Az elektronikus útdíjszedés jogi keretei a Szlovák Köztársaságban.

Az elektronikus útdíjszedést érintő alapvető jogszabály, kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény és a törvény további módosításai és kiegészítései (továbbiakban röviden „Útdíjszedési törvény“), amely szabályozza:

 1. az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, I. rendű közutakon és II. rendű közutakon kijelölt díjköteles útszakaszok (továbbiakban „kijelölt útszakaszok“) használatáért fizetendő útdíj elektronikus beszedésének és az útdíjfizetés helyettesítő módozatának feltételeit,
 2. a jármű-üzemeltető, a járművezető, az útdíjkezelő, az útdíjkezelő által megbízott személy, az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatást nyújtó szervezet és a bejelentett személy jogait és kötelességeit,
 3. az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás nyújtásának feltételeit,
 4. egyeztetési eljárást az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás területén,
 5. az engedélyezés és bejelentés menetét,
 6. az útdíjszedési törvénynek való megfelelés ellenőrzését,
 7. az államigazgatási szervek hatásköreit,
 8. felelősség viselését az Útdíjszedési törvényben és külön jogszabályban meghatározott kötelesség megszegéséért [az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemeinek meghatározásáról szóló 2009. október 6-i Bizottsági Határozat (2009/750/EK) (EU HL L 268, 2009.10.13.)].

 

A vonatkozó jogszabályok és törvényen alapuló jogi forma végrehajtási törvényi keretei az elektronikus útdíjszedés terén elsősorban a következők:

 1. A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által kiadott T.t. 228/2020. hatályos miniszteri rendelet, amely az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, I. rendű közutakon és II. rendű közutakon kijelöli az útdíjköteles útszakaszokat;
 2. A Szlovák Köztársaság kormányának, a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításának módját, a díjszabást és a díjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét szabályozó T.t. 497/2013. számú hatályos rendelete;
 3. A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által kiadott T.t. 476/2013. számú miniszteri rendelet, melyben a kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos törvény végrehajtó rendelkezései és további hatályos törvények módosításai és kiegészítései szerepelnek.

Az előbbiek, az útdíjbeszedést érintő jogi előírások a www.zbierka.sk és/vagy a https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov. internetes oldalon is hozzáférhetők.

 

Útdíjszedést érintő Bizottsági határozatok/ az Európai Parlament és a Tanács irányelvei

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK számú 1999. június 17-i irányelve a nehéz tehergépjárművekre egyes közlekedési infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadása 7. fejezet, 4. kötetében (EK HL L 187, 1999.07.20.)  jelent meg, módosításai az Európai Parlament és a Tanács 2006/38/EK számú 2006. május 17-i (EU HL L 157, 2006.06.09.) irányelve, a Tanács 2006/103/EK  2006. november 20-i (EU HL L 363, 2006.12.20.) irányelve,  az Európai Parlament és a Tanács 2011/76/EU 2011.  szeptember 27-i  (EU HL L 269, 2011.10.14.) és a Tanács 2013/22/EU 2013.  május 13-i  (EU HL L 158, 2013.06.10.) irányelve.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK számú 2004. április 29-i irányelve  a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadása 13. fejezet, 34. kötetében (EU HL L 200, 2004.06.07)   jelent meg,  módosítása az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK 2009. március  11-i (EU HL L 87, 2009.03.31.) rendelete.
 • 2009/750/EK számú 2009. október 6-i Bizottsági Határozat az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemeinek meghatározásáról (EU HL L 268, 2009.10.13.).