Sadzby mýta

Sadzbu mýta upravuje § 4 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spôsob výpočtu mýta a výška sadzby mýta je stanovená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení, pričom zohľadňuje typ vymedzeného úseku cesty, kategóriu vozidla, emisnú triedu vozidla EURO a počet náprav vozidla.

Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho bežného kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta, na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho roka zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Sadzby mýta sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia vlády stanovené osobitne pre nasledujúce kategórie vozidiel:

 • vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 t do 12 t podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb,
 • pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 t a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu osôb,
 • vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 t a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

Sadzby mýta sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia vlády stanovené osobitne za užívanie:

 • vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
 • vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými cestami,
 • vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami,
 • vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy,
 • vymedzených úsekov ciest II. triedy.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t a viac 2 nápravy 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 nápravy 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 nápravy 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 náprav 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t a viac 0,116 € 0,105 € 0,064 €

 Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku diaľnic a rýchlostných ciest, sú uvedené bez DPH.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t a viac 2 nápravy 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 nápravy 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 nápravy 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 náprav 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t a viac 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými cestami, sú uvedené bez DPH.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t a viac 2 nápravy 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 nápravy 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 nápravy 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 náprav 0,190 € 0,172 € 0,147 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t a viac 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami, sú uvedené bez DPH.

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy a vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy platné od 1. januára 2014

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t a viac 2 nápravy 0 € 0 € 0 €
3 nápravy 0 € 0 € 0 €
4 nápravy 0 € 0 € 0 €
5 náprav 0 € 0 € 0 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t a viac 0 € 0 € 0 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ostatných ciest I. triedy a po vymedzenom úseku ciest II. triedy a ciest III. triedy, sú uvedené bez DPH.

 

Zľavy zo sadzieb mýta

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je prevádzkovateľovi vozidla uplatnená zľava z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav.

Spôsob výpočtu zľavy zo sadzieb mýta upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení.

Spôsob a podmienky poskytnutia zliav zo sadzieb mýta:

 • Percentuálna zľava zo sadzby mýta sa poskytne konkrétnemu „spoplatnenému“ vozidlu podľa najazdených kilometrov po vymedzených úsekoch ciest nad stanovené limity počas kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Do množstva najazdených kilometrov sa nezapočítavajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta.
 • Poskytnutie predmetnej zľavy sa aplikuje na jedno konkrétne „spoplatnené“ vozidlo, nie kumulatívne na všetky „spoplatnené“ vozidlá konkrétneho prevádzkovateľa vozidla. 
 • Zľava je uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu (vopred stanoveného počtu prejazdených km) od vymedzeného úseku cesty nasledujúceho po vymedzenom úseku cesty, na ktorom bol dosiahnutý stanovený limit. Výška úhrady mýta sa automaticky vypočíta podľa prejazdenej vzdialenosti a príslušnej sadzby mýta zníženej o stanovené percento zľavy. Súčasne je jednorazovo aplikovaná percentuálna zľava zo sadzby mýta za kilometre prejazdené od začiatku kalendárneho roka do prekročenia stanovaného limitu (s výnimkou roku 2020, kedy sa zľava dopočítava výlučne za obdobie od 1.júla 2020 do prekročenia stanoveného limitu, pričom pre určenie výšky percentuálnej zľavy za toto obdobie sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020).
 • Spätne dopočítaná zľava za kilometre prejazdené pred prekročením stanoveného limitu je pri režime predplateného mýta uplatnená vo forme navýšenia zostatku predplateného mýta na mýtnom účte. V režime následného platenia mýta je spätne dopočítaná zľava uplatnená za všetky vozidlá evidované na mýtnom účte súhrnne po skončení fakturačného obdobia, v ktorom prišlo k prekročeniu limitu na uplatnenie zľavy.
 • Percentuálna zľava zo sadzby mýta je poskytnutá vozidlu, ku ktorému je platne a účinne uzatvorená zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest, pričom zmena prevádzkovateľa vozidla znamená uzatvorenie novej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, a teda „vynulovanie“ množstva najazdených km týmto vozidlom.
 • Zľavy zo sadzieb mýta sa nevzťahujú na vozidlá s povinnosťou úhrady mýta nad 3,5 t umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča, pretože tieto vozidlá majú sadzby mýta znížené o 50 % od uvedenia elektronického mýtneho systému do prevádzky.

 

Zľavy zo sadzieb mýta

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka

 Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel 

 Nákladné vozidlá do 12 000 kg

Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac 

Nad 5 000 km

 3 %

 -

Nad 10 000 km

 5 %

 3 %

 Nad 20 000 km

 7 %

 5 %

 Nad 30 000 km

 9 %

 7 %

 Nad 50 000 km

 11 %

 9 %

 

Modelový príklad uplatnenia zliav zo sadzieb mýta

Režim predplateného mýta

postpay

 

 • Percentuálna zľava sa vzťahuje na kilometre najazdené vozidlom v období kalendárneho roka odo dňa 01.01. do dňa 31.12.
 • Dosiahnutá zľava po dni 01.01. je uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu prejazdených kilometrov a súčasne je jednorazovo dopočítaná za kilometre najazdené v danom kalendárnom roku odo dňa 01.01. do času prekročenia stanoveného limitu prejazdených kilometrov.
 • O sumu spätne dopočítanej zľavy sa priebežne navýši zostatok predplateného mýta na mýtnom účte.

