V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uvedenými v § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (vozidlá kategórie M a N) okrem motorových vozidiel kategórie M1 a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1 a N1.

Nariadenie vlády č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení, ustanovuje

a) spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou:

 • od 3,5 t do 12 t,
 • 12 t a viac,

b) spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou:

 • od 3,5 t do 12 t,
 • 12 t a viac.

Sadzby mýta sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia vlády stanovené:

 • pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 t do 12 t podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb,
 • pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 t a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu osôb,
 • pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 t a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a na základe vyššie uvedených skutkových a právnych okolností uvádzame, že pre vozidlá kategórie M (napr. autobusy) existujú dve primárne kritériá, na základe ktorých sú vozidlá kategórie M zadefinované ako vozidlá s povinnosťou platby mýta, a ktoré musia platiť súčasne:

 • vozidlá kategórie M musia byť klasifikované ako motorové vozidlo umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a zároveň,
 • najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla je nad 3,5 t.

Príklady zaradenia/nezaradenia vozidla kategórie M medzi vozidlá s povinnosťou platby mýta:

 • vozidlá kategórie M s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a počtom prepravovaných osôb viac ako 9 osôb vrátane vodiča (teda 10 a viac) podliehajú povinnosti platby mýta – to znamená, že platia mýto (ide o kategórie M2 a M3),
 • vozidlá kategórie M s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou pod 3,5 t a počtom prepravovaných osôb viac ako 9 osôb vrátane vodiča (teda 10 a viac) nepodliehajú povinnosti platby mýta, keďže pre danú hmotnostnú kategóriu neexistuje sadzba mýta – to znamená, že neplatia mýto (kategória M2 podlieha spoplatneniu podľa cestného zákona cez tzv. časové spoplatnenie = diaľničné nálepky),
 • vozidlá kategórie M s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a počtom prepravovaných osôb menej ako 9 osôb vrátane vodiča (teda 9 a menej) nepodliehajú povinnosti platby mýta z dôvodu, že nespĺňajú zákonnú definíciu z pohľadu počtu prepravovaných osôb – to znamená, že neplatia mýto,
 • vozidlá kategórie M1 nie sú zaradené medzi vozidlá s povinnosťou platby mýta – to znamená, že neplatia mýto.