Sadzby mýta

Sadzbu mýta upravuje § 4 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spôsob výpočtu mýta a výška sadzby mýta je stanovená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení, pričom zohľadňuje typ vymedzeného úseku cesty, kategóriu vozidla, emisnú triedu vozidla EURO a počet náprav vozidla.

Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho bežného kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta, na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho roka zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Sadzby mýta sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia vlády stanovené osobitne pre nasledujúce kategórie vozidiel:

 • vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 t do 12 t podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb,
 • pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 t a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu osôb,
 • vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 t a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

Sadzby mýta sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia vlády stanovené osobitne za užívanie:

 • vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
 • vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými cestami,
 • vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami,
 • vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy,
 • vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t a viac 2 nápravy 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 nápravy 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 nápravy 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 náprav 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t a viac 0,116 € 0,105 € 0,064 €

 Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku diaľnic a rýchlostných ciest, sú uvedené bez DPH.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t a viac 2 nápravy 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 nápravy 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 nápravy 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 náprav 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t a viac 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými cestami, sú uvedené bez DPH.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t a viac 2 nápravy 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 nápravy 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 nápravy 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 náprav 0,190 € 0,172 € 0,147 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t a viac 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami, sú uvedené bez DPH.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy a vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy platné od 1. januára 2014

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t a viac 2 nápravy 0 € 0 € 0 €
3 nápravy 0 € 0 € 0 €
4 nápravy 0 € 0 € 0 €
5 náprav 0 € 0 € 0 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t a viac 0 € 0 € 0 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ostatných ciest I. triedy a po vymedzenom úseku ciest II. triedy a ciest III. triedy, sú uvedené bez DPH.

 

Zľavy zo sadzieb mýta

V súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení si prevádzkovateľ vozidla môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav.

Spôsob výpočtu zľavy zo sadzieb mýta upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení.

Spôsob a podmienky poskytnutia zliav zo sadzieb mýta:

 • Percentuálna zľava zo sadzby mýta sa poskytne konkrétnemu „spoplatnenému“ vozidlu na km najazdené po vymedzených úsekoch ciest nad stanovené limity počas kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Do množstva najazdených kilometrov sa nezapočítavajú km najazdené po vymedzených úsekoch ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta.
 • Poskytnutie predmetnej zľavy sa aplikuje na jedno konkrétne „spoplatnené“ vozidlo podľa prejazdených km, nie na všetky „spoplatnené“ vozidlá konkrétneho prevádzkovateľa vozidla ako subjekt práva. 
 • Zľava bude uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu (vopred stanoveného počtu prejazdených km) od vymedzeného úseku cesty nasledujúcom po vymedzenom úseku cesty, na ktorom bol dosiahnutý stanovený limit. V tom prípade sa výška úhrady mýta automaticky vypočíta podľa prejazdenej vzdialenosti a príslušnej sadzby mýta zníženej o stanovené percento zľavy.
 • Percentuálna zľava zo sadzby mýta bude poskytnutá vozidlu, ktoré má platne a účinne uzatvorenú zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest, pričom zmena prevádzkovateľa vozidla znamená uzatvorenie novej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, a teda „vynulovanie“ množstva najazdených km.
 • Zľavy zo sadzieb mýta sa nevzťahujú na vozidlá s povinnosťou úhrady mýta nad 3,5 t umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča, pretože tieto vozidlá majú sadzby mýta znížené o 50 % od uvedenia elektronického mýtneho systému do prevádzky.

 

Zľavy zo sadzieb mýta platné od 1. januára 2014

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka

 Percentuálne sadzby zliav pre jednotlivé kategórie vozidiel 

 Nákladné vozidlá do 12 t

Nákladné vozidlá 12 t a viac 

Nad 5 000 km

 3 %

 -

Nad 10 000 km

 5 %

 3 %

 Nad 20 000 km

 7 %

 5 %

 Nad 30 000 km

 9 %

 7 %

 Nad 50 000 km

 11 %

 9 %