Technológia

1. januára 2010 Slovenská republika uviedla do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

Systém pri svojom spustení pokrýval takmer 2 400 km vymedzených úsekov ciest – okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest I. triedy – spoplatnených najvyspelejšou satelitnou GPS-GSM technológiou výberu mýta, ktorá pracuje na princípe GPS navigácie, t. j. zaznamenávania polohy vozidiel prostredníctvom navigačného prístroja v automobile (palubnej jednotky) cez GPS satelity. Zvolená technológia výberu mýta poskytuje maximálnu flexibilitu systému pre zvládnutie budúceho nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete Slovenskej republiky.
Slovenský elektronický mýtny systém využíva technologicky inovatívne „hybridné“ palubné jednotky, ktoré v sebe integrujú tri technológie:

  • satelitnú GPS technológiu na určovanie polohy – zabezpečuje zber údajov o využívaní vymedzených úsekov ciest,
  • GSM/GPRS technológiu pre komunikáciu v rámci mobilných sietí – slúži na prenos údajov medzi palubnou jednotkou a ďalšími informačnými subsystémami v rámci elektronického mýtneho systému,
  • mikrovlnnú DSRC technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti – slúži na kontrolu platiteľov mýta v rámci procesu kontroly výberu mýta.

Od 1. januára 2014 je prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta pokrytých takmer 17 770 km vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky, z toho približne 660 km tvoria vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, 3 630 km vymedzené úseky ciest I. triedy, ďalších 3 640 km vymedzené úseky ciest II. triedy a vyše 9 840 km tvoria vymedzené úseky ciest III. triedy.

Uvedené rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest etablovalo Slovensko do pozície prvej krajiny v rámci Európskej únie, ktorá:

  • prevádzkuje celkovo najdlhšiu cestnú sieť v rámci elektronického mýtneho systému,
  • pokrýva elektronickým mýtnym systémom najdlhšiu sieť ciest nižších kategórií s dĺžkou vyše 17 100 km.

Satelitný mýtny systém využívaný v Slovenskej republike je už dnes technologicky pripravený aj na interoperabilitu s okolitými krajinami, plne v súlade s požiadavkami budúcej Európskej elektronickej mýtnej služby založenej na princípoch „jedna zmluva – jedna palubná jednotka – viaceré mýtne systémy“, a vďaka použitej technológii dokáže rýchlo a flexibilne implementovať aj budúce zmeny a pravidlá Európskej únie v oblasti celoeurópskej dopravnej politiky.

 

Fungovanie satelitného mýtneho systému

Elektronický mýtny systém je zložitý informačno-komunikačný technologický komplex pozostávajúci z niekoľkých informačných subsystémov a z množstva špecifických aplikácií, ktoré zabezpečujú všetky prevádzkové procesy výberu mýta a kontroly výberu mýta.

 

Výber mýta

Vozidlá podliehajúce mýtnej povinnosti musia byť pred vstupom na vymedzené úseky ciest zaregistrované do elektronického mýtneho systému a zároveň musia mať správne nainštalovanú palubnú jednotku, ktorá je povinná na celej sieti vymedzených úsekov ciest.

Palubná jednotka obsahuje aktuálne geografické údaje o vymedzených úsekoch ciest podliehajúcich mýtnej povinnosti (tzv. GEO model). Po inštalácii vo vozidle a správnom nastavení začína palubná jednotka okamžite pracovať. Počas jazdy palubná jednotka sleduje polohu vozidla na vymedzených úsekoch ciest pomocou globálneho satelitného systému sledovania polohy (GPS) a porovnáva ju s uloženými údajmi v GEO modeli. Ak algoritmus palubnej jednotky na základe porovnania týchto údajov zistí, že vozidlo použilo vymedzený úsek podliehajúci úhrade mýta, vytvorí sa v súlade s platnou legislatívou príslušný mýtny záznam o tejto skutočnosti (tzv. mýtna udalosť).

Vytvorené mýtne udalosti sa pomocou technológie GSM/GPRS odosielajú z palubnej jednotky do centrálneho informačného systému, kde sa na základe prejazdenej vzdialenosti vozidla po vymedzených úsekoch ciest s úhradou mýta a príslušnej sadzby mýta pre konkrétnu kategóriu vozidla a typ vymedzeného úseku cesty vygenerujú mýtne transakcie a následne sa vypočíta cena mýta. Centrálny informačný systém je tvorený množstvom aplikácií, ktoré poskytujú kompletnú funkcionalitu procesu výberu mýta. Ten okrem oceňovania mýtnych udalostí a vyúčtovania mýtnych transakcií zahŕňa aj tvorbu faktúr, upomienok, riadenie vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, logistiku, prevádzku zákazníckej zóny internetového portálu atď.

 

Kontrola výberu mýta

Kontrolu výberu mýta zabezpečuje prevádzkovateľ systému (spoločnosť SkyToll) v súčinnosti s mýtnou políciou. Zabudovaná mikrovlnná (DSRC) technológia palubnej jednotky jej umožňuje komunikovať so špeciálnym subsystémom v rámci elektronického mýtneho systému určeným na kontrolu výberu mýta. Jeho úlohou je kontrola plnenia povinnosti úhrady mýta a ďalších povinností podľa zákona o výbere mýta vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia mýtnych priestupkov. Systém kontroly výberu mýta využíva niekoľko typov špičkových detekčných technologických zariadení.

Pevné a prenosné prícestné kontrolné brány pomocou nainštalovanej technológie dokážu preveriť technické údaje vozidla a porovnať ich s registračnými údajmi vozidla v centrálnom informačnom systéme, ako aj správne nastavenie palubnej jednotky. Podozrivé zistenia (tzv. mýtne incidenty) zachytené kontrolnými bránami sa automaticky odosielajú do centrálneho dohľadového pracoviska, kde sa spracujú, zatriedia a opätovne overia. Potvrdené incidenty sa preklasifikujú na mýtne priestupky a následne sa riešia v súlade s platnou legislatívou.

Pre viac informácií môžete prejsť na stránku Systém kontroly výberu mýta