Palubná jednotka OBU 1374

Dôležité informácie potrebné pred používaním palubnej jednotky
Po zapnutí zapaľovania vozidla vydá palubná jednotka signalizačný tón a LED diódy blikajú, kým palubná jednotka prechádza do normálnej prevádzky. Len čo je palubná jednotka pripravená na prevádzku, vydá ďalší signalizačný tón a LED diódy indikujú prevádzku a nastavenú kategóriu vozidla.

Ak sa palubná jednotka nachádza v pohotovostnom režime (standby), zapnite ju tak, že stlačíte tlačidlo alebo naštartujete motor vozidla.

Palubná jednotka obsahuje dve tlačidlá, 5 LED diód a integrovaný svetelný snímač. Na základe informácií zo svetelného snímača sa v závislosti od intenzity okolitého svetla nastaví intenzita svietenia LED diód (počas dňa svietia jasnejšie, počas noci slabšie). Tlačidlami sa nastavuje kategória vozidla, vypínanie a zapínanie zvukovej signalizácie a v osobitných prípadoch na pokyn operátorov zákazníckej linky je možné iniciovať aj odoslanie dát.

Nastavenie kategórie vozidla a signalizácia
Na palubnej jednotke je možné dynamicky meniť kategóriu vozidiel podľa počtu náprav. Prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič vozidla je z bezpečnostného hľadiska povinný venovať plnú pozornosť riadeniu vozidla a akékoľvek nastavenia uskutočňovať, ak je vozidlo odstavené na bezpečnom na to určenom mieste.

Pri nastavovaní kategórie vozidla a počtu náprav musia byť úplne zohľadnené tandemové, dvojité a zdvíhacie nápravy. Pri nákladných automobiloch musí prevádzkovateľ / vodič vozidla kategóriu vozidla prestaviť, keď pripojí alebo odpojí príves/náves. Celková hmotnosť vozidla sa dá zistiť v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii vozidla.

Opakovaným stláčaním prvého tlačidla sa dynamicky mení kategória vozidla. Indikácia a zobrazenie nastavenej kategórie vozidla podľa počtu náprav prostredníctvom LED diód je nasledovná:

LED “1” kategória Nákladné vozidlo >= 3,5 – 12 t
LED “2” kategória Nákladné vozidlo >= 12 t a 2 nápravy
LED “3” kategória Nákladné vozidlo >= 12 t a 3 nápravy
LED “4” kategória Nákladné vozidlo >= 12 t a 4 nápravy
LED “1” a “4” kategória Nákladné vozidlo >= 12 t a 5, alebo viac náprav
LED “1” kategória Autobus >=3,5–12t
LED “2” kategória Autobus >= 12 t

 

obu_manual_1.jpg

 

Stlačením druhého tlačidla môže používateľ stlmiť / vypnúť zvukovú signalizáciu palubnej jednotky. Po opätovnom stlačení druhého tlačidla sa zvuková signalizácia opäť zapne.

Palubná jednotka je schopná akusticky ohlