Stawki opłaty drogowej

Stawkę opłaty drogowej określa § 4 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

Sposób obliczania opłaty drogowej i wysokość stawki opłaty drogowej jest ustalony w Rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej nr. 497/2013 Dz.U., które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg w brzmieniu obowiązującym, przy czym uwzględnia typ określonego odcinka drogi, kategorię pojazdu, klasę emisji pojazdu EURO i liczbę osi pojazdu.

Wysokość stawek opłaty drogowej jest ustalana corocznie zawsze na dzień 1-go stycznia kolejnego bieżącego roku kalendarzowego i zaokrąglana na trzy miejsca dziesiętne, na podstawie harmonizowanego indeksu cen detalicznych w międzyrocznym porównaniu do września poprzedniego roku opublikowanego przez Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej.

Stawki opłaty drogowej są według podanego powyżej rozporządzenia Rządu ustalone oddzielnie dla następujących kategorii pojazdów:

 • pojazdy o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 12 t w zależności od klasy emisji pojazdu EURO i bez względu na liczbę osi przeznaczone do przewozu ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą i dla pojazdów, które nie są przeznaczone do przewozu osób,
 • pojazdy o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 t i więcej w zależności od klasy emisji pojazdu EURO i bez względu na liczbę osi przeznaczone do przewozu osób,
 • pojazdy o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 t i więcej w zależności od klasy emisji pojazdu EURO i liczby osi, które nie są przeznaczone do przewozu osób.

Stawki opłaty drogowej są według podanego powyżej rozporządzenia Rządu ustalone oddzielnie za używanie:

 •  określonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych,
 •  określonych odcinków dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych,
 •  określonych odcinków dróg krajowych które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych,
 •  określonych odcinków pozostałych dróg krajowych,
 •  określonych odcinków dróg wojewódzkich.

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t i więcej 2 osie 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 osie 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 osie 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 osi 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t i więcej 0,116 € 0,105 € 0,064 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku autostrad i dróg ekspresowych są podane bez VAT.

 

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg krajowych, które są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t i więcej 2 osie 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 osie 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 osie 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 osi 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t i więcej 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych są podane bez VAT.

 

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t i więcej 2 osie 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 osie 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 osie 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 osi 0,190 € 0,172 € 0,147 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t i więcej 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych są podane bez VAT.

 

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków pozostałych dróg krajowych oraz określonych odcinków dróg wojewódzkich i dróg powiatowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t i więcej 2 osie 0 € 0 € 0 €
3 osie 0 € 0 € 0 €
4 osie 0 € 0 € 0 €
5 osi 0 € 0 € 0 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t i więcej 0 € 0 € 0 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku pozostałych dróg krajowych i po określonym odcinku dróg wojewódzkich i dróg powiatowych są podane bez VAT.

 

 

Zniżki ze stawek opłat drogowych

Zgodnie z przepisami § 4 ust. 3 ustawy nr 474/2013 DZ. U. w sprawie pobierania opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych oraz o zmianie niektórych przepisów w brzmieniu obowiązującym, użytkownik pojazdu otrzymuje zniżkę z aktualnej wysokości stawki opłaty drogowej w oparciu o system zniżek.

Sposób obliczania zniżki ze stawek opłat drogowych reguluje rozporządzenie rządu Republiki Słowackiej nr 497/2013 Dz. U., które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych, w brzmieniu obowiązującym.

Sposób i warunki świadczenia rabatów ze stawek opłat drogowych:

