Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov a/alebo vodičov vozidiel podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú oprávnené vykonávať osoby poverené výkonom kontroly v zmysle § 25 ods. 2 uvedeného zákona v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci vykonávania dohľadu nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Osobami poverenými výkonom kontroly sú v zmysle § 25 ods. 2 zákona o výbere mýta:

a) zamestnanci správcu výberu mýta,
b) zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2 zákona o výbere mýta.

 

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje okrem fotografie držiteľa údaje o totožnosti v rozsahu priezvisko a meno.

Kontrola je zabezpečená na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom mobilných jednotiek mýtnej polície v nepretržitom režime 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Vo vozidle mýtnej polície pracuje zmiešaná hliadka, ktorú tvorí príslušník mýtnej polície Policajného zboru a mýtny úradník – zamestnanec prevádzkovateľa systému (spoločnosti SkyToll) zodpovedný za obsluhu informačných systémov a technického detekčného vybavenia vozidla mýtnej polície. Kontrola je realizovaná dynamicky počas jazdy vozidla alebo staticky na odstavných plochách.

 

Dynamická kontrola spočíva vo vyhľadaní a zastavení vozidiel, u ktorých je na základe informácií z centrálneho informačného systému a zo systému na kontrolu výberu mýta, prevádzkovaných prevádzkovateľom systému, evidované podozrenie na spáchanie mýtneho priestupku, tzv. mýtny incident. Okrem cieleného vyhľadávania realizujú mobilné jednotky mýtnej polície aj náhodnú kontrola vozidiel s povinnosťou úhrady mýta.

Pri statickej kontrole sa prostredníctvom špeciálnych technických prostriedkov kontrolujú zaparkované vozidlá. Systém kontroly výberu mýta pozostáva okrem mobilných jednotiek mýtnej polície aj zo siete pevných a prenosných prícestných kontrolných brán, ktoré zabezpečujú automatický zber dát a selekciu vozidiel podozrivých zo spáchania mýtneho priestupku.

 

Vozidlá mýtnej polície sú vybavené obdobnými kontrolnými technickými zariadeniami ako kontrolné brány. Sú určené na nepretržitú 24-hodinovú mobilnú kontrolu vozidiel s povinnosťou úhrady mýta na rôznych miestach vymedzených úsekov ciest. Okrem tejto kontroly mýtna polícia vykonáva aj stíhanie konkrétnych vozidiel na základe podkladov z centrálneho dohľadového pracoviska. Vozidlá, u ktorých zistí porušenie mýtnej povinnosti, je mýtna polícia oprávnená sankcionovať vysokým finančným postihom – pokutou buď priamo na mieste v blokovom konaní, resp. v správnom konaní na príslušnom úrade dopravy.

Okrem finančnej pokuty môže pri zistení vážnych porušení povinností zamedziť vodičovi pokračovať ďalej v jazde.
Súčasťou práce mýtnej polície sú aj preventívne kontroly – prostredníctvom najmodernejšej technológie dokáže podrobiť kontrole nielen akékoľvek vozidlo idúce po vymedzenom úseku cesty počas jazdy, ale aj vozidlá odstavené na odpočívadlách a čerpacích staniciach.

Pri dodržiavaní všetkých pravidiel a predpisov sa však žiaden vodič či prevádzkovateľ vozidla s povinnosťou úhrady mýta nemusí obávať komplikácií alebo sankcií a môže neobmedzene a bez problémov využívať všetky diaľnice a rýchlostné cesty a vyhradené cesty nižších kategórií v Slovenskej republike.