Súčasťou zákazníckych služieb v rámci elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike je aj príjem a vybavovanie rôznych typov zákazníckych podaní – žiadostí, reklamácií, podnetov alebo sťažností.

 

Zákazník môže začať reklamačné konanie nasledujúcim spôsobom:

  • písomne na adresu prevádzkovateľa systému,
  • osobne na ktoromkoľvek kontaktnom alebo distribučnom mieste, pričom reklamácia musí byť podaná písomne,
  • vyplnením a odoslaním elektronického formulára na internetovom portáli www.emyto.sk, časť Dokumenty na stiahnutie,
  • telefonicky, prostredníctvom zákazníckej linky (Call-centra).

Akékoľvek zákaznícke podanie (žiadosť, reklamáciu, podnet alebo sťažnosť) môže zákazník podať výlučne v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Všetky ďalšie podrobnosti o základných náležitostiach podania reklamácie, spôsoboch uplatnenia a o trvaní vybavenia, sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie.