W przypadku, gdy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz je przesłać do nas za pośrednictwem zgłoszenia od klienta lub zwrócić się do operatorów Infolinii.

Formularze rejestracji są dostępne we wszystkich punktach obsługi klienta w 8 językach – angielski, niemiecki, rosyjski, polski, węgierski, słowacki, rumuński i turecki.

Użytkownik pojazdu zwolnionego z obowiązku uiszczania opłaty drogowej, który ma obowiązek rejestracji, powinien zwrócić się o rejestrację pojazdu w elektronicznym systemie opłaty drogowej przed rozpoczęciem korzystania z określonych odcinków dróg w punkcie kontaktowym poprzez wypełnienie formularza rejestracji dla pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty drogowej. Punkty kontaktowe znajdują się w każdym mieście wojewódzkim.

Pojazdy zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd są zdefiniowane w § 3 ustawy 474/2013 DZ.U. o poborze opłat za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg z uwzględnieniem zmian niektórych ustaw.

Opłaty nie dotyczą korzystania z wyznaczonych odcinków dróg przez następujące pojazdy:

a) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej oraz Policji,
b) Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej (dalej "Ministerstwo Obrony"),
c) sił zbrojnych lub cywilnych jednostek państwa wysyłającego w celu wykonywania obowiązków służbowych, 14)
d) Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego,
e) jednostek ratownictwa zintegrowanego systemu ratownictwa, 15)
f) pojazdów poborców opłat,
g) wykonawców napraw wyznaczonych odcinków dróg,
h) pojazdów wykorzystywanych do kontroli poboru opłat przez osoby upoważnione do kontroli opłat (dalej jako „osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych”)
i) Słowackiej Służby Informacyjnej,
j) Jednostek Służby Sądowej i Więziennej,
k) administracji finansowej, 16)
l) pojazdów stanowiących rezerwy mobilizacyjne, wykonujących zadania w ramach odrębnego zarządzenia, 17)
m) pojazdów Narodowego Banku Słowacji, przewożących pieniądze i wykonujących inne czynności, 18)

14) Umowa między państwami, które są stronami Paktu Północnoatlantyckiego a innymi krajami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych (ogłoszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej nr 324/1997 Dz. U.).
Umowa między państwami, które są stronami Paktu Północnoatlantyckiego, dotycząca statusu ich sił zbrojnych (ogłoszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej nr 566/2004 DZ.U.).
15) § 7 lit. a) i b) ustawa nr 129/2002 DZ. U. o zintegrowanym systemie ratownictwa wraz późniejszymi zmianami przepisów.
16) § 2 ust. 2 ustawy nr 333/2011 Dz. U. o organach administracji państwowej w zakresie fiskalnym, opłat i ceł z uwzględnieniem późniejszych zmian przepisów.
17) § 11 ust. 2 i 6 ustawy nr 372/2012 Dz. U. o państwowych rezerwach materiałowych, wraz z późniejszymi zmianami przepisów nr 25/2007 DZ.U. o elektronicznym poborze opłat za korzystanie z wyznaczonych odcinków drogi wraz ze zmianami niektórych przepisów zgodnie ze zmianą ustawy nr 218/2013 Dz. U.
18) § 17 ust. 1 i § 35a ust. 1 Ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 566/1992 Dz. U.O Słowackim Banku Narodowym wraz z późniejszymi zmianami przepisów.

Zestawy do instalacji jednostek pokładowych klienci mogą zamówić na stronie www.motoexpert.sk lub udać się osobiście do jednego z sklepów firmowych w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Nowych Zámkach lub w Koszycach, gdzie również powinny być dostępne takie zestawy (zalecamy, aby wcześniej skontaktować się telefonicznie ze sklepem w celu sprawdzenia dostępności takich zestawów) - www.motoexpert.sk. Instalacji zestawu stałego może dokonać użytkownik pojazdu w swoim autoryzowanym centrum serwisowym.

Obowiązek dotyczy użytkowników pojazdów o łącznej masie powyżej 3,5 tony lub zestawów o łącznej masie powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towaru oraz pojazdów umożliwiających przewóz ponad 9 osób włącznie z kierowcą. Szczegóły dotyczące zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty drogowej zawarte są w ustawie nr 25/2007 Dz. U. o elektronicznym poborze opłaty drogowej.

Każdy przypadek braku doręczenia jednostki pokładowej przewoźnikowi, który zarejestrował się za pośrednictwem wydawcy kart paliwowych jest rozpatrywany indywidualnie.

Szczegółowy wyciąg transakcji opłaty drogowej (przejazdy po określonych odcinkach dróg), z wyszczególnieniem poszczególnych pojazdów, użytkownik pojazdu może otrzymać bezpłatnie w strefie samoobsługowej na portalu internetowym www.emyto.sk. Na podstawie wyciągu spółka SkyToll, a.s. wystawia fakturę dla użytkownika pojazdu w imieniu spółki Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Spółka SkyToll, a.s. przekazuje wydawcom kart paliwowych (Lista akceptowanych kart paliwowych) zbiorcze informacje o rzeczywiście wykorzystanej opłacie drogowej. Wydawca karty paliwowej na podstawie otrzymanych informacji przesyła swoim klientom (poszczególnym użytkownikom pojazdów, z którymi ma zawartą umowę) wezwanie do zapłaty, a użytkownik pojazdu ma obowiązek uiścić kwotę wymienioną w wezwaniu w terminie określonym w umowie zawartej z właściwym wydawcą karty paliwowej. Wezwanie do zapłaty od wydawcy kart paliwowych nie jest dokumentem podatkowym (fakturą). Zawiera jedynie łączną informacyjną wysokość wykorzystanej opłaty drogowej.

Należy podkreślić, że okres rozliczeniowy spółki Národná diaľničná spoločnosť, a.s. dla klientów zarejestrowanych w systemie abonamentowym za pośrednictwem wydawców kart paliwowych upływa zawsze z końcem właściwego miesiąca kalendarzowego i może odbiegać od częstotliwości przesyłania wezwań do zapłaty przez właściwego wydawcy karty paliwowej.

Jednostka pokładowa rejestruje powstanie obowiązku uiszczenia opłaty drogowej i w określonych odstępach czasu przesyła informacje za pośrednictwem mobilnej sieci telekomunikacyjnej celem ich przetwarzania do centralnego systemu informatycznego. W praktyce może się zdarzyć, że jednostka pokładowa nie prześle wszystkich informacji o przejeździe po określonych odcinkach dróg. Informacje te zostaną zachowane w jednostce pokładowej, która prześle je przy najbliższej okazji.

W związku z tym szczegółowy wyciąg transakcji opłaty drogowej (szczegółowy wyciąg) może zawierać także dane o przejazdach po określonych odcinkach dróg w poprzednich okresach rozliczeniowych. Wykluczone jest natomiast kilkukrotne naliczenie opłaty drogowej za przejazd po określonych odcinkach dróg.

Spółka SkyToll, a.s. wystawia użytkownikowi pojazdu potwierdzenie zapłaty (fakturę), która spełnia wszelkie wymogi formalne dokumentu podatkowego zgodnie z ustawą nr 222/2004 Dz. U. o podatku od towarów i usług w brzmieniu późniejszych przepisów.

Jest to dokument podatkowy, który SkyToll, a.s. wystawia użytkownikowi pojazdu w imieniu spółki Národná diaľničná spoločnosť, a.s. za używanie określonych odcinków dróg w przyszłości. Każda taka faktura jest zgodna z ustawą nr 222/2004 Dz. U. o podatku od towarów i usług w brzmieniu późniejszych przepisów i spełnia wszystkie wymogi formalne dokumentu podatkowego. Zgodnie z § 71 ust. 2 rzeczonej ustawy, faktura zawiera następujące dane:

a) nazwę i adres siedziby płatnika, który dostarcza usługę oraz jego numer NIP,
b) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności, zakładu lub adres zamieszkania osoby przyjmującej usługę oraz jego numer NIP, jeśli został mu nadany i podał go przy rejestracji,
c) liczbę porządkową faktury,
d) datę świadczenia usługi (w części „Dátum dodania služby“),
e) datę wystawienia faktury,
f) zakres i rodzaj usługi,
g) podstawę opodatkowania, cenę jednostkową netto,
h) stawkę podatku,
i) łączną wysokość podatku w euro.

Szczegółowy wyciąg transakcji opłaty drogowej (przejazdy po określonych odcinkach dróg) użytkownik pojazdu może otrzymać w strefie samoobsługowej na portalu internetowym bezpłatnie lub w punkcie obsługi klienta. Wystawienie szczegółowego wyciągu transakcji opłaty drogowej w punkcie obsługi klienta podlega opłacie zgodnie z aktualną taryfą opłat, która stanowi integralną część Umowy o używaniu określonych odcinków dróg.

Szczegółowy wyciąg transakcji opłaty drogowej nie jest obowiązkową częścią faktury.

Potwierdzenie zapłaty kaucji

Jednostka pokładowa jako nieodłączna część kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłaty drogowej jest własnością spółki SkyToll, a.s., która udostępnia jednostkę pokładową użytkownikowi pojazdu na podstawie zawartej Umowy o przekazanie jednostki pokładowej.

W związku z tym za przekazanie jednostki pokładowej nie może być wystawiona faktura będąca dokumentem podatkowym. Spółka SkyToll, a.s. wystawia użytkownikowi pojazdu potwierdzenie zapłaty kaucji za jednostkę pokładową.

Kaucja za jednostkę pokładową nie jest objęta podatkiem od towarów i usług, ponieważ jej przekazanie nie jest związane z dostawą towaru ani świadczeniem usługi. Użytkownik pojazdu może zaksięgować kwotę kaucji jako należność wobec spółki SkyToll, a.s., a jej zaspokojenie nastąpi w momencie zwrotu jednostki pokładowej i zamknięcia właściwego rachunku opłaty drogowej.

Wezwanie do zapłaty zawierające kwotę, którą użytkownik pojazdu, będący klientem wydawcy karty paliwowej, ma obowiązek uiścić na rachunek wydawcy karty paliwowej. Wezwanie nie ma charakteru faktury, jest to tylko żądanie dokonania płatności. Fakturę za opłatę drogową, która jest jednocześnie podstawą rozliczenia zgodnie z ustawą nr 222/2004 o podatku od towarów i usług w brzmieniu późniejszych przepisów, wystawia i przesyła użytkownikowi pojazdu spółka SkyToll, a.s.. Stosunki finansowe pomiędzy użytkownikiem pojazdu a wydawcą karty paliwowej reguluje wyłącznie umowa zawarta pomiędzy nimi. Wydawca karty paliwowej nie jest w tym wypadku uprawniony do wystawiania użytkownikowi pojazdu faktur (dokumentów podatkowych) za używanie określonych odcinków dróg.

Faktura, którą wystawia spółka SkyToll, S.A. użytkownikowi pojazdu w imieniu spółki NDS, S.A., reprezentuje rzeczywistą przejeżdżoną opłatę drogową.

Chodzi o dokument podatkowy, który SkyToll, S.A. wystawia użytkownikowi pojazdu w imieniu NDS, S.A., a mianowicie za użytkowanie określonych odcinków dróg. W ramach jednej faktury są udokumentowane wszystkie użytkowanie (przejazdy) po określonych odcinkach dróg pojazdami zarejestrowanymi na jedno koncie opłaty drogowej w danym okresie rozliczeniowym. Każda taka faktura w zgodzie z Ustawą nr. 222/2004 Dz.U. o podatku od wartości dodanej w brzmieniu przepisów późniejszych zawiera wszystkie dane, jakie powinien mieć dokument podatkowy. W zgodzie z § 71 ust. 2 cytowanej ustawy, faktura zawiera następujące dane:

a) nazwisko i adres siedziby płatnika, który dostarcza usługi, oraz jego numer identyfikacyjny do podatku od wartości dodanej,
b) nazwisko i adres siedziby, ,miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie zakładu lub miejsca zamieszkania odbiorcy usługi oraz jego numer identyfikacji podatkowej, jeśli mu był przydzielony i podał go podczas rejestracji,
c) liczba porządkowa faktury,
d) data, kiedy była usługa dostarczona (podana w części „Data dostarczenia usługi“),
e) data sporządzenia faktury,
f) zakres i rodzaj dostarczonej usługi,
g) podstawa opodatkowania, cena jednostkowa bez podatku,
h) stawka podatku,
i) wysokość podatku łącznie w EURO.

Na fakturach Národnej diaľničnej spoločnosti za opłatę drogową – tzn. faktury za użytkowanie określonych odcinków dróg na terytorium Republiki Słowackiej wystawiane użytkownikom pojazdów w systemie abonamentowego poboru opłaty drogowej, są oprócz danych podanych powyżej podane również inne dane, jak na przykład numer użytkownika pojazdu, numer konta opłaty drogowej oraz informacja o stanie konta opłaty drogowej użytkownika pojazdu.

W przypadku rejestracji użytkownika pojazdu za pośrednictwem wystawcy karty paliwowej, fakturę uiszcza w imieniu użytkownika pojazdu spółki NDS, S.A.. wystawca karty paliwowej. Użytkownik pojazdu faktury tej nie uiszcza (uiszczenia dokona poprzez wystawcę karty paliwowej na podstawie wezwania do zapłacenia). Faktura służy użytkownikowi pojazdu do celów podatkowych i zawiera następujące ostrzeżenie: „Faktury nie uiszczać, nie służy jako wezwanie do zapłaty. Uiszczenie faktury jest realizowane za pośrednictwem wystawcy karty paliwowej.“

Szczegółowy wypis transakcji opłat drogowych (przejazdy po określonych odcinkach dróg) Użytkownik pojazdu może uzyskać w ramach strefy samoobsługowej na portalu internetowym za darmo, albo w punkcie obsługi klienta. Cena za wystawienie Szczegółowego wypisu transakcji opłat drogowych w punkcie obsługi klienta podlega opłacie według aktualnego taryfikatora opłat, który jest nieodłączną częścią Umowy o użytkowaniu określonych odcinków dróg.

Szczegółowy wypis transakcji opłat drogowych nie jest obowiązkową daną na fakturze.

Wezwanie do zapłacenia wysłane przez wystawcę karty paliwowej

Chodzi o nominalną kwotę, którą jest użytkownik pojazdu, klient wydawcy karty paliwowej, zobowiązany uiścić na konto wydawcy karty paliwowej. Wezwanie to nie ma charakteru faktury, jest tylko wezwaniem do uiszczenia opłaty. Faktura za opłatę drogową, które służy jednocześnie do celów księgowania według Ustawy nr. 222/2004 o podatku od wartości dodanej w brzmieniu przepisów późniejszych, jest wystawiona i posłana użytkownikowi pojazdu przez spółkę SkyToll, S.A. Stosunki finansowe między użytkownikiem pojazdu a wystawcą karty paliwowej są regulowane wyłącznie przez umowę zawartą między tymi dwoma podmiotami. Wystawca karty paliwowej nie jest w takim przypadku uprawniony do wystawienia faktury (dokument podatkowy) za użytkowanie określonych odcinków dróg przez użytkownika pojazdu.

Dokument o zapłacerniu depozytu

Jednostka pokładowa jako nieodłączna część kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłaty drogowej jest własnością spółki SkyToll, S.A., która przydziela jednostkę pokładową użytkownikowi pojazdu na podstawie zawartej Umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej.

Z tego powodu nie może być za przydzielenie jednostki pokładowej wystawiona faktura jako dokument podatkowy. Spółka SkyToll, S.A. wystawi użytkownikowi pojazdu Potwierdzenie o przyjęciu depozytu za jednostkę pokładową.
Depozyt za jednostki pokładowe nie podlega pod podatek od wartości dodanej, ponieważ nie chodzi o dostarczenie towaru albo oferowanie usług. Użytkownik pojazdu zaksięguje u siebie podaną kwotę jako dług w stosunku do spółki SkyToll, A.S.. Do uregulowania tej należności dojdzie w chwili zwrotu jednostki pokładowej i zawarcia odpowiedniego konta opłaty drogowej.