Režim následného platenia mýta

Režim následného platenia mýta

 

 • Percentuálna zľava sa vzťahuje na kilometre najazdené vozidlom v období kalendárneho roka odo dňa 01.01. do dňa 31.12.
 • Dosiahnutá zľava je uplatnená súhrnne ku koncu fakturačného obdobia za všetky vozidlá evidované na mýtnom účte, ktoré prekročili stanovené limity, vrátane spätne dopočítanej zľavy za najazdené kilometre odo dňa 01.01. daného kalendárneho roka.
 • Pre vozidlá so spätne dopočítanou zľavou v uplynulom fakturačnom období je vystavený súhrnný dobropis (opravný daňový doklad), ktorého suma je započítaná vo výslednej faktúre za mýto.

2022

Obrázok 2: Časová os uplatnenia zliav zo sadzieb mýta

* Tento modelový príklad je použitý pre Nákladné vozidlo kategórie 12 t a viac. Má výlučne informatívny charakter a slúži pre zjednodušenie pochopenia systému uplatňovania zliav zo sadzieb mýta.

 

Vysvetlenie časovej osi:

Časové intervaly

Obdobie

Počet najazdených kilometrov

Časový interval

Obdobie: 01.01. - 31.03.

Najazdené km: 10 000

1

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 0%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 3% (Časový interval 2) + 2% (Časový interval 4) + 2% (Časový interval 6)

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.01. do dňa 31.03. spolu 10 000 km, pričom dňa 31.03. bol dosiahnutý stanovený limit 10 000 km pre zľavu 3%.

Časový interval

Obdobie: 01.04. - 31.06.

Najazdené km: 7 000

2

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 3%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 4) + 2% (Časový interval 6)

Popis:

3% zľava je uplatňovaná odo dňa 01.04. (na kilometre najazdené nad limit 10 000 km), pričom dosiahnutá zľava 3% sa následne spätne uplatní na kilometre najazdené odo dňa 01.01. do dňa 31.03. dopočítaním 3% zľavy (rozdiel 0% voči 3%). Dopočítanie a spätné uplatnenie zľavy je v režime predplateného mýta realizované priebežne po prekročení limitu 20 000 km, v režime následného platenia mýta súhrnne ku koncu fakturačného obdobia.

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.04. do dňa 30.06. spolu 7 000 km. Medzisúčet 1 (odo dňa 01.01. Časový interval 1 + Časový interval 2) = 17 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 01.07. - 18.07.

Najazdené km: 3 000

3

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 3%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 4) + 2% (Časový interval 6)

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.07. do dňa 18.07. spolu 3 000 km, pričom dňa 18.07. bol dosiahnutý stanovený limit 20 000 km pre zľavu 5%. Medzisúčet 2 (odo dňa 01.01. Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3)  = 20 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 19.07. - 31.07.

Najazdené km: 2 000

4

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 5%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 6)

Popis:

5% zľava je uplatňovaná odo dňa 19.07. (na kilometre najazdené nad limit 20 000 km), pričom dosiahnutá zľava 5% sa následne spätne uplatní na kilometre najazdené odo dňa 01.01. do dňa 18.07. dopočítaním 2% zľavy (rozdiel 3% voči 5%). Dopočítanie a spätné uplatnenie zľavy je v režime predplateného mýta realizované priebežne po prekročení limitu 20 000 km, v režime následného platenia mýta súhrnne ku koncu fakturačného obdobia.

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 19.07. do dňa 31.07. spolu 2 000 km. Medzisúčet 3 (odo dňa 01.01. Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3 + Časový interval 4) = 22 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 01.08. - 22.08.

Najazdené km: 8 000

5

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 5%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 6)

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 1.8. do dňa 22.8. spolu 8 000 km, pričom dňa 22.08. bol dosiahnutý stanovený limit 30 000 km pre zľavu 7%. Medzisúčet 4 (odo dňa 01.01. Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3 + Časový interval 4 + Časový interval 5) = 30 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 23.08.- 31.12.

Najazdené km: 2 000

6

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 7%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: -

Popis:

7% zľava je uplatňovaná odo dňa 23.08. (na kilometre najazdené nad limit 30 000 km), pričom dosiahnutá zľava 7% sa následne spätne uplatní na kilometre najazdené odo dňa 01.07. do dňa 22.08. dopočítaním 2% zľavy (rozdiel 5% voči 7%). Dopočítanie a spätné uplatnenie zľavy je v režime predplateného mýta realizované priebežne po prekročení limitu 30 000 km, v režime následného platenia mýta súhrnne ku koncu fakturačného obdobia.

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 23.08. do dňa 31.12. spolu 2 000 km. Medzisúčet 5 (odo dňa 01.01. Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3 + Časový interval 4 + Časový interval 5 + Časový interval 6) = 32 000 najazdených km.