Ako sa zaregistrovať

Povinnosť registrácie do systému elektronického výberu mýta majú prevádzkovatelia motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta ako aj niektorí prevádzkovatelia vozidiel oslobodených od povinnosti platiť mýto.

Prvým krokom prevádzkovateľa vozidla pri registrácii do elektronického mýtneho systému je rozhodnutie o režime platby mýta. Môže si zvoliť platbu mýta vopred, teda režim predplateného mýta alebo platbu mýta na faktúru, teda režim následného platenia mýta. Podľa tejto voľby si zvolí príslušný formulár žiadosti, ktorý môže vyplniť a podať prevádzkovateľ vozidla osobne alebo jeho splnomocnený zástupca. Pri registrácii vozidla do elektronického mýtneho systému v režime predplateného mýta môže v mene prevádzkovateľa vozidla podať žiadosť o registráciu aj vodič vozidla.

 

Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému je zároveň návrhom na uzavretie zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a návrhom na uzavretie zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. Podáva sa na tlačive vydanom prevádzkovateľom systému pre jednotlivé režimy platenia mýta. Žiadosť možno podať osobne na kontaktných alebo distribučných miestach alebo prostredníctvom obchodných zástupcov prevádzkovateľa systému alebo prostredníctvom vydavateľov palivových kariet alebo prostredníctvom internetového portálu www.emyto.sk, na ktorom sú zverejnené aj príslušné tlačivá, prípadne poštou, faxom alebo elektronickou poštou.

 

Prevádzkovateľ systému je oprávnený na registračné účely požadovať tieto údaje:

 • obchodné meno a adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba-podnikateľ.
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba
 • názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
 • meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu bydliska vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla,
 • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu a číslo vodičského preukazu vodiča vozidla,
 • identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci v inej krajine,
 • daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené,
 • údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
 • kategóriu vozidla,
 • celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla,
 • údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii palubnej jednotky (napr. pokovované čelné sklo),
 • predpokladanú celkovú dĺžku vymedzených úsekov ciest, ktoré sa plánujú vozidlom prejazdiť pri jednorazovom použití vymedzených úsekov ciest alebo predpokladanú celkovú dĺžku prejazdenej vzdialenosti počas vymedzeného časového obdobia pri opakovanom užívaní vymedzených úsekov ciest,
 • bankové spojenie prevádzkovateľa vozidla,
 • kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla.

Okrem týchto registračných údajov je potrebné pred uzatvorením zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta uviesť v žiadosti o registráciu aj údaje o spôsobe zabezpečenia záväzku úhrady mýta t.j. údaje o druhu, poskytovateľovi, výške a dobe platnosti zábezpeky.

Tlačivo Žiadosť o registráciu si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie

Vzorovo vyplnené žiadosti o registráciu

Celý proces je možné zjednodušiť a urýchliť prostredníctvom registrácie na internetovom portáli v samoobslužnej zóne a následne navštíviť ktorékoľvek zákaznícke miesto.

V prípade, ak v najbližšom čase neplánujete užívať Vymedzené úseky ciest, vráťte Palubnú jednotku čo najskôr. Informujte sa, ako vrátiť Palubnú jednotku jednoducho a včas, bez vystavenia zmluvnej pokuty.

 

Predkladané doklady na overenie registračných údajov

Prevádzkovateľ systému môže pred uzavretím zmluvy vyžadovať na overenie pravdivosti a úplnosti registračných údajov výpis z obchodného alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace, osvedčenie o evidencii vozidla alebo technický preukaz každého z registrovaných vozidiel, doklad preukazujúci totožnosť osoby podpisujúcej zmluvu (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas), platné písomné splnomocnenie zástupcu prevádzkovateľa vozidla s úradne osvedčenými podpismi splnomocniteľa nie staršie ako 3 mesiace.

Informácie a doklady požadované na Zákazníckom mieste pri nakladaní s Palubnou jednotkou:

Jednoznačná identifikácia vozidla a mýtneho účtu je potrebná pre nasledujúce operácie:

 • navýšenie mýta v režime predplateného mýta
 • výmena Palubnej jednotky
 • vrátenie Palubnej jednotky bez ukončenia Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta (netýka sa vysporiadania finančných prostriedkov)

Pre jednoznačnú identifikáciu vozidla a mýtneho účtu vodič potrebuje technický preukaz vozidla, alebo jeho kópiu, alebo znalosť detailných údajov zo Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.

 

Pre vrátenie Palubnej jednotky s požiadavkou ukončenia Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta a zároveň vysporiadanie finančných prostriedkov sa povinné doklady líšia podľa osoby, ktorá vracia Palubnú jednotku:

 • vodič:
  • originál technický preukaz
  • občiansky preukaz / pas
 • štatutár spoločnosti:
  • kópia technického preukazu alebo písomný zoznam EČV
  • originál alebo úradne overený výpis z obchodného, živnostenského alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace
  • občiansky preukaz / pas
 • splnomocnená osoba:
  • občiansky preukaz / pas
  • kópia technického preukazu alebo písomný zoznam EČV
  • originál alebo úradne overený výpis z obchodného, živnostenského alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace
  • úradne overené splnomocnenie, prípadne splnomocnenie na hlavičkovom papieri firmy s pečiatkou firmy (môže byť zaslané aj naskenované elektronickou poštou)