Kontrolę przestrzegania obowiązków użytkowników i/lub  kierowców pojazdów według ustawy nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych  za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym są uprawnione wykonywać osoby upoważnione do wykonywania kontroli zgodnie z § 25 ust. 2 niniejszej  ustawy we współpracy z organami Policji Republiki Słowackiej w ramach wykonywania nadzoru nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Osobami upoważnionymi do wykonywania kontroli są zgodnie  z § 25 ust. 2 ustawy o poborze opłat drogowych:

a) pracownicy administratora poboru opłat drogowych ,
b) pracownicy osoby, którą administrator poboru opłat drogowych upoważnił do wykonywania tej czynności według § 12 ust. 2 ustawy o poborze opłat drogowych.

Osoba upoważniona do wykonywania kontroli przedkłada w miejscu wykonywania kontroli legitymację wydaną przez ministerstwo. Legitymacja oprócz fotografii posiadacza zawiera dane dotyczące tożsamości tzn. imię i nazwisko.

Kontrola jest wykonywana na całym terytorium Republiki Słowackiej za pośrednictwem mobilnych jednostek słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego, nieprzerwanie przez  7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

W pojeździe słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego pracuje patrol, w skład którego wchodzi funkcjonariusz słowackiej  Inspekcji Transportu Drogowego oraz urzędnik  – pracownik administratora  systemu (spółki SkyToll) odpowiedzialny za obsługę systemów informacyjnych i detekcyjnego wyposażenia technicznego pojazdu słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrola jest realizowana dynamicznie podczas jazdy pojazdu lub statycznie na parkingach.

 

Kontrola dynamiczna polega na wyszukiwaniu i zatrzymywaniu pojazdów, co do których  na podstawie informacji z centralnego systemu informacyjnego i z systemu kontroli poboru opłat drogowych, prowadzonych  przez administratora  systemu, zachodzi podejrzenie popełnienie wykroczenia związanego z opłatą drogową, tzw. incydent opłaty drogowej. Oprócz zamierzonego wyszukiwania mobilne jednostki słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego wykonują także przypadkowe kontrole  pojazdów objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty drogowej.

Statyczna kontrola polega na sprawdzaniu zaparkowanych pojazdów  za pośrednictwem specjalnych środków technicznych . System kontroli poboru opłat drogowych oprócz mobilnych jednostek słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego składa się także z sieci stacjonarnych i przenośnych przydrogowych bramownic kontrolnych, które zapewniają automatyczne gromadzenie danych i selekcję pojazdów podejrzanych z popełnienia wykroczenia związanego z opłatą drogową.

 

Pojazdy słowackiej Inspekcji transportu Drogowego są wyposażone w podobne techniczne urządzenia kontrolne u jak np. bramownice kontrolne. Są przeznaczone do ciągłej  całodobowej mobilnej kontroli pojazdów zobowiązanych  do uiszczania opłat drogowych w różnych miejscach na wyznaczonych  odcinkach  dróg. Oprócz tej kontroli słowacka Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi także ściganie karne   w stosunku do konkretnych pojazdów na podstawie danych z centralnego stanowiska kontrolnego. Pojazdy, u których stwierdzono  naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty drogowej, słowacka Inspekcja Transportu Drogowego jest uprawniona sankcjonować wysoką karą pieniężną – grzywną lub bezpośrednio na miejscu mandatem karnym gotówkowym za potwierdzeniem odbioru, ew. w postępowaniu administracyjnym za pośrednictwem właściwego urzędu .

Oprócz kary finansowej,  w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia obowiązków można zabronić kierowcy kontynuowania jazdy. V kompetencji słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego są również prewencyjne kontrole – za pośrednictwem najnowocześniejszej technologii może zostać sprawdzony  nie tylko jakikolwiek pojazd poruszający się po wyznaczonym  odcinku drogi podczas jazdy, ale także pojazdy odstawione na parkingach i stacjach benzynowych.


W przypadku  przestrzegania wszystkich zasad  i przepisów  żaden kierowca lub użytkownik  pojazdu zobowiązany  do uiszczania opłaty drogowej nie musi obawiać się komplikacji albo sankcji, a także  może bez ograniczeń i przeszkód korzystać ze wszystkich autostrad, dróg ekspresowych i wyznaczonych  odcinków dróg niższych kategorii w Republice Słowackiej.