Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky

Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky je zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa prevádzkovateľ systému zaväzuje za odplatu poskytnúť do užívania prevádzkovateľovi vozidla palubnú jednotku a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje zaplatiť odplatu a zložiť zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku. Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sú najmä:

  • identifikačné údaje zmluvných strán - meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene prevádzkovateľa vozidla a identifikačné údaje správcu výberu mýta
  • identifikačné číslo palubnej jednotky a evidenčné číslo vozidla, ku ktorému je priradená
  • parametre počiatočného nastavenia palubnej jednotky
  • výška a splatnosť odplaty za poskytnutie palubnej jednotky
  • spôsob zabezpečenia záväzku vrátenia palubnej jednotky a jej príslušenstva
  • výška zábezpeky je stanovená na 50 EUR a úhrada je možná v hotovosti, bankovým prevodom a akceptovanou bankovou kartou.
 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk