Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

je v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla. Prevádzkovateľ vozidla je počas užívania vymedzených úsekov ciest povinný dodržiavať povinnosti v zmysle § 9 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe údajov získaných z elektronického mýtneho systému. Samotnú úhradu elektronicky vypočítanej sumy mýta možno uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo palivovou kartou vydanou vydavateľom schváleným správcom výberu mýta.

je miesto, ktoré poskytuje zákaznícke služby prevádzkovateľom vozidiel a vodičom vozidiel v základnom rozsahu, tzn. kde možno uzatvárať zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky výlučne v režime predplateného mýta.

je elektronicky vypočítaná suma podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe údajov získaných z elektronického mýtneho systému.

je najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla stanovená výrobcom v osvedčení o evidencii vozidla.

je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest, po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest, a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky – jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Každý mýtny úsek je označený jednoznačným identifikátorom, začiatkom úseku, koncom úseku a spoplatnenou dĺžkou úseku. Spoplatnená dĺžka úseku je číselný údaj v km stanovený vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a ciest II. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení pre príslušný vymedzený úsek ciest a uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.