľovi vozidla v hotovosti do výšky neprevyšujúcej 100 EUR. Ak je suma, ktorú je Prevádzkovateľ systému povinný vrátiť vyššia ako 100 EUR, bude Zábezpeka za Palubné jednotky vrátená na bankový účet Prevádzkovateľa vozidla uvedený v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú je Prevádzkovateľ vozidla povinný vyplniť.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla nevráti Palubnú jednotku alebo ak Palubná jednotka bola stratená alebo ukradnutá, je Prevádzkovateľ systému oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške obstarávacej ceny Palubnej jednotky a jej príslušenstva zníženej o výšku zloženej Zábezpeky.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla poškodí alebo zničí Palubnú jednotku, je Prevádzkovateľ systému oprávnený uplatniť si svoj nárok na Zábezpeku a zmluvnú pokutu podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla nevráti príslušenstvo Palubnej jednotky alebo jeho časť, je Prevádzkovateľ systému oprávnený znížiť sumu vrátenej Zábezpeky o cenu príslušenstva ku Palubnej jednotke podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla nevráti Palubnú jednotku vrátane batérie a/alebo krytu batérie, je Palubná jednotka považovaná za poškodenú a Prevádzkovateľ systému oprávnený znížiť sumu vrátenej Zábezpeky o poplatok za poškodenú Palubnú jednotku podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Prevádzkovateľ vozidla, ktorému už v Elektronickom mýtnom systéme zaniklo právo užívať Palubnú jednotku (zánikom Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky a/alebo Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest) je povinný ju vrátiť Prevádzkovateľovi systému vo funkčnom a nepoškodenom stave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa zániku práva na užívanie Palubnej jednotky a to v súlade so Zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky.

Ak dôjde k zmene Prevádzkovateľa vozidla, ku ktorému bola vydaná Palubná jednotka, pôvodný Prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť Palubnú jednotku, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala.
 

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...