Stawki opłaty drogowej

Stawkę opłaty drogowej określa § 4 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

Sposób obliczania opłaty drogowej i wysokość stawki opłaty drogowej jest ustalony w Rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej nr. 497/2013 Dz.U., które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg w brzmieniu obowiązującym, przy czym uwzględnia typ określonego odcinka drogi, kategorię pojazdu, klasę emisji pojazdu EURO i liczbę osi pojazdu.

Wysokość stawek opłaty drogowej jest ustalana corocznie zawsze na dzień 1-go stycznia kolejnego bieżącego roku kalendarzowego i zaokrąglana na trzy miejsca dziesiętne, na podstawie harmonizowanego indeksu cen detalicznych w międzyrocznym porównaniu do września poprzedniego roku opublikowanego przez Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej.

Stawki opłaty drogowej są według podanego powyżej rozporządzenia Rządu ustalone oddzielnie dla następujących kategorii pojazdów:

 • pojazdy o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 12 t w zależności od klasy emisji pojazdu EURO i bez względu na liczbę osi przeznaczone do przewozu ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą i dla pojazdów, które nie są przeznaczone do przewozu osób,
 • pojazdy o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 t i więcej w zależności od klasy emisji pojazdu EURO i bez względu na liczbę osi przeznaczone do przewozu osób,
 • pojazdy o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 t i więcej w zależności od klasy emisji pojazdu EURO i liczby osi, które nie są przeznaczone do przewozu osób.

Stawki opłaty drogowej są według podanego powyżej rozporządzenia Rządu ustalone oddzielnie za używanie:

 •  określonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych,
 •  określonych odcinków dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych,
 •  określonych odcinków dróg krajowych które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych,
 •  określonych odcinków pozostałych dróg krajowych,
 •  określonych odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych.

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t i więcej 2 osie 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 osie 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 osie 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 osi 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t i więcej 0,116 € 0,105 € 0,064 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku autostrad i dróg ekspresowych są podane bez VAT.

 

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg krajowych, które są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t i więcej 2 osie 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 osie 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 osie 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 osi 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t i więcej 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych są podane bez VAT.

 

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t i więcej 2 osie 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 osie 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 osie 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 osi 0,190 € 0,172 € 0,147 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t i więcej 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych są podane bez VAT.

 

 

Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków pozostałych dróg krajowych oraz określonych odcinków dróg wojewódzkich i dróg powiatowych

 

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t i więcej 2 osie 0 € 0 € 0 €
3 osie 0 € 0 € 0 €
4 osie 0 € 0 € 0 €
5 osi 0 € 0 € 0 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t i więcej 0 € 0 € 0 €

Stawki opłaty drogowej ustalone za 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku pozostałych dróg krajowych i po określonym odcinku dróg wojewódzkich i dróg powiatowych są podane bez VAT.

 

 

Zniżki ze stawek opłaty drogowej

W zgodzie z § 4 ust. 3 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym eksploatator pojazdu może wykorzystać zniżkę z aktualnej wysokości stawki opłaty drogowej na podstawie systemu zniżek.

Sposób obliczenia zniżki ze stawek opłaty drogowej reguluje rozporządzenie Rządu republiki Słowackiej nr. 497/2013 Dz.U., które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg w brzmieniu obowiązującym .

Sposób i warunki udzielenia zniżek ze stawek opłaty drogowej:

 • Zniżka procentowa ze stawki opłaty drogowej zostanie udzielona konkretnemu „płacącemu“ pojazdowi na km przejechane po określonych odcinkach dróg ponad określone limity podczas roku kalendarzowego, tzn. od 1-go stycznia do 31-go grudnia danego roku. Do liczby przejechanych kilometrów nie zalicza się kilometrów przejechanych po określonych odcinkach dróg objętych zerową stawką opłaty drogowej.
 • udzielenie przedmiotowej zniżki aplikuje się na jeden konkretny „płacący“ pojazd według przejechanych kilometrów, nie na wszystkie „płacące“ pojazdy konkretnego eksploatatora pojazdu jako podmiotu prawnego.
 • Zniżka będzie udzielana po przekroczeniu określonego limitu (z góry ustalonej liczby przejechanych km) od określonego odcinka drogi następującego po określonym odcinku drogi na którym został osiągnięty określony limit. W takim przypadku wysokość opłaty drogowej oblicza się automatycznie według przejechanej odległości i właściwej stawki opłaty drogowej obniżonej o ustalony procent zniżki.
 • Procentowa zniżka ze stawki opłaty drogowej zostanie udzielona pojazdowi, który ma zawartą ważną i skuteczną umowę o używaniu określonych odcinków dróg, przy czym zmiana eksploatatora pojazdu oznacza zawarcie nowej umowy o używaniu określonych odcinków dróg, a więc „wyzerowanie“ ilości przejechanych kilometrów.
 • Zniżki ze stawek opłaty drogowej nie dotyczą pojazdów objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty drogowej przekraczających 3,5 t umożliwiających przewóz ponad 9 osób łącznie z kierowcą, ponieważ pojazdy te mają stawki opłaty drogowej obniżone o 50 % od uruchomienia elektronicznego systemu opłaty drogowej.

 

Zniżki ze stawek opłaty drogowej

Limit dla kilometrów przejechanych podczas roku kalendarzowego

procentowe stawki zniżek
dla poszczególnych kategorii pojazdów

Pojazdy ciężarowe
do 12 t

Pojazdy ciężarowe
12 t i więcej

 Ponad 5 000 km

 3 %

 -

 Ponad 10 000 km

 5 %

 3 %

 Ponad 20 000 km

 7 %

 5 %

 Ponad 30 000 km

 9 %

 7 %

 Ponad 50 000 km

 11 %

 9 %