Blokovanie

Ak Palubná jednotka v režime predplateného mýta signalizuje nízky zostatok predplateného mýta, bezodkladne zvýšte predplatenú sumu na najbližšom Zákazníckom mieste. Palubná jednotka OBU 1374 na nízky zostatok predplateného mýta upozorňuje blikaním prvého tlačidla na zeleno a súčasne zvukovou signalizáciou. Palubné jednotky Sitraffic Sensus Unit a Billien OBU indikujú nízky zostatok predplateného mýta blikajúcim symbolom € (na palubnej jednotke Billien OBU 5051 symbol € svieti na žlto), zároveň s blikajúcim stavovým LED indikátorom a súčasne zvukovou signalizáciou. Keď zostatok predplateného mýta dosiahne 0€, Palubná jednotka sa zablokuje.

Podobne v prípade režimu následného platenia mýta začne blikať prvé tlačidlo na Palubnej jednotke OBU 1374 a na Palubných jednotkách Sitraffic Sensus Unit a Billien OBU bliká symbol € (na palubnej jednotke Billien OBU 5051 symbol € svieti na žlto), v kombinácii s blikajúcim stavovým LED indikátorom, ak sa priblíži celková prejazdená suma k sume bankovej záruky prípadne hotovostnej zábezpeky. Toto upozornenie potom slúži prevádzkovateľovi / vodičovi vozidla ako informácia, že je potrebné navýšiť bankovú záruku alebo hotovostnú zábezpeku.

V prípade neuhradenia mýta a/alebo iných záväzkov ani do 3 kalendárnych dní od ich splatnosti je prevádzkovateľ systému oprávnený zablokovať všetky palubné jednotky prevádzkovateľa vozidla, ktorý je v omeškaní s úhradou mýta a iných záväzkov, pričom prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla každá zablokovaná palubná jednotka indikuje stav zablokovania.

 

Preprava

Ak je počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest vo vozidle prepravovaná palubná jednotka, ktorá nemá byť v čase prepravy použitá na zaznamenanie mýtnych transakcií, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je prepravovaná palubná jednotka priradená je povinný zabezpečiť správnu prepravu palubnej jednotky podľa pokynov prevádzkovateľa systému.

 

Všetky ďalšie podrobnosti a návody k palubným jednotkám sú uvedené v príslušných dokumentoch na stiahnutie, časť Palubné jednotky, Dokumenty na stiahnutie.