 • Procentowa zniżka ze stawki opłaty drogowej za przejazd zostanie przyznana konkretnemu pojazdu „podlegającemu opłacie” zgodnie z kilometrami przejechanymi po wyznaczonych odcinkach dróg przekraczającymi ustalone limity w ciągu roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku. Liczba przejechanych kilometrów nie obejmuje kilometrów przejechanych po wyznaczonych odcinkach dróg podlegających zerowej stawce opłaty drogowej.
 • Udzielenie przedmiotowej zniżki dotyczy jednego konkretnego pojazdu „podlegającego opłacie”, a nie kumulatywnie wszystkich pojazdów „podlegających opłacie” konkretnego użytkownika pojazdu.
 • Zniżkę stosuje się po przekroczeniu ustalonego limitu (wcześniej określonej liczby przejechanych kilometrów) od wyznaczonego odcinka drogi następującego po wyznaczonym odcinku drogi, na którym osiągnięto ustalony limit. Wysokość opłaty drogowej za przejazd jest automatycznie obliczana na podstawie przebytej odległości i odpowiedniej stawki opłaty drogowej za przejazd obniżonej o określony procent zniżki. Jednocześnie stosuje się jednorazową zniżkę procentową ze stawki opłaty drogowej za przejechane kilometry od początku roku kalendarzowego do momentu przekroczenia ustalonego limitu (z wyjątkiem 2020 r., kiedy zniżka jest doliczana wyłącznie za okres od 1 lipca 2020 r. do przekroczenia ustalonego limitu, przy czym w celu określenia wysokości rabatu procentowego za ten okres wliczane są także kilometry przejechane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.)
 • Wstecznie doliczona zniżka za kilometry przejechane przed przekroczeniem ustalonego limitu jest stosowana w trybie przedpłaconej opłaty drogowej w formie zwiększenia salda opłaty drogowej na rachunku opłat drogowych. W trybie opłaty drogowej uiszczonej w późniejszym terminie jest wstecznie doliczana zniżka dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych na koncie opłat drogowych stosowana łącznie aż po zakończeniu okresu fakturowania, w którym przekroczony został limit na zastosowanie zniżki.
 • Procentowa zniżka ze stawki opłaty drogowej jest przyznawana dla użytkownika pojazdu, który posiada zawartą umowę na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg, przy czym zmiana użytkownika pojazdu oznacza zawarcie nowej umowy na korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg, a tym samym „wyzerowanie” liczby kilometrów przejechanych przez ten pojazd.
 • Zniżki ze stawek opłat drogowych za przejazd nie mają zastosowania do pojazdów z obowiązkiem uiszczenia opłaty za przejazd pojazdów powyżej 3,5 t, umożliwiającym przewóz ponad 9 osób, wraz z kierowcą, ponieważ te pojazdy posiadają stawki obniżone o 50% od czasu uruchomienia elektronicznego systemu poboru opłat.

 

Zniżki ze stawek opłaty drogowej

Limit przejechanych kilometrów w ciągu roku kalendarzowego

Procentowe zniżki ze stawek opłat
drogowych za poszczególne kategorie pojazdów

Pojazdy ciężarowe
do 12 000 kg

Pojazdy ciężarowe
12 000 kg i powyżej

 powyżej 5 000 km

 3 %

 -

 powyżej 10 000 km

 5 %

 3 %

 powyżej 20 000 km

 7 %

 5 %

 powyżej 30 000 km

 9 %

 7 %

 powyżej 50 000 km

 11 %

 9 %

 

Modelowy przykład zastosowania rabatów ze stawek opłat drogowych

Tryb przedpłaty opłaty drogowej

prepay

 

 • Rabat procentowy dotyczy kilometrów przejechanych przez pojazd w roku kalendarzowym od 01.01. do 31.12.
 • Uzyskany rabat po 01.01. jest stosowany po przekroczeniu ustalonego limitu przejechanych kilometrów, a jednocześnie jest doliczany jednorazowo za kilometry przejechane w danym roku kalendarzowym od 01.01. do czasu przekroczenia ustalonego limitu przejechanych kilometrów.
 • Saldo przedpłaconej opłaty drogowej na koncie opłat drogowych zostanie na bieżąco zwiększane o kwotę doliczonego rabatu z mocą wsteczną.

Tryb opłaty drogowej uiszczonej w późniejszym terminie

postpay

 

 • Rabat procentowy dotyczy kilometrów przejechanych przez pojazd w roku kalendarzowym od 01.01. do 31.12.
 • Uzyskany rabat stosuje się łącznie na końcu okresu fakturowania dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych na koncie opłat drogowych, które przekroczyły ustalone limity, wraz z doliczonym rabatem z mocą wsteczną za kilometry przejechane od 01.01. danego roku kalendarzowego.
 • W przypadku pojazdów z doliczonym rabatem z mocą wsteczną w poprzednim okresie fakturowania jest wystawiana korekta faktury (korygujący dokument podatkowy), której kwota jest uwzględniona na końcowej fakturze opłaty drogowej.

2022

Obrazek 2: Oś czasowa stosowania rabatów ze stawek opłat drogowych

* Ten przykład modelowy jest używany dla samochodów ciężarowych kategorii 12 t i powyżej. Posiada wyłącznie charakter informacyjny i służy w celu łatwiejszego zrozumienia systemu stosowania rabatów ze stawek opłat drogowych.

 

Wyświetlenie osi czasowej:

Przedziały czasowe

Okres

Liczba przejechanych kilometrów

Przedział czasowy

Okres: 01.01. - 31.03.

Przejechane km: 10 000

1

Uzyskany i zastosowany procent rabatu: 0%

Doliczony rabat z mocą wsteczną za przejechane km: 3% (Przedział czasowy 2) + 2% (Przedział czasowy 4) + 2% (Przedział czasowy 6)

Opis:

Pojazd przejechał łącznie 10 000 km w okresie od 01.01. do 31.03. przy czym w dniu 31.03. osiągnięto limit 10 000 km dla rabatu 3%.

Przedział czasowy

Okres: 01.04. - 31.06.

