Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, môžete nám ju poslať prostredníctvom zákazníckeho podania alebo sa obrátiť na operátorov Zákazníckej linky.

Registračné formuláre sú dopravcom k dispozícii na všetkých zákazníckych miestach v 8 cudzích jazykoch – angličtina, nemčina, ruština, poľština, maďarčina,slovenčina, rumunčina a turečtina.

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta , avšak s povinnosťou registrácie je povinný požiadať o registráciu vozidla do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest iba na kontaktnom mieste vyplnením registračného formulára pre oslobodené vozidlá. Kontaktné miesta sú v každom krajskom meste.

Vozidlá oslobodené od povinnosti platiť mýto sú definované v § 3 zákona 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami:

a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany"),
c) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností, 14)
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e) záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, 15)
f) správcu výberu mýta,
g) vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
h) používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len "osoba poverená výkonom kontroly),
i) Slovenskej informačnej služby,
j) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k) finančnej správy, 16)
l) ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu, 17)
m) Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.18)


14) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.).
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
15) § 7 písm. a) a b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
16) § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
17) § 11 ods. 2 a 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2013 Z. z.
18) § 17 ods. 1 a § 35a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Sady pre pevnú inštaláciu Palubnej jednotky si môžu zákazníci objednať na internetovej stránke www.motoexpert.sk, alebo navštíviť niektorú z kamenných predajní v Bratislave, Banskej Bystrici, Nových Zámkoch alebo Košiciach, kde by mali mať tiež sady dostupné (odporúčame vopred zavolať a preveriť dostupnosť na predajni pred návštevou) – www.motoexpert.sk. Inštaláciu pevnej sady si môže zabezpečiť prevádzkovateľ vozidla vo svojom autorizovanom servise pre vozidlo.

Povinnosť sa týka prevádzkovateľov motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdných súprav s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony určených na prepravu tovaru a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča. Podrobnosti o oslobodení od povinnosti platiť mýto upravuje zákon 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta.

Každý prípad nedoručenej palubnej jednotky pre dopravcov, ktorí sa registrovali prostredníctvom vydavateľov palivových kariet je preverovaný a riešený individuálne.

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla v členení na jednotlivé vozidlá získať bezplatne v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli www.emyto.sk. Na základe neho vystavuje spoločnosť SkyToll, a.s. faktúru pre Prevádzkovateľa vozidla v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Spoločnosť SkyToll, a.s. poskytuje vydavateľom palivových kariet (Zoznam akceptovaných palivových kariet) informácie o skutočne prejazdenom mýte v dávkovom spracovaní. Vydavateľ palivovej karty na základe obdržaných údajov zasiela svojim klientom (jednotlivým Prevádzkovateľom vozidiel, s ktorými má uzavretú zmluvu) Výzvu na úhradu, ktorú je Prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť v termínoch podľa zmluvy uzatvorenej s príslušným vydavateľom palivovej karty. Výzva na úhradu od vydavateľa palivových kariet nie je daňovým dokladom. Obsahuje len sumárnu informatívnu výšku prejazdeného mýta.

Je nutné zdôrazniť, že fakturačné obdobie NDS, a.s. pre zákazníkov zaregistrovaných v režime následného platenia mýta cez vydavateľov palivových kariet je vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca a môže byť rozdielna oproti periodicite zasielania Výziev na úhradu od príslušného vydavateľa palivovej karty.

Palubná jednotka zaznamenáva mýtne udalosti a v stanovených intervaloch ich zasiela prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete na spracovanie do centrálneho informačného systému. V praxi môže nastať prípad, kedy palubná jednotka nezašle všetky zaznamenané mýtne udalosti o prejdených vymedzených úsekoch ciest vozidla. Záznamy o týchto prejdených vymedzených úsekoch ciest zostávajú uchované v palubnej jednotke, ktorá ich zašle na spracovanie počas nasledujúceho stanoveného intervalu.

Z vyššie uvedeného dôvodu môže detailný výpis mýtnych transakcií (podrobný výpis) obsahovať aj údaje o prejdených vymedzených úsekoch ciest z predchádzajúcich fakturačných období. Akékoľvek viacnásobné vyfakturovanie úhrady mýta za prejdenie vymedzených úsekov ciest je vylúčené.

Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí platby (faktúru), ktoré má všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Jedná sa o daňový doklad, ktorý SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene NDS, a.s., a to za „budúce“ užívanie vymedzených úsekov ciest. Každá takáto faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. V zmysle § 71 ods. 2 predmetného zákona, faktúra obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry ,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže prevádzkovateľ vozidla získať v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli zadarmo, alebo na zákazníckom mieste. Cena za vystavenie Detailného výpisu mýtnych transakcií na zákazníckom mieste podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Doklad o zaplatení depozitu

Palubná jednotka ako neoddeliteľná súčasť komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Z tohto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad. Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí depozitu za palubnú jednotku.

