Jednostka pokładowa OBU 1374

Ważne informacje potrzebne przed używaniem jednostki pokładowej
Po uruchomieniu pojazdu jednostka pokładowa wyda dźwięk sygnalizacyjny a diody LED będą pulsować, dopóki jednostka pokładowa nie ustawi się na normalny tryb eksploatacji. Natychmiast gdy jednostka jest gotowa do użytku, wyda następny dźwięk sygnalizacyjny a diody LED wskażą stan eksploatacji oraz ustawioną kategorię pojazdu.

Jeśli jednostka pokładowa znajduje się w trybie spoczynku (standby), aby ją włączyć, należy wcisnąć przycisk lub zapalić silnik pojazdu.

Jednostka pokładowa posiada dwa przyciski, 5 diod LED oraz zintegrowany czujnik świetlny. Na podstawie informacji uzyskanych z czujnika świetlnego w zależności od intensywności światła ustawi się intensywność świecenie diod LED (w ciągu dnia świecą jaśniej, w nocy słabiej). Przyciskami ustawia się kategorię pojazdu, wyłączenie i włączenie sygnalizacji dźwiękowej oraz w szczególnych przypadkach według instrukcji operatorów infolinii klienta można również odesłać dane.

Ustawienie kategorii pojazdu oraz sygnalizacja
W jednostce pokładowej można dynamicznie zmieniać kategorię pojazdu według ilości osi. Użytkownik pojazdu i/albo kierowca muszą z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa koncentrować się w pełni na prowadzeniu pojazdu, dlatego też wszelkie ustawienia należy przeprowadzać wówczas, gdy pojazd stoi w bezpiecznym, przeznaczonym do tego miejscu.

Przy ustawianiu kategorii pojazdu oraz liczby osi należy koniecznie uwzględnić osie tandemowe, podwójne i opuszczane. W przypadku samochodów ciężarowych użytkownik/kierowca pojazdu musi przestawić kategorię pojazdu, jeśli dołączy lub odłączy przyczepę/naczepę. Masę całkowitą pojazdu można znaleźć na karcie pojazdu lub w dowodzie rejestracyjnym.

Ponowne wciśnięcie prawego przycisku zmienia dynamicznie kategorię pojazdu. Wskazanie i wyświetlenie ustawionej kategorii pojazdu według liczby osi za pomocą diod LED wygląda następująco:

LED “1” kategoria Samochód ciężarowy >= 3,5 – 12 t
LED “2” kategoria Samochód ciężarowy >= 12 t oraz 2 osie
LED “3” kategoria Samochód ciężarowy >= 12 t oraz 3 osie
LED “4” kategoria Samochód ciężarowy >= 12 t oraz 4 osie
LED “1” a “4” kategoria Samochód ciężarowy >= 12 t oraz 5 lub więcej osi
LED “1” kategoria Autobus >=3,5–12t
LED “2” kategoria Autobus >= 12 t
 

obu_manual_1.jpg

 

Drugim przyciskiem może użytkownik stłumić / wyłączyć sygnalizację dźwiękową jednostki pokładowej. Ponowne wciśnięcie tego przycisku spowoduje ponowne włączenie sygnalizacji dźwiękowej.

Jednostka pokładowa jest w stanie akustycznie oznajmić kierowcy różne zdarzenia, jak np. zmianę trybu eksploatacji, odłączenie przewodu przyłączeniowego, rozpoznawanie odcinków poboru myta, niewystarczającą wysokość przedpłaconej opłaty drogowej lub niewystarczającą wysokość gwarancji bankowej lub zabezpieczenia w gotówce.

Instrukcję obsługi jednostki pokładowej, łącznie z opisem diod LED oraz sygnalizacji dźwiękowej można pobrać w sekcji Do pobrania.

 

Jednostka pokładowa OBU Sitraffic Sensus Unit

Elementy wskazujące i sygnalizacyjne oraz elementy obsługi

Jednostka pokładowa nie posiada żadnego przycisku służącego do włączenia lub wyłączenia, zaczyna działać zawsze po podłączeniu do źródła zasilania.

W przypadku, gdy jednostka pokładowa została podłączona do źródła zasilania, włączy się za każdym razem:

– gdy włączysz zapłon lub
– kiedy pojazd zostanie uruchomiony lub
– po naciśnięciu przycisku nawigacyjnego.