Przejechane km: 7 000

2

Uzyskany i zastosowany procent rabatu: 3%

Doliczony rabat z mocą wsteczną za przejechane km: 2% (Przedział czasowy 4) + 2% (Przedział czasowy 6)

Opis:

Rabat 3% obowiązuje od 01.04. (dla kilometrów przejechanych powyżej limitu 10 000 km), a uzyskany rabat 3% z mocą wsteczną za kilometry przejechane od 01.01. do 31.03. poprzez doliczenie 3% rabatu (różnica 0% w stosunku do 3%). Doliczenie i zastosowanie rabatu z mocą wsteczną przeprowadza się w trybie przedpłaconej opłaty drogowej realizowanej na bieżąco po przekroczeniu limitu 20 000 km, w trybie opłaty drogowej uiszczonej w późniejszym terminie w łącznej kwocie na końcu okresu fakturowania.

Pojazd przejechał łącznie 7 000 km w okresie od 01.04. do 30.06. Suma pośrednia 1 (od 01.01. Przedział czasowy 1 + Przedział czasowy 2) = 17 000 przejechanych km.

Przedział czasowy

Okres: 01.07. - 18.07.

Przejechane km: 3 000

3

Uzyskany i zastosowany procent rabatu: 3%

Doliczony rabat z mocą wsteczną za przejechane km: 2% (Przedział czasowy4) + 2% (Przedział czasowy6)

Opis:

Pojazd przejechał łącznie 3 000 km w okresie od 01.07. do 18.07., przy czym w dniu 18.07. osiągnięto uzgodniony limit 20 000 km dla rabatu 5%. Suma pośrednia 2 (od01.01. Przedział czasowy 1 + Przedział czasowy 2 + Przedział czasowy 3) = 20 000 przejechanych km.

Przedział czasowy

Okres: 19.07. - 31.07.

Przejechane km: 2 000

4

Uzyskany i zastosowany procent rabatu: 5%

Doliczony rabat z mocą wsteczną za przejechane km: 2% (Przedział czasowy 6)

Opis:

Rabat 5% obowiązuje od 19.07. (dla kilometrów przejechanych powyżej limitu 20 000 km), przy czym uzyskany rabat 5% z mocą wsteczną jest zastosowany za kilometry przejechane od 01.01. do 18.07. poprzez doliczenie 2% rabatu (różnica 3% w stosunku do 5%). Doliczenie i zastosowanie rabatu z mocą wsteczną przeprowadza się w trybie przedpłaconej opłaty drogowej realizowanej na bieżąco po przekroczeniu limitu 20 000 km, w trybie opłaty drogowej za przejazd uiszczonej w późniejszym terminie na końcu okresu fakturowania.

Pojazd przejechał łącznie 2 000 km w okresie od 19.07. do 31.07. Suma pośrednia 3 (od 01.01. Przedział czasowy 1 + Przedział czasowy 2 + Przedział czasowy 3 + Przedział czasowy 4) = 22 000 przejechanych km.

Przedział czasowy

Okres: 01.08. - 22.08.

Przejechane km: 8 000

5

Uzyskany i zastosowany procent rabatu: 5%

Doliczony rabat z mocą wsteczną za przejechane km: 2% (Przedział czasowy 6)

Opis:

Pojazd przejechał łącznie 8 000 km w okresie od 1.08. do 22.08., przy czym w dniu 22.08. osiągnięto ustalony limit 30 000 km dla rabatu 7%. Suma pośrednia 4 (od 01.01. Przedział czasowy 1 + Przedział czasowy 2 + Przedział czasowy 3 + Przedział czasowy 4 + Przedział czasowy 5) = 30 000 przejechanych km.

Przedział czasowy

Okres: 23.08. - 31.12.

Przejechane km: 2 000

6

Uzyskany i zastosowany procent rabatu: 7%

Doliczony rabat z mocą wsteczną za przejechane km: -

Popis:

Rabat 7% obowiązuje od 23.08. (dla kilometrów przejechanych powyżej limitu 30 000 km), a uzyskany rabat 7% z mocą wsteczną jest następnie stosowany za kilometry przejechane od 01.01. do 18.07. poprzez doliczenie 2% rabatu (różnica 5% w stosunku do 7%). Doliczenie i zastosowanie rabatu z mocą wsteczną przeprowadza się w trybie przedpłaconej opłaty drogowej realizowanej na bieżąco po przekroczeniu limitu 30 000 km, w trybie opłaty drogowej za przejazd uiszczonej w późniejszym terminie na końcu okresu fakturowania.

Pojazd przejechał łącznie 2 000 km w okresie od 23.08. do 31.12. Suma pośrednia 5 (od dnia 01.01. Przedział czasowy 1 + Przedział czasowy 2 + Przedział czasowy 3 + Przedział czasowy 4 + Przedział czasowy 5 + Przedział czasowy 6) = 32 000 przejechanych km.