Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

je príjemcom platieb mýta. Správcom výberu mýta je v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

je služba pozostávajúca z technologickej, systémovej a procesnej podpory zabezpečujúcej vykonávanie komplexných prevádzkových procesov a činností v oblasti výberu mýta a kontroly výberu mýta, ktorú poskytuje prevádzkovateľ systému na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako správcom výberu mýta a spoločnosťou SkyToll, a. s. ako osobou poverenou správcom výberu mýta.

je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. alebo spoločnosť SkyToll, a. s. ako osoba poverená správcom výberu mýta v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

e v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdná súprava s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré nie sú určené na prepravu osôb (vozidlá kategórie M, N a G) okrem jazdných súprav, ktoré tvorí motorové vozidlo kategórie M1, N1, M1G a N1G.

je v zmysle § 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vozidlo, ktoré neplatí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest.

je v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla. Prevádzkovateľ vozidla je počas užívania vymedzených úsekov ciest povinný dodržiavať povinnosti v zmysle § 9 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom. Vodič vozidla je počas užívania vymedzených úsekov ciest povinný dodržiavať povinnosti v zmysle § 9 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

je splnomocnený zástupca prevádzkovateľa vozidla, ktorým sa rozumie osoba oprávnená konať v mene prevádzkovateľa vozidla na základe písomného splnomocnenia na zastupovanie prevádzkovateľa vozidla s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, t. j. prevádzkovateľa vozidla.

je povinný riadiť sa ustanoveniami § 10 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

je telefonická linka prevádzkovateľa systému, na ktorej je možné vo viacerých jazykoch dostať komplexné informácie o elektronickom mýtnom systéme a poradenstvo v špecifických otázkach užívania vymedzených úsekov ciest a výberu mýta, ako napríklad poskytovanie informácií o detailoch vyúčtovania, vyjasnenie prípadných námietok k vyúčtovaniu, príjem žiadostí, reklamácií či podnetov, nahlasovanie technických problémov, prepravy či krádeže palubnej jednotky, nahlasovanie straty, zničenia alebo poškodenia palubnej jednotky, resp. jej nesprávnej funkčnosti, ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa elektronického výberu mýta.

je miesto, ktoré poskytuje zákaznícke služby prevádzkovateľom vozidiel a vodičom vozidiel v rozšírenom rozsahu, tzn. kde možno uzatvárať zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v režime následného platenia mýta aj v režime predplateného mýta.

je miesto, ktoré poskytuje zákaznícke služby prevádzkovateľom vozidiel a vodičom vozidiel v základnom rozsahu, tzn. kde možno uzatvárať zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky výlučne v režime predplateného mýta.

je internetový portál prevádzkovateľa systému, ktorý vo viacerých jazykoch poskytuje komplexné informácie o elektronickom mýtnom systéme všeobecnej povahy a prostredníctvom stránok so zabezpečeným prístupom aj informácie špecifické pre daného prevádzkovateľa vozidla (aktuálne prehľady platných zmlúv, zrealizovaných platieb, registrovaných vozidiel, priradených palubných jednotiek, prejdených trás po vymedzených úsekoch ciest, možnosť vyplniť záväzné návrhy pre uzatvorenie zmlúv a pod.).

je udalosť, ktorá vznikne prejazdom vozidla po vymedzenom úseku cesty alebo po jeho časti (po tzv. podúseku vymedzeného úseku cesty) a ktorá je zaznamenaná elektronickým mýtnym systémom.

je komplexný súbor systémov a aplikácií na báze informačno-komunikačných technológií prevádzkovaný prevádzkovateľom systému, ktorý umožňuje predovšetkým jednoznačné ocenenie a vyúčtovanie údajov o použitých vymedzených úsekov ciest (mýtnych transakcií) – tzn. výpočet mýta pomocou technického zariadenia počas jazdy vozidla bez nutnosti jeho zastavenia, zníženia rýchlosti alebo povinnosti použiť určitý jazdný pruh, ako aj bez nutnosti vopred záväzne stanoviť trasu vozidla.

je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe údajov získaných z elektronického mýtneho systému. Samotnú úhradu elektronicky vypočítanej sumy mýta možno uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo palivovou kartou vydanou vydavateľom schváleným správcom výberu mýta.

je súčasť odboru dopravnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorej úlohou je v súčinnosti so správcom výberu mýta a prevádzkovateľom systému zabezpečovať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov a/alebo vodičov vozidiel v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

je elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania jednej alebo kombinácie viacerých mýtnych udalostí. Mýtna transakcia obsahuje dátum a čas mýtnej udalosti, na základe ktorej mýtna transakcia vznikla, identifikáciu podúseku vymedzeného úseku cesty, identifikáciu vozidla, výšku mýta, platobný režim a ďalšie údaje.

znamená jednotkovú peňažnú čiastku v eur na 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseky cesty, ktorá sa v závislosti od kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla použije na výpočet mýta. Sadzby mýta pre jednotlivé typy vymedzených úsekov ciest a jednotlivé kategórie motorových vozidiel s povinnosťou úhrady mýta sú stanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení.

znamená porušenie povinností prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča vozidla v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.