Faktura, którą wystawia spółka SkyToll, S.A. użytkownikowi pojazdu w imieniu spółki NDS, S.A., reprezentuje rzeczywiście przejeżdżoną opłatę drogową.

Chodzi o dokument podatkowy, który wystawia SkyToll, S.A. użytkownikowi pojazdu w imieniu NDS, S.A. za użytkowanie określonych odcinków dróg. W ramach jednej faktury są udokumentowanie wszystkie przypadki użytkowania (przejazdy) określonych odcinków dróg przez pojazdy zarejestrowane na jednym koncie opłaty drogowej w danym okresie rozliczeniowym. Każda taka faktura zawiera w zgodzie z Ustawą nr. 222/2004 Dz.U. o podatku od wartości dodanej w brzmieniu przepisów późniejszych wszystkie wymagane dane dokumentu podatkowego. Według § 71 ust. 2 cytowanej ustawy faktura zawiera następujące dane:

a) nazwisko i adres siedziby płatnika, który dostarcza usługi oraz jego numer identyfikacyjny do podatku od wartości dodanej,
b) nazwisko i adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie zakładu lub miejsca zamieszkania odbiorcy usługi oraz jego numer identyfikacji podatkowej, jeśli mu był przydzielony i podał go podczas rejestracji,
c) liczba porządkowa faktury ,
d) data, kiedy była usługa dostarczona (podana w części „Data dostarczenia usługi“),
e) data sporządzenia faktury,
f) zakres i rodzaj dostarczonej usługi,
g) podstawa opodatkowania, cena jednostkowa bez podatku,
h) stawka podatku,
i) wysokość podatku łącznie w EURO.

Na fakturach Národnej diaľničnej spoločnosti za opłatę drogową – tzn. faktury za użytkowanie określonych odcinków dróg na terytorium Republiki Słowackiej. wystawianych użytkownikom pojazdów w systemie abonamentowego poboru opłaty drogowej, oprócz danych podanych powyżej są podane również inne dane, jak na przykład numer użytkownika pojazdu, numer konta opłaty drogowej oraz informacja o stanie konta opłaty drogowej użytkownika pojazdu.

W przypadku rejestracji użytkownika pojazdu w systemie abonamentowego poboru opłaty drogowej z zabezpieczeniem zobowiązania uiszczenia poboru opłaty drogowej za pośrednictwem gwarancji bankowej albo zabezpieczenia w gotówce uiszcza fakturę za użytkowanie określonych odcinków dróg bezpośrednio użytkownik pojazdu i jest zobowiązany uiścić ją w terminie jej płatności.

Szczegółowy wypis transakcji opłat drogowych (przejazdy po określonych odcinkach dróg) Użytkownik pojazdu może uzyskać w ramach strefy samoobsługowej na portalu internetowym za darmo, albo w punkcie obsługi klienta. Cena za wystawienie Szczegółowego wypisu transakcji opłat drogowych w punkcie obsługi klienta podlega opłacie według aktualnego taryfikatora opłat, który jest nieodłączną częścią Umowy o użytkowaniu określonych odcinków dróg.

Szczegółowy wypis transakcji opłat drogowych nie jest obowiązkową daną na fakturze.

Dokument o zapłaceniu depozytu

Jednostka pokładowa jako nieodłączna część kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłaty drogowej jest własnością spółki SkyToll, S.A., która przydziela jednostkę pokładową użytkownikowi pojazdu na podstawie zawartej Umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej.

Z tego powodu nie może być za przydzielenie jednostki pokładowej wystawiona faktura jako dokument podatkowy. Spółka SkyToll, S.A. wystawi użytkownikowi pojazdu Potwierdzenie o przyjęciu depozytu za jednostkę pokładową.

Depozyt za jednostki pokładowe nie podlega pod podatek od wartości dodanej, ponieważ nie chodzi o dostarczenie towaru albo oferowanie usług. Użytkownik pojazdu zaksięguje u siebie podaną kwotę jako dług w stosunku do spółki SkyToll, A.S.. Do uregulowania tej należności dojdzie w chwili zwrotu jednostki pokładowej i zawarcia odpowiedniego konta opłaty drogowej.