Przed jazdą, podczas jazdy i po zakończeniu jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg użytkownik obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli działania i prawidłowości ustawień jednostki pokładowej.

Znaczenia poszczególnych elementów wskazujących i sygnalizacyjnych oraz elementów obsługi opisane zostały pod ilustracją.
 

 

obu_manual_2.jpg

1 – Kategoria pojazdu

2 – Numer rejestracyjny pojazdu

3 - Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny przeznaczony do:

– ustawienia kategorii pojazdu i liczby osi
– włączenia i wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej
– wyłączenia komunikacji z elektronicznym systemem poboru opłat
– wskaźnika stanu ogólnego LED

4 – Saldo przedpłaconych środków

5- Podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania

6- Stan baterii

7- Ustawienie głośnika (włączony/wyłączony)
 

Ustawienie kategorii pojazdu i sygnalizacja

Aktywacji i podstawowych ustawień jednostki pokładowej dokonuje pracownik upoważniony przez operatora systemu na podstawie danych zawartych w umowie o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg oraz w umowie o zapożyczenie jednostki pokładowej.

Przy odbiorze jednostki pokładowej należy sprawdzić zarówno poprawność danych, jak i prawidłowość wskazywanego ustawienia i stanu eksploatacji jednostki pokładowej.
 

W przypadku, gdy przed korzystaniem lub podczas korzystania z wyznaczonych odcinków dróg zmieni się liczba osi pojazdu (np. przez dołączenie przyczepy), jesteś obowiązany do zmiany danych dotyczących liczby osi za pośrednictwem odpowiedniego elementu obsługi Jednostki pokładowej w taki sposób, by odpowiadał faktycznej kategorii pojazdu / faktycznej i aktualnej liczbie osi.

W celu zmiany liczby osi użyj przycisku nawigacyjnego i naciskaj „ lava sipka ” lub „ prava sipka ” dopóty, dopóki liczba osi widniejąca na odpowiednim symbolu nie będzie zgodna z Twoim pojazdem lub zestawem przyczepowym.

Włączenia lub wyłączenia sygnalizycji dźwiękowej możesz dokonać naciskając przycisk nawigacyjny „ horna sipka ” lub „ dolna sipka ” dopóty, dopóki nie pojawi się symbol głośnika. Do włączenia lub wyłączenia głośnika użyj przycisku nawigacyjnego i naciśnij „ lava sipka ” lub „ prava sipka ”. Po zakończeniu Twojego wyboru możesz przejść do wyświetlania standardowego użytkowania naciskając „ horna sipka ” lub „ dolna sipka ”, ewentualnie po upływie krótkiego czasu wyświetlacz wróci do trybu pracy standardowej.

obu_manual_4.jpg

Jednostka pokładowa potrafi dźwiękowo zasygnalizować kierowcy różne zdarzenia, jak np. zmianę trybu pracy, odłączenie kabla przyłączeniowego, rozpoznawanie płatnych odcinków, niewystarczające saldo przedpłaconych środków lub niewystarczającą wysokość gwarancji bankowej lub zabezpieczenia finansowego.

Instrukcję obsługi jednostki pokładowej Sitraffic Sensus Unit można pobrać w sekcji Do pobrania.

 

Podstawowa instrukcja obsługi jednostki pokładowej Billien OBU

Wyświetlacze, elementy sygnalizacyjne i sterownicze


Na przedniej stronie jednostki sterującej znajdują się wyświetlacze i elementy sygnalizacyjne i sterownicze.
Jednostka pokładowa nie posiada żadnego przycisku do włączenia lub wyłączenia, zacznie pracować zawsze po podłączeniu do źródła zasilania.

Jeśli jednostka pokładowa jest podłączona do źródła zasilania, włączy się zawsze:
•    Po włączeniu zapłonu lub
•    Po ruszeniu pojazdu lub
•    Po naciśnięciu dowolnego przycisku.


Przed jazdą, podczas jazdy i po zakończeniu jazdy określonymi odcinkami dróg należy obowiązkowo sprawdzić działanie i poprawność ustawienia jednostki pokładowej.
Znaczenia poszczególnych elementów wskazujących i sygnalizacyjnych oraz elementów obsługi opisane zostały pod ilustracją.

 obu_manual_5.jpgUstawienie kategorii pojazdu i sygnalizacja
Aktywacji i podstawowego ustawienia jednostki pokładowej dokonuje uprawniony pracownik operatora systemu na podstawie danych określonych w umowie o używaniu określonych odcinków dróg oraz umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej.


