Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

znamená porušenie povinností prevádzkovateľa vozidla v zmysle § 28 ods. 1 a § 29 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest, po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest, a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky – jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Každý mýtny úsek je označený jednoznačným identifikátorom, začiatkom úseku, koncom úseku a spoplatnenou dĺžkou úseku. Spoplatnená dĺžka úseku je číselný údaj v km stanovený vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a ciest II. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení pre príslušný vymedzený úsek ciest a uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.

je elektronicky vypočítaná suma podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe údajov získaných z elektronického mýtneho systému.

je najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla stanovená výrobcom v osvedčení o evidencii vozidla.

v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy zloženej z motorového vozidla a prípojného vozidla/prípojných vozidiel stanovená výrobcom v osvedčení o evidencii vozidla.

je súbor systémov a aplikácií na báze informačno-komunikačných technológií a súhrn procesov a činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších povinností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia priestupkov a správnych deliktov na úseku výberu mýta.