Priestupky

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“), sa priestupku na úseku výberu mýta dopustí ten, kto:

a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,

b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,

c) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,

d) neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,

e) palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju používa v rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona o výbere mýta,

f) nezadá do palubnej jednotky správne a úplné technické údaje o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie a vznikne tým nedoplatok mýta,

g) poskytne nesprávne alebo neúplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa ustanovenia § 6 zákona o výbere mýta,

h) nepredloží na výzvu príslušníka Policajného zboru:

  1. doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
  2. potvrdenie o úhrade mýta podľa ustanovenia § 6 ods. 7 zákona o výbere mýta,

i) nesprístupní údaje v palubnej jednotke príslušníkovi Policajného zboru alebo osobe poverenej výkonom kontroly,

j) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona o výbere mýta,

k) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa ustanovenia § 22 zákona o výbere mýta.

 

Správne delikty

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“) sa správneho deliktu na úseku výberu mýta dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý:

a) užíva vymedzených úsekov ciest vozidlom bez úhrady mýta,

b) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,

c) palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju používa v rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona o výbere mýta,

d) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona o výbere mýta.

 

Správne delikty podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o výbere mýta prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k porušeniu povinnosti podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o výbere mýta.

Za vyššie uvedené priestupky a správne delikty sa ukladajú výšky pokút v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1  a § 28 ods. 1 zákonač. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.