Technologia

Od 1-go stycznia 2010 roku Republika Słowacka wprowadziła jeden z najnowocześniejszych elektronicznych systemów poboru opłat drogowych, który w skali światowej uplasował Słowację w czołówce jeżeli chodzi o  elektroniczny  pobór opłat drogowych .

System podczas swojego uruchamiania pokrywał  prawie 2 400 km wyznacoznych  odcinków dróg – oprócz autostrad i dróg ekspresowych, a także  duży zakres dróg krajowych – podlegających opłacie za pośrednictwem  najnowocześniejszej  technologii satelitarnj poboru opłat drogowych GPS-GSM, która pracuje na zasadzie nawigacji GPS, tzn. zapisywania pozycji  pojazdów za pośrednictwem urządzenia nawigacyjnego umieszczonego w pojeździe (jednostki pokładowej) przy pomocy satelitów GPS. Wybrana technologia poboru opłat drogowych  umożliwia maksymalną prężność systemu w celu  sprostania przyszłemu wzrostowi objętości transportu towarowego i rozszerzania sieci dróg  w Republice Słowackiej.

Słowacki elektroniczny system poboru opłat drogowych  wykorzystuje  innowacyjne pod względem technologicznym „hybrydowe“ jednostki pokładowe posiadające  w sobie trzy technologie:

  • technologię satelitarną GPS do określania pozycji  – zapewnia zbieranie danych dotyczących  korzystania  z wyznaczonych  odcinków dróg,
  • technologię GSM/GPRS do komunikacji w ramach sieci telefonii komórkowej – służy do transmisji danych pomiędzy jednostką pokładową a innymi podsystemami informacyjnymi w ramach systemu elektronicznego poboru opłat drogowych,
  • technologię mikrofalową DSRC do komunikacji na krótkie odległości – służy do kontroli płatników opłat drogowych  w ramach procesu kontroli poboru opłat drogowych .

Od 1-go stycznia 2014 roku  za pośrednictwem technologii satelitarnej poboru opłat drogowych jest pokrytych  prawie 17 770 km wyznaczonych  odcinków dróg w Republice  Słowackiej, z czego  około  660 km tworzą  wyznaczone  odcinki autostrad i dróg ekspresowych, 3 630 km wyznaczonych  odcinków dróg krajowych, dalsze 3 640 km wyznaczonych  odcinków dróg wojewódzkich i ponad 9 840 km  wyznaczonych  odcinków dróg powiatowych.

Przedstawione rozszerzenie sieci wyznaczonych  odcinków dróg uplasowało  Słowację w pozycji pierwszego kraju w ramach Unii Europejskiej, który:

  • posiada  łącznie  najdłuższą sieć drogową w ramach systemu elektronicznego poboru opłat drogowych,
  • obsługuje za pośrednictwem elektronicznego  systemu  poboru opłat drogowych  najdłuższą sieć drogową niższych kategorii o długości ponad  17 100 km.

Satelitarny system poboru opłat drogowych stosowany  w Republice Słowackiej jest już dziś przygotowany pod względem technologicznym także do wzajemnej współpracy z sąsiadującymi  państwami w całkowitej  zgodzie z wymogami przyszłej europejskiej usługi  elektronicznego poboru opłat drogowych  opierającej się  na zasadach „jedna umowa – jedna jednostka pokładowa – liczne  systemy poboru opłat drogowych“, co dzięki zastosowanej technologii potrafi szybko i prężnie implementować także  przyszłe zmiany i przepisy  Unii Europejskiej w dziedzinie ogólnoeuropejskiej polityki transportowej.

 

Funkcjonowanie  satelitarnego systemu poboru opłat drogowych

Elektroniczny system poboru opłat drogowych  jest złożony pod względem technologicznym  kompleksem informacyjno-komunikacyjnym składającym się z kilku podsystemów informacyjnych oraz dużej ilości specyficznych aplikacji, które zapewniają  wszystkie procesy eksploatacyjne poboru opłat drogowych i kontroli poboru opłat drogowych.

 

Pobór opłat drogowych

Pojazdy podlegające uiszczaniu opłat drogowych  muszą zostać przed wjazdem na wyznaczone  odcinki dróg zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych  i jednocześnie muszą posiadać  właściwie zainstalowaną jednostkę pokładową, obowiązującą w całej sieci wyznaczonych  odcinków dróg.

Jednostka pokładowa zawiera aktualne dane geograficzne o wyznaczonych  odcinkach dróg podlegających  obowiązku  uiszczania opłat drogowych (tzw. GEO model). Po instalacji w pojeździe i właściwym ustawieniu jednostka pokładowa zaczyna natychmiast działać. Podczas jazdy jednostka pokładowa śledzi pozycję  pojazdu na określonych odcinkach dróg przy pomocy globalnego satelitarnego systemu śledzenia pozycji  (GPS) i porównuje ją z danymi zapisanymi w modelu GEO. Jeśli algorytm jednostki pokładowej na podstawie porównania tych danych stwierdzi, że pojazd skorzystał  z określonego odcinka z obowiązkiem uiszczenia opłaty drogowej, w związku z obowiązującą regulacją prawną zostanie wytworzony odpowiedni zapis o tym fakcie (tzw. zdarzenie dotyczące opłaty drogowej).

Powstałe zdarzenia dotyczące opłaty drogowej zostają przy pomocy technologii GSM/GPRS wysyłane z jednostki pokładowej do centralnego systemu informacyjnego, gdzie na podstawie przejechanej przez pojazd odległości po wyznaczonych  odcinkach dróg podlegających obowiązkowi  uiszczania opłaty drogowej i odpowiedniej stawki opłaty drogowej dla konkretnej kategorii pojazdu i typu określonego odcinka drogi zostaną wygenerowane transakcje opłaty drogowej, na podstawie czego zostanie obliczona wysokość opłaty drogowej. Centralny system informacyjny jest utworzony na podstawie  dużej ilość aplikacji umożliwiających kompletną funkcjonalność procesu poboru opłat drogowych . System ten oprócz wyceniania zdarzeń dotyczących opłat drogowych i rozliczania transakcji opłat drogowych posiada także  możliwość wystawianie faktur, upomnień, zarządzanie stosunkami z klientami i dostawcami, logistykę, prowadzenie strefy klienta portalu internetowego itd.

 

Kontrola poboru opłaty drogowej

Kontrolę poboru opłaty drogowej zapewnia  administrator  systemu (spółka SkyToll) we współpracy  ze słowacką Inspekcją Transportu Drogowego. Wbudowana technologia mikrofalowa (DSRC) jednostki pokładowej umożliwia jej komunikowanie ze specjalnym podsystemem w ramach elektronicznego systemu poboru opłat drogowych  przeznaczonym do kontroli poboru opłat drogowych. Jego zadaniem jest kontrola wypełniania  obowiązku uiszczania opłat drogowychej i innych obowiązków według ustawy o poborze opłaty drogowej łącznie z dokumentowaniem incydentów związanych z opłatą drogową i rozwiązywaniem związanych z tym wykroczeń. System kontroli poboru opłat drogowych  korzysta  z kilku typów nowoczesnych detekcyjnych urządzeń technologicznych.

Stałe i przenośne kontrolne bramownice drogowe potrafią przy pomocy zainstalowanej technologii sprawdzić dane techniczne pojazdu i porównać je z danymi rejestracyjnymi pojazdu w centralnym systemie informacyjnym, jak również właściwe ustawienie jednostki pokładowej. Podejrzane ustalenia (tzw. incydenty dotyczące opłaty drogowej) zarejestrowane przez bramki kontrolne zostają automatycznie wysyłane do centralnego stanowiska kontrolnego, gdzie są przetwarzane , sklasyfikowane i ponownie sprawdzone. Potwierdzone incydenty zostają przeklasyfikowane na wykroczenia dotyczące opłaty drogowej, a następnie są rozwiązywane zgodnie z  z obowiązującym prawem.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy przejść na stronę System kontroli poboru opłat