Depozit za palubné jednotky nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s.. K uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

Ide o nominálnu čiastku, ktorú je prevádzkovateľ vozidla, klient vydavateľa palivovej karty, povinný uhradiť na účet vydavateľa palivovej karty. Daná výzva nemá charakter faktúry, je to iba požiadavka na platbu. Faktúra za mýto, ktorá zároveň slúži pre účely účtovania v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je vystavená a zaslaná prevádzkovateľovi vozidla spoločnosťou SkyToll, a.s.. Finančné vzťahy medzi prevádzkovateľom vozidla a vydavateľom palivovej karty sa riadi výhradne zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi týmito dvoma subjektmi. Vydavateľ palivovej karty nie je v tomto prípade oprávnený vystavovať faktúru (daňový doklad) za užívanie vymedzených úsekov ciest prevádzkovateľovi vozidla.

Faktúra, ktorú spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene spoločnosti NDS, a.s., reprezentuje skutočne prejazdené mýto.

Jedná sa o daňový doklad, ktorý SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene NDS, a.s., a to za užívanie vymedzených úsekov ciest. V rámci jednej faktúry sú zdokladované všetky užívania (prejazdy) vymedzených úsekov ciest vozidlami, zaregistrovanými na jeden mýtny účet v príslušnom fakturačnom období. Každá takáto faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. V zmysle § 71 ods. 2 predmetného zákona, faktúra obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu bolo pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Na faktúrach Národnej diaľničnej spoločnosti za mýto – t.j. faktúry za užívanie vymedzených úsekov ciest na území Slovenskej republiky vystavovaných prevádzkovateľom vozidiel v režime následného platenia mýta sú okrem vyššie uvedených údajov taktiež uvedené aj údaje ako napríklad číslo prevádzkovateľa vozidla, číslo mýtneho účtu a informácia o stave mýtneho účtu prevádzkovateľa vozidla.

V prípade registrácie prevádzkovateľa vozidla v režime následného platenia mýta so zabezpečením záväzku úhrady mýta prostredníctvom bankovej záruky alebo hotovostnej zábezpeky uhrádza faktúru za užívanie vymedzených úsekov ciest priamo prevádzkovateľ vozidla a je povinný túto uhradiť v lehote jej splatnosti.

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla získať v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli zadarmo, alebo na zákazníckom mieste. Cena za vystavenie Detailného výpisu mýtnych transakcií na zákazníckom mieste podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Doklad o zaplatení depozitu

Palubná jednotka ako neoddeliteľná súčasť komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Z tohto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad. Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí depozitu za palubnú jednotku.

Depozit za palubné jednotky nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s.. K uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

Faktúra, ktorú spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene spoločnosti NDS, a.s., reprezentuje skutočne prejazdené mýto.

Jedná sa o daňový doklad, ktorý SkyToll, a.s. vystavuje prevádzkovateľovi vozidla v mene NDS, a.s., a to za užívanie vymedzených úsekov ciest. V rámci jednej faktúry sú zdokladované všetky užívania (prejazdy) vymedzených úsekov ciest vozidlami, zaregistrovanými na jeden mýtny účet v príslušnom fakturačnom období. Každá takáto faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. V zmysle § 71 ods. 2 predmetného zákona, faktúra obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry ,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Na faktúrach Národnej diaľničnej spoločnosti za mýto – t.j. faktúry za užívanie vymedzených úsekov ciest na území Slovenskej republiky vystavovaných prevádzkovateľom vozidiel v režime následného platenia mýta sú okrem vyššie uvedených údajov taktiež uvedené aj údaje, ako napríklad číslo prevádzkovateľa vozidla, číslo mýtneho účtu a informácia o stave mýtneho účtu prevádzkovateľa vozidla.

V prípade registrácie prevádzkovateľa vozidla prostredníctvom vydavateľa palivovej karty faktúru v mene prevádzkovateľa vozidla uhrádza spoločnosti NDS, a.s. vydavateľ palivovej karty. Prevádzkovateľ vozidla túto faktúru neuhrádza (úhradu vykoná cez vydavateľa palivovej karty n základe výzvy na zaplatenie). Faktúra slúži prevádzkovateľovi vozidla na daňové účely a obsahuje nasledovné upozornenie: „Faktúru neuhrádzajte, neslúži ako výzva na úhradu. Úhrada faktúry je realizovaná prostredníctvom vydavateľa palivovej karty.“

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla získať v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli zadarmo, alebo na zákazníckom mieste. Cena za vystavenie Detailného výpisu mýtnych transakcií na zákazníckom mieste podlieha spoplatneniu v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Výzva na zaplatenie zaslaná vydavateľom palivovej karty

Ide o nominálnu čiastku, ktorú je prevádzkovateľ vozidla, klient vydavateľa palivovej karty, povinný uhradiť na účet vydavateľa palivovej karty. Daná výzva nemá charakter faktúry, je to iba požiadavka na platbu. Faktúra za mýto, ktorá zároveň slúži pre účely účtovania v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je vystavená a zaslaná prevádzkovateľovi vozidla spoločnosťou SkyToll, a.s. Finančné vzťahy medzi prevádzkovateľom vozidla a vydavateľom palivovej karty sa riadia výhradne zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi týmito dvoma subjektmi. Vydavateľ palivovej karty nie je v tomto prípade oprávnený vystavovať faktúru (daňový doklad) za užívanie vymedzených úsekov ciest prevádzkovateľovi vozidla.

Doklad o zaplatení depozitu

Palubná jednotka ako neoddeliteľná súčasť komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Z tohoto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad. Spoločnosť SkyToll, a.s. vystaví prevádzkovateľovi vozidla Potvrdenie o prijatí depozitu za palubnú jednotku.

Depozit za palubné jednotky nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s.. K uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

Detailný výpis mýtnych transakcií (prejazdy vymedzenými úsekmi ciest), môže Prevádzkovateľ vozidla v členení na jednotlivé vozidlá získať bezplatne v rámci samoobslužnej zóny na internetovom portáli www.emyto.sk. Detailný výpis mýtnych transakcií nie je povinnou súčasťou faktúry.

Faktúra v súlade s platnou legislatívou obsahuje nasledovné údaje:

a) meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a uviedol ho pri registrácii,
c) poradové číslo faktúry ,
d) dátum kedy bola služba dodaná (uvedením v časti „Dátum dodania služby“),
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách.

Palubná jednotka ako neoddeliteľný komponent Komplexnej služby elektronického výberu mýta je vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s., ktorá bezplatne poskytuje palubnú jednotku prevádzkovateľovi vozidla na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Zábezpeka za palubnú jednotku, ako právny inštitút upravovanú Mýtnym poriadkom, zabezpečujúci jej riadne vrátenie zo strany Prevádzkovateľa vozidla/vodiča vozidla, nepodlieha podľa slovenskej legislatívy dani z pridanej hodnoty, pretože sa nejedná o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Práve z tohto dôvodu nemôže byť za poskytnutie palubnej jednotky vystavená faktúra ako daňový doklad.

Prevádzkovateľ vozidla uvedenú čiastku zaúčtuje vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči spoločnosti SkyToll, a.s., pričom k uspokojeniu tejto pohľadávky dôjde v okamihu vrátenia palubnej jednotky a uzatvorenia príslušného mýtneho účtu.

Spoločnosť SkyToll, a.s. vystavuje v mene NDS, a.s. fakturú za príslušné fakturačné obdobie. Výzvu na úhradu vystavuje, a za jej formálny obsah zodpovedá, príslušný vydavateľ palivovej karty. (Zoznam vydavateľov palivových kariet TU)

V Režime predplateného mýta je úhrada možná v hotovosti, bankovými kartami a palivovými kartami, ktoré akceptovala NDS. Ich presný zoznam je dopravcom k dispozícii na www.emyto.sk a túto informáciu poskytuje aj zákaznícka linka +421 2 35 111 111. Depozit za palubnú jednotku je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovou kartou.

Vyplýva to zo zmlúv podpísaných medzi prevádzkovateľom mýtneho systému a vydavateľmi palivových kariet.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa môžu dopravcovia so svojou sťažnosťou písomne obrátiť priamo na reklamačné oddelenie spoločnosti SkyToll. Môžu tak urobiť aj prostredníctvom internetového portálu www.emyto.sk, na zákazníckej linke 02/35 111 111, či osobne na kontaktných a distribučných miestach. V súlade s reklamačným poriadkom mu bude poskytnutá odpoveď. Je dôležité, aby dopravca v rámci formuláru uviedol všetky potrebné informácie (svoje kontaktné údaje, čas a dátum jazdy, presnú trasu, ktorú prejazdil), aby mohla byť jeho sťažnosť komplexne posúdená.

V rámci mýtneho systému sú pri spoplatňovaní vymedzených úsekov ciest používané aktuálne sadzby mýta v súlade s platnou legislatívou a to od momentu spustenia mýtneho systému, t.j. od 1. januára 2010, bez ohľadu na to, kedy dopravca palubnú jednotku obdržal.