Przepisy prawne Republiki Słowackiej dotyczące elektronicznego poboru opłaty drogowej

Podstawową regulacją prawną w dziedzinie elektronicznego poboru opłaty drogowej jest:

Ustawa nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za korzystanie z określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (dalej tylko „ustawa o poborze opłaty drogowej“), która reguluje:

 

 1. warunki elektronicznego poboru opłaty drogowej i zastępczego sposobu poboru opłaty drogowej za korzystanie z określonych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wojewódzkich (dalej „określone odcinki dróg“),
 2. prawa i obowiązki eksploatatora pojazdu, kierowcy pojazdu, eksploatatora poboru opłaty drogowej, osoby uprawnionej przez eksploatatora poboru opłaty drogowej, oferującego europejską służbę elektronicznego poboru opłaty drogowej i osoby notyfikowanej,
 3. warunki udzielania europejskiej służby elektronicznego poboru opłaty drogowej,
 4. postępowanie polubowne w dziedzinie europejskiej służby elektronicznego poboru opłaty drogowej,
 5. sposób postępowania przy autoryzacji i notyfikacji,
 6. wykonywanie kontroli przestrzegania ustawy o poborze opłaty drogowej,
 7. zakres działalności organów administracji państwowej,
 8. odpowiedzialność za naruszenie obowiązków ustanowionych w ustawie o poborze opłaty drogowej i odrębnych przepisów [Decyzja Komisji z 6 października 2009 r. o definicji europejskiej służby elektronicznego poboru opłaty drogowej i jej elementów technicznych (2009/750/WE) (U. w. UE L 268, 13.10.2009)].

 

Związane przepisy prawne i przepisy wykonawcze do podustawowej formy prawnej w dziedzinie elektronicznego poboru opłaty drogowej reprezentują przede wszystkim:

 

 1. obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 228/2020 Dz.U., które określa odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wojewódzkich z elektronicznym poborem opłaty drogowej w brzmieniu obowiązującym,
 2. rozporządzenie Rządu Republiki Słowackiej nr. 497/2013, które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej za korzystanie z określonych odcinków dróg w brzmieniu obowiązującym,
 3. obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 476/2013 Dz.U. dotyczące realizacji niektórych postanowień ustawy o poborze opłaty drogowej za korzystanie z określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,

Podane powyżej przepisy prawne w dziedzinie elektronicznego poboru opłaty drogowej są umieszczone na portalu internetowym www.zbierka.sk i/lub https://www.slov-lex.sk/wyszukiwanie przepisów prawnych.

 

Decyzje Komisji/wytycznych parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie elektronicznego poboru opłaty drogowej

 • wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z 17 czerwca 1999 r. o opłatach za używanie określonej infrastruktury drogowej przez ciężkie pojazdy transportowe, opublikowane w wydaniu specjalnym Biuletynu Urzędowego Unii Europejskiej, rozdziale 7 (Dz.U. WE L 187, 20.07.1999 r.) w brzmieniu wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/38/WE z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. UE L 157, 09.06.2006 r.)wytycznych Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. UE L 363, 20.12.2006 r.), wytycznych parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z dnia 27 września 2011 r. (Dz.U. UE L 269, 14.10.2011 r.) i wytycznych Rady2013/22/UE z 13 maja 2013 r. (Dz.U. UE L 158, 10.06.2013 r.).
 • wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z 29 kwietnia 2004 r. o wzajemnej   operacyjności elektronicznych drogowych systemów opłaty drogowej we Wspólnocie, opublikowana w wydaniu specjalnym Biuletynu Urzędowego Unii Europejskiej, rozdziale 13, tomie 34 (Dz.U. UE L 200, 07.06.2009 r.) w brzmieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U. L 87, 31.03.2009 r.)
 • decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. o definicji europejskiej służby elektronicznego poboru opłaty drogowej i jej elementów technicznych (Dz.U. UE L 268, 13.10.2009 r.)