Podczas odbioru jednostki pokładowej należy sprawdzić poprawność danych, jak również poprawność wyświetlanego ustawienia jednostki pokładowej oraz wyświetlanego stanu eksploatacyjnego jednostki pokładowej.


Jeżeli przed używaniem lub podczas używania określonych odcinków dróg dojdzie do zmiany ilości napraw pojazdu (np. podłączeniem przyczepy), należy zmienić za pomocą odpowiedniego elementu sterowniczego jednostki pokładowej dane o ilości napraw w taki sposób, aby odpowiadał rzeczywistej kategorii pojazdu/ rzeczywistej i realnej ilości napraw.


W celu zmiany ilości napraw należy użyć przycisk „“ alebo „ “ dopóki ilość napraw przedstawiona odpowiednim symbolem, nie będzie zgodna z danym pojazdem lub zespołem pojazdów.
Aktywację lub dezaktywację sygnalizacji akustycznej można przeprowadzić przez naciśnięcie przycisku „“.


Jednostka pokładowa potrafi dźwiękowo zasygnalizować kierowcy różne zdarzenia, jak np. zmianę trybu pracy, odłączenie kabla przyłączeniowego, rozpoznawanie płatnych odcinków, niewystarczające saldo przedpłaconych środków lub niewystarczającą wysokość gwarancji bankowej lub zabezpieczenia finansowego.

Instrukcję obsługi jednostki pokładowej Billien OBU  można pobrać w sekcji Do pobrania.

Podstawowa instrukcja obsługi jednostki pokładowej Billien OBU 5051

Wyświetlacze, elementy sygnalizacyjne i sterownicze


Na przedniej stronie jednostki sterującej znajdują się wyświetlacze i elementy sygnalizacyjne i sterownicze.
Jednostka pokładowa nie posiada żadnego przycisku do włączenia lub wyłączenia, zacznie pracować zawsze po podłączeniu do źródła zasilania.

Jeśli jednostka pokładowa jest podłączona do źródła zasilania, włączy się zawsze:
•    Po włączeniu zapłonu lub
•    Po ruszeniu pojazdu lub
•    Po naciśnięciu dowolnego przycisku.


Przed jazdą, podczas jazdy i po zakończeniu jazdy określonymi odcinkami dróg należy obowiązkowo sprawdzić działanie i poprawność ustawienia jednostki pokładowej.
Znaczenia poszczególnych elementów wskazujących i sygnalizacyjnych oraz elementów obsługi opisane zostały pod ilustracją.

 5051_menu_PL

5051_manual_PL


Ustawienie kategorii pojazdu i sygnalizacja
Aktywacji i podstawowego ustawienia jednostki pokładowej dokonuje uprawniony pracownik operatora systemu na podstawie danych określonych w umowie o używaniu określonych odcinków dróg oraz umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej.


Podczas odbioru jednostki pokładowej należy sprawdzić poprawność danych, jak również poprawność wyświetlanego ustawienia jednostki pokładowej oraz wyświetlanego stanu eksploatacyjnego jednostki pokładowej.

5051_kategorie_PL


Jeżeli przed używaniem lub podczas używania określonych odcinków dróg dojdzie do zmiany ilości napraw pojazdu (np. podłączeniem przyczepy), należy zmienić za pomocą odpowiedniego elementu sterowniczego jednostki pokładowej dane o ilości napraw w taki sposób, aby odpowiadał rzeczywistej kategorii pojazdu/ rzeczywistej i realnej ilości napraw.


W celu zmiany ilości napraw należy użyć przycisk „“ alebo „ “ dopóki ilość napraw przedstawiona odpowiednim symbolem, nie będzie zgodna z danym pojazdem lub zespołem pojazdów.
Aktywację lub dezaktywację sygnalizacji akustycznej można przeprowadzić przez naciśnięcie przycisku „“.


Jednostka pokładowa potrafi dźwiękowo zasygnalizować kierowcy różne zdarzenia, jak np. zmianę trybu pracy, odłączenie kabla przyłączeniowego, rozpoznawanie płatnych odcinków, niewystarczające saldo przedpłaconych środków lub niewystarczającą wysokość gwarancji bankowej lub zabezpieczenia finansowego.

Instrukcję obsługi jednostki pokładowej Billien OBU 5051   można pobrać w sekcji Do pobrania.