Opinia renomowanej spółki audytorskiej z dnia 22 stycznia 2010 „Przedłożona faktura wzorcowa wystawiona w imieniu Národnej diaľničnej spoločnosti, S.A. zawiera wszystkie dane wymagane przez ustawę o podatku od wartości dodanej.“

Szczegółowy wyciąg transakcji opłaty drogowej (przejazdy po określonych odcinkach dróg), z wyszczególnieniem poszczególnych pojazdów, użytkownik pojazdu może otrzymać bezpłatnie w strefie samoobsługowej na portalu internetowym www.emyto.sk. Szczegółowy wyciąg transakcji opłaty drogowej nie jest obowiązkową częścią faktury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura zawiera następujące dane:

a) nazwę i adres siedziby płatnika, który dostarcza usługę oraz jego numer NIP,
b) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności, zakładu lub adres zamieszkania osoby przyjmującej usługę oraz numer NIP, jeśli został mu nadany i podał go przy rejestracji,
c) liczbę porządkową faktury,
d) datę świadczenia usługi (w części „Dátum dodania služby“),
e) datę wystawienia faktury,
f) zakres i rodzaj usługi,
g) podstawę opodatkowania, cenę jednostkową netto,
h) stawkę podatku,
i) łączną wysokość podatku w euro.

Jednostka pokładowa jako nieodłączna część kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłaty drogowej jest własnością spółki SkyToll, a.s., która bezpłatnie przekazuje jednostkę pokładową użytkownikowi pojazdu na podstawie zawartej Umowy o przekazanie jednostki pokładowej.

Kaucja za jednostkę pokładową, jako środek prawny uregulowany w Regulaminie Opłaty Drogowej, zapewniający należyty zwrot jednostki pokładowej przez użytkownika/kierowcę pojazdu, zgodnie z prawem słowackim nie jest objęta podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie jest związana z dostawą towaru ani świadczeniem usługi. W związku z tym za przekazanie jednostki pokładowej nie może być wystawiona faktura będąca dokumentem podatkowym.

Użytkownik pojazdu może zaksięgować stosowną kwotę jako należność wobec spółki SkyToll, a.s., a jej zaspokojenie nastąpi w momencie zwrotu jednostki pokładowej i zamknięcia właściwego rachunku opłaty drogowej.

Spółka SkyToll, a.s. wystawia w imieniu spółki Národná diaľničná spoločnosť, a.s. fakturę za właściwy okres rozliczeniowy. Wezwanie do zapłaty wystawia i za jego treść formalną odpowiada właściwy wydawca karty paliwowej.

W trybie przedpłaconej opłaty drogowej jest możliwe dokonać płatności gotówką, kartami bankowymi i kartami paliwowymi zaakaceptowanymi przez słowacką Krajową Spółkę Autostradową. Ich dokładną listę mogą znaleźć przewoźnicy na stronie www.emyto.sk, a także dzwoniąc na infolinię +421 2 35 111 111. Depozyt za jednostkę pokładową można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

Wynika to z umów podpisanych pomiędzy użytkownikiem systemu poboru opłat i wydawcami kart paliwowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przewoźnicy mogą się zwrócić  bezpośrednio do działu reklamacji spółki SkyToll. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu internetowego  www.emyto.sk , dzwoniąc na infolinię pod numer 00421 2/35 111 111, lub osobiście w punktach kontaktowych i dystrybucyjnych. Zgodnie z regulaminem reklamacyjnym zostanie takiej osobie udzielona odpowiedź. Jest ważne, aby przewoźnik na formularzu podał wszystkie niezbędne informacje (swoje dane osobowe, czas i datę jazdy, dokładną trasę, którą przejechał), aby jego skarga została kompleksowo oceniona.

W ramach systemu poboru opłat są przy nakładaniu opłat na wyznaczone odcinki dróg stosowane aktualne stawki opłat drogowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a to od momentu uruchomienia systemu poboru opłat, tj. od 1 stycznia 2010 r., bez względu na to, kiedy przewoźnik otrzymał jednostkę pokładową.