Jak się zarejestrować

Obowiązek rejestracji w systemie elektronicznego poboru opłaty drogowej mają właściciele oraz użytkownicy pojazdów silnikowych, które podlegają opłatom drogowym oraz niektórzy użytkownicy pojazdów zwolnionych z opłat drogowych.

Pierwszym krokiem przy rejestracji w elektronicznym systemie poboru opłaty drogowej jest wybór opcji dokonywania zapłaty. Można wybrać formę płatności z góry, czyli opcję przedpłaconego myta lub płacenie faktur, czyli opcję abonamentowego uiszczenia opłaty drogowej. Zgodnie z żądaną opcją użytkownik pojazdu może wybrać stosowny formularz podania, wypełnić go i oddać osobiście albo za pośrednictwem swojego upełnomocnionego przedstawiciela. W przypadku rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie naliczania opłaty drogowej w opcji przedpłaconego myta wniosek o rejestrację może złożyć również kierowca pojazdu.

Wniosek o rejestrację w elektronicznym systemie naliczania opłaty drogowej jest jednocześnie wnioskiem o zawarcie umowy o używaniu wyznaczonych odcinków dróg oraz umowy o zapożyczenie jednostki pokładowej. Składa się na formularzu wystawionym przez użytkownika systemu dla możliwych opcji opłaty myta. Wniosek można złożyć osobiście w punktach kontaktowych lub dystrybucyjnych, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych użytkownika systemu lub wystawców kart paliwowych bądź też na portalu internetowym www.emyto.sk, na którym znajdują się stosowne formularze, ewentualnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Dla celów rejestracji użytkownik systemu może wymagać niektórych informacji:

 • nazwa handlowa oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba fizyczna- przedsiębiorca.
 • imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli użytkownikiem pojazdu jest inna osoba fizyczna
 • nazwa albo nazwa handlowa oraz adres siedziby, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna,
 • imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo kierowcy pojazdu lub pełnomocnika użytkownika pojazdu,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy pojazdu lub pełnomocnika oraz numer prawa jazdy kierowcy pojazdu,
 • numer identyfikacyjny użytkownika pojazdu, jeśli był przydzielony lub podobna informacja będąca jego odpowiednikiem w innym państwie,
 • numer identyfikacji podatkowej, jeśli został przydzielony,
 • dane dotyczące wpisie użytkownika pojazdu w rejestrze handlowym lub innym podobnym rejestrze, jeśli jest w nim zapisany,
 • numer rejestracyjny pojazdu oraz państwo, w którym jest zarejestrowany,
 • kategoria pojazdu,
 • masa całkowita pojazdu, ilość osi oraz klasa emisji pojazdu,
 • informacja o tym, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub przeszedł rekonstrukcją, co mogłoby uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie jednostki pokładowej (np. metalizowane przednie okno),
 • przewidywana długość wyznaczonych odcinków drogowych, po których przejedzie pojazd jednorazowo albo przewidywana łączna długość przejechanej odległości w trakcie określonego czasu w przypadku wielokrotnego korzystania z wyznaczonych odcinków dróg,
 • bank użytkownika pojazdu,
 • dane kontaktowe użytkownika pojazdu

Oprócz powyższych danych należy we wniosku o rejestrację przed podpisaniem umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg w opcji abonamentowego uiszczania opłaty drogowej podać również informacje o sposobie zabezpieczenia zobowiązania do opłaty drogowej, tzn. dane dotyczące rodzaju zabezpieczenia, poręczyciela, wysokości i okresie ważności zabezpieczenia.

Formularz Wniosek o rejestrację można pobrać w sekcji Do pobrania.

Cały proces można uprościć korzystając z rejestracji na portalu internetowym a następnie udać się do któregokolwiek punktu obsługi klienta.

W przypadku, gdy w najbliższym czasie nie planujesz korzystać z wyznaczonych odcinków dróg, zwróć jak najszybciej jednostkę pokładową. Łatwo i szybko zasięgnij informacji, w jaki sposób zwrócić jednostkę pokładową bez nałożenia kary umownej.
 

 

Dokumenty służące do sprawdzenia danych rejestracyjnych

Użytkownik systemu może przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia prawdziwości danych rejestracyjnych wymagać wypisu z rejestru handlowego lub podobnego rejestru, nie starszego niż 3 miesiące, dowodu rejestracyjnego lub dowodu technicznego rejestrowanych pojazdów, dokumentu tożsamości osoby podpisującej umowę (np. dowodu osobistego lub paszportu), ważnego pisemnego pełnomocnictwa przedstawiciela użytkownika pojazdu z urzędowo uwierzytelnionymi podpisami mocodawcy, nie starszego niż 3 miesiące.

 

Informacje oraz dokumenty wymagane w Biurze Obsługi Klienta przy rozliczaniu się z Jednostki Pokładowej:

Jednoznaczna identyfikacja pojazdu oraz rachunku za myto jest niezbędna do następujących operacji:

 • podwyższenie myta w trybie myta płaconego z góry,
 • wymiana Jednostki Pokładowej,
 • zwrot Jednostki Pokładowej bez ukończenia "Umowy o korzystaniu z określonych odcinków dróg" w trybie myta płaconego z góry (nie dotyczy przypadku uregulowania środków płatniczych)

W celu jednoznacznej identyfikacji pojazdu i rachunku za myto kierowca powinien dysponować Kartą Pojazdu albo jej kopią albo szczegółowymi informacjami dotyczącymi "Umowy o korzystaniu z określonych odcinków dróg".

 

Informujemy, że przy dokonywaniu zwrotu Jednostki Pokładowej z jednoczesnym żądaniem ukończenia "Umowy o korzystaniu z określonych odcinków dróg" w trybie myta płaconego z góry wraz z jednoczesnym uregulowaniem środków płatniczych, niezbędne do okazania dokumenty różnią się w zależności od osoby, która dokonuje zwrotu Jednostki Pokładowej:

 • kierowca:
  • oryginał Karty Pojazdu
  • dowód osobisty/ paszport
    
 • osoba pełniąca funkcję organu statutowego:
  • kopia Karty Pojazdu albo pisemny wyciąg z Wykazu Ewidencji Pojazdów
  • oryginał albo urzędowo poświadczony wypis z Rejestru Handlowego lub z Rejestru Działalności Gospodarczej albo z rejestru podobnego typu, z datą wystawienia nie starszą niż 3 miesiące
  • dowód osobisty/ paszport
    
 • osoba upoważniona:
  • kopia Karty Pojazdu albo pisemny wyciąg z Wykazu Ewidencji Pojazdów
  • oryginał albo urzędowo poświadczony wypis z Rejestru Handlowego, z Rejestru Działalności Gospodarczej albo z podobnego rejestru z datą wystawienia nie starszą niż 3 miesiące
  • urzędowo poświadczone pełnomocnictwo albo pełnomocnictwo na papierze firmowym wraz z pieczątką firmy (skan można przesłać pocztą elektroniczną)
  • dowód osobisty/ paszport