Platby v režime predplateného mýta

A. Informácie o platbách predplateného mýta potrebné pri registrácii a uzatváraní zmlúv

V režime predplateného mýta je možné vykonať úhradu mýta nasledovnými platobnými prostriedkami:

  • v hotovosti na kontaktnom alebo distribučnom mieste,
  • bankovou kartou na kontaktnom alebo distribučnom mieste.
  • palivovou kartou na kontaktnom alebo distribučnom mieste, ktorej vydavateľ je schválený správcom výberu mýta.

Orientačnú výšku mýta si môžete vypočítať na Kalkulátore mýta.

Minimálna výška jednorazovej platby predplateného mýta v hotovosti je 50 EUR vrátane DPH. Minimálny zostatok predplateného mýta je 12 EUR vrátane DPH.

 

B. Informácie o platbách predplateného mýta počas trvania zmlúv

Ak je výška predplateného mýta rovná alebo nižšia ako požadovaný minimálny zostatok predplateného mýta, palubná jednotka indikuje vodičovi vozidla dosiahnutie tohto limitu. Na základe svetelnej a vypínateľnej zvukovej indikácie, ktorá je opísaná v návode na obsluhu je vodič vozidla povinný zájsť na najbližšie kontaktné alebo distribučné miesto a predplatiť si mýto alebo opustiť vymedzené úseky ciest. V opačnom prípade mu bude po úplnom vyčerpaní predplateného mýta palubná jednotka zablokovaná.

V prípade vrátenia nespotrebovaného mýta v hotovosti sa vracia iba čiastka do výšky neprevyšujúcej 100 EUR. V prípade, ak je výška nespotrebovaného predplateného mýta viac ako 100 EUR, tak sa vracia výhradne v celej výške na bankový účet prevádzkovateľa vozidla.

Nespotrebované predplatené mýto, ktoré bolo uhradené palivovou kartou, vráti správca výberu mýta výhradne na bankový účet prevádzkovateľa vozidla.

Ak je výška predplateného mýta rovná alebo nižšia ako je stanovený minimálny zostatok predplateného mýta, palubná jednotka indikuje podľa návodu na obsluhu palubnej jednotky dosiahnutie tohto limitu prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla. Na základe indikovania je prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič vozidla povinný zájsť k najbližšiemu kontaktnému alebo distribučnému miestu a predplatiť si mýto alebo opustiť vymedzené úseky ciest.

Ak sa pri kontrole zostatku predplateného mýta zistí, že prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič vozidla nemajú uhradené príslušné mýto, bude mu vyrubený k úhrade doplatok mýta, pričom ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby.

Prípadný preplatok na uhradenom mýte vráti správca výberu mýta rovnakým spôsobom, akým bolo mýto uhradené. Ak bolo mýto uhradené kombináciou viacerých spôsobov, správca výberu mýta má právo vybrať si spôsob vrátenia preplatku. Bankové poplatky spojené s vrátením preplatku znáša prevádzkovateľ vozidla. V hotovosti sa vracia preplatok neprevyšujúci sumu 100 eur.
Ak prevádzkovateľ vozidla platí mýto v režime predplateného mýta a nesprávnym nastavením palubnej jednotky mu vznikne nedoplatok mýta, prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne nedoplatok uhradiť.

 

Platby v režime následného platenia mýta

V režime následného platenia mýta (na faktúru) je možné vybrať si úhradu mýta jedným z nasledovných spôsobov:

  • bankovým prevodom priamo na účet správcu výberu mýta,
  • prostredníctvom vydavateľa palivových kariet,
  • na kontaktných miestach bankovou kartou, palivovou kartou alebo v hotovosti.

V prípade úhrady faktúry prostredníctvom vydavateľov palivových kariet správca výberu mýta zasiela prevádzkovateľovi vozidla faktúru, ktorá má pre prevádzkovateľa vozidla len informatívny charakter a ktorú prevádzkovateľ vozidla neuhrádza.

V prípade úhrady mýta (faktúry) bankovým prevodom je prevádzkovateľ vozidla povinný identifikovať platbu variabilným symbolom a špecifickým symbolom, ktoré sú uvedené na faktúre, ktorú uhrádza. V prípade úhrady mýta bankovým prevodom zo zahraničia alebo ak nie je možné zadať variabilný a špecifický symbol, je prevádzkovateľ vozidla povinný uviesť oba symboly do poznámky bankového prevodu v nasledovnom tvare VS:XXXXXXXXXX; SS:YYYYYYYYYY. Faktúra bude obsahovať aj dobu splatnosti faktúry, ktorá je štandardne 14 kalendárnych dní.

Úhrada mýta musí byť pripísaná na účet správcu výberu mýta najneskôr v deň splatnosti príslušnej faktúry v jej plnej výške.

V prípade neuhradenia mýta a/alebo iných záväzkov ani do 3 kalendárnych dní od ich splatnosti je prevádzkovateľ systému oprávnený zablokovať všetky palubné jednotky prevádzkovateľa vozidla, ktorý je v omeškaní s úhradou mýta a iných záväzkov, pričom prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla každá zablokovaná palubná jednotka indikuje stav zablokovania podľa návodu na obsluhu palubnej jednotky.

V rámci vymáhania pohľadávok dôjde súčasne so zaslaním druhej upomienky k uspokojeniu pohľadávky zo zábezpeky, poskytnutej prevádzkovateľom vozidla formou bankovej záruky alebo iným spôsobom pri uzatváraní zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Prípadné preplatky uhradeného mýta budú zahrnuté do nasledujúceho fakturačného obdobia. V prípade, ak chce prevádzkovateľ vozidla vrátiť preplatok faktúry za mýto pred ukončením nasledujúceho fakturačného obdobia, musí o to požiadať prostredníctvom podanej písomnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov doručenej prevádzkovateľovi systému. V prípade požiadavky o vrátenie preplatku bezhotovostnou formou, bude tento uhradený na bankový účet prevádzkovateľa vozidla uvedený v zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Ak prevádzkovateľ vozidla platí mýto v režime následného platenia mýta, správca výberu mýta postupuje pri vyúčtovaní nedoplatku mýta podľa všeobecných obchodných podmienok.
Ak nesprávnym nastavením palubnej jednotky vznikne preplatok mýta, prevádzkovateľ vozidla požiada o jeho vrátenie v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami správcu výberu mýta.
Detailné informácie o údajoch a dokladoch potrebných k registrácii nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach správcu výberu mýta a prevádzkovateľa systému.

 

Akceptované palivové karty na bezhotovostnú úhradu elektronického mýta v režime predplateného mýta (prepaid)

Správca výberu mýta a Prevádzkovateľ systému na bezhotovostnú úhradu Komplexnej služby elektronického výberu mýta akceptujú palivové platobné karty podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Prostredníctvom vydavateľov palivových kariet v nižšie uvedenej tabuľke je možné zabezpečiť záväzok úhrady mýta. Týmito palivovými kartami je možné platiť v režime predplateného mýta na všetkých zákazníckych miestach bez obmedzenia.

POZOR! Platbu depozitu za palubnú jednotku nie je možné platiť palivovou kartou!

 

Vydavateľ palivovej karty

Akceptované
predčíslie (prefix)

Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta (prepaid)
POVOLENIE PLATBY

E100 700523 ÁNO
E100 782546 ÁNO
LogPay 707842 ÁNO
LogPay 708175 ÁNO
DKV 7043 ÁNO
SHELL  7002 ÁNO
SHELL 7077 ÁNO
WAG/Eurowag 789663
(okrem 789663100)
ÁNO
SLOVNAFT GOLD 70800572, 70800578, 70800574 ÁNO
SLOVNAFT SILVER 70800570 ÁNO
SLOVNAFT 70800583 ÁNO
TIFON Gold card 78969012 ÁNO
MOL Romanian Gold card 70800512 ÁNO
MOL Romanian Gold card 70816781  ÁNO
MOL Romanian Red card 70800518 ÁNO
MOL Austrian Gold card  70800552 ÁNO
MOL Hungarian Red card 70800598 ÁNO
MOL Hungarian Silver card  70816770 ÁNO
MOL Hungarian Gold card  70816780 ÁNO
Energo Petrol Bosnia Gold card 70800522 ÁNO
MOL Serbia Gold card 70800532 ÁNO
MOL Slovenia Gold card 70800542 ÁNO
IES Italy Gold card 70800582 ÁNO
SLOVNAFT CZ Gold card 70800562 ÁNO
MOL Europe Gold card 70800592 ÁNO
CCS 7079327 ÁNO
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711302, 711304, 711306 ÁNO
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
ÁNO
OMV 710101, 710103 - 710105,
710109 - 710111
ÁNO
UTA 706000 ÁNO
TRAFINEO  700673 - 700699 ÁNO
TRAFINEO 710200 - 710203 ÁNO
TRAFINEO 710205, 710207 ÁNO
TRAFINEO  710211 - 710214 ÁNO
TRAFINEO 704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
ÁNO
EUROTOLL 782459 ÁNO
Multi Service 708380 ÁNO
PaySystem 70239600, 920312190003 ÁNO

 

Akceptované palivové karty pre registráciu do elektronického  systému mýta na Zákazníckych miestach v režime následného platenia mýta (postpaid)

Správca výberu mýta a Prevádzkovateľ systému oznamujú, že pohľadávky, ktoré vznikli Správcovi výberu mýta voči Prevádzkovateľovi vozidla na základe Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime následného platenia mýta v súvislosti s úhradou Mýta prostredníctvom akceptovaných Palivových kariet, postupuje Správca výberu mýta, prostredníctvom rady postupníkov vrátane Prevádzkovateľa systému, na vydavateľa príslušnej Palivovej karty v súlade s ustanovením § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Vydavateľ palivovej karty

Akceptované
predčíslie (prefix)

Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta (postpaid)

Počet vozidiel, ktoré možno priradiť k platobnej karte (N = ľuboľný)

E100 700523 1
E100 782546 1
LogPay 707842 1
LogPay 708175 1
DKV 7043 1
SHELL 7002 1
SHELL 7077 1
WAG/Eurowag 789663
(okrem 789663100)
1
SLOVNAFT GOLD 70800572, 70800578, 70800574 N
SLOVNAFT SILVER 70800570 N
SLOVNAFT 70800583 N
TIFON Gold card 78969012 N
MOL Romanian Gold card 70800512 N
MOL Romanian Gold card 70816781 N
MOL Romanian Red card 70800518 N
MOL Austrian Gold card 70800552 N
MOL Hungarian Red card 70800598 N
MOL Hungarian Silver card  70816770 N
MOL Hungarian Gold card 70816780 N
Energo Petrol Bosnia Gold card 70800522 N
MOL Serbia Gold card 70800532 N
MOL Slovenia Gold card 70800542 N
IES Italy Gold card 70800582 N
SLOVNAFT CZ Gold card 70800562 N
MOL Europe Gold card 70800592 N
CCS 7079327 N
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711302, 711304, 711306 1
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
1
OMV 710101, 710103 - 710105,
710109 - 710111
1
UTA 706000 1
TRAFINEO  700673 - 700699 1
TRAFINEO 710200 - 710203 1
TRAFINEO 710205, 710207 1
TRAFINEO  710211 - 710214 1
TRAFINEO 704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
1
EUROTOLL 782459 1
Multi Service 708380 1
PaySystem 70239600, 920312190003 N