Podľa Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest je Prevádzkovateľ vozidla  a/alebo  Vodič  vozidla povinný:

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest zaniká (v príslušnej časti týkajúcej sa vozidla) aj v prípade uplynutia doby 6 mesiacov odo dňa zaznamenania  poslednej Mýtnej  transakcie Palubnou jednotkou  (Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu mýta, Článok IV., kapitola IV.3, bod 1).

Ak Palubná jednotka nebude vrátená v stanovenom termíne, je Prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť Prevádzkovateľovi systému zmluvnú pokutu vo výške obstarávacej ceny Palubnej jednotky a jej príslušenstva zníženej o výšku zloženej Zábezpeky na zabezpečenie záväzku vrátenia Palubnej jednotky.

Prevádzkovatelia vozidiel môžu vrátením Palubnej jednotky v čo najskoršom termíne (napr. pri odchode z krajiny, pri predpokladanom dlhšom nepoužívaní Palubnej jednotky a pod.) predísť:

  • nákladom spojeným s vrátením Palubnej jednotky Prevádzkovateľovi systému,
  • zmluvnej pokute za nevrátenie Palubnej jednotky.

V režime predplateného mýta môže Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla vrátiť Palubnú jednotku na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo distribučnom mieste.

V režime následného platenia mýta môže Prevádzkovateľ vozidla alebo jeho Splnomocnený zástupca, na základe predloženého písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace, vrátiť Palubnú jednotku výhradne na Kontaktnom mieste.

Požadované doklady a informácie potrebné pre vrátenie Palubnej jednotky nájdete v sekcii Požadované doklady.

 

Zábezpeka je vrátená Prevádzkovateľovi vozidla, jeho Splnomocnenému zástupcovi a/alebo Vodičovi vozidla pri vrátení Palubnej jednotky, pričom Palubná jednotka musí byť nepoškodená a plne funkčná. Zábezpeka za vrátenie Palubných jednotiek, ktoré sa viažu na jednu Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvorenú v Režime následného platenia mýta bude vrátená Prevádzkovateľovi vozidla bankovým prevodom na Bankové spojenie Prevádzkovateľa vozidla uvedené v Zmluve o poskytnutí palubnej jednotky alebo v dodatku k Zmluve o poskytnutí palubnej jednotky alebo v riadne vyplnenej Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov doručenej Prevádzkovateľovi systému. Ak je suma, ktorú je Prevádzkovateľ systému povinný vrátiť vyššia ako 100 EUR, bude Zábezpeka za Palubné jednotky vrátená na bankový účet Prevádzkovateľa vozidla uvedený v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú je Prevádzkovateľ vozidla povinný vyplniť.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla nevráti Palubnú jednotku alebo ak Palubná jednotka bola stratená alebo ukradnutá, je Prevádzkovateľ systému oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške obstarávacej ceny Palubnej jednotky a jej príslušenstva zníženej o výšku zloženej Zábezpeky.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla poškodí alebo zničí Palubnú jednotku, je Prevádzkovateľ systému oprávnený uplatniť si svoj nárok na Zábezpeku a zmluvnú pokutu podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla nevráti príslušenstvo Palubnej jednotky alebo jeho časť, je Prevádzkovateľ systému oprávnený znížiť sumu vrátenej Zábezpeky o cenu príslušenstva ku Palubnej jednotke podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla nevráti Palubnú jednotku vrátane batérie a/alebo krytu batérie, je Palubná jednotka považovaná za poškodenú a Prevádzkovateľ systému oprávnený znížiť sumu vrátenej Zábezpeky o poplatok za poškodenú Palubnú jednotku podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Ak dôjde k zmene Prevádzkovateľa vozidla, ku ktorému bola vydaná Palubná jednotka, pôvodný Prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť Palubnú jednotku, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala.