Palubná jednotka je vlastníctvom prevádzkovateľa systému, ktorý ju poskytne prevádzkovateľovi vozidla na základe zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky a v súlade so zákonom 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta v platnom znení, Mýtnym poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa systému. Prevádzkovateľ vozidla je povinný používať výlučne tú palubnú jednotku a príslušenstvo, ktorú mu poskytne prevádzkovateľ systému.

Po uzavretí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky prevádzkovateľ systému vydá palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva prevádzkovateľovi vozidla alebo splnomocnenému zástupcovi osobne na zákazníckom mieste alebo prostredníctvom kuriéra, pričom táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Podrobné informácie poskytujú operátori na zákazníckej linke alebo pracovníci kontaktných miest.

V režime predplateného mýta môže palubnú jednotku prevziať aj vrátiť aj vodič vozidla.

 

Základné povinnosti vodiča v súvislosti s palubnou jednotkou sú najmä:

  • skontrolovať pred jazdou po vymedzených úsekoch, počas jazdy a po jej ukončení správnosť nastavenia a funkčnosť palubnej jednotky,
  • chrániť a správne používať palubnú jednotku,
  • bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné pre správny výpočet mýta, ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky,
  • dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v návode na obsluhu,
  • vrátiť palubnú jednotku prevádzkovateľovi systému vo funkčnom a nepoškodenom stave vrátane jej príslušenstva bez zbytočného odkladu, ak prevádzkovateľovi vozidla zaniklo právo užívať palubnú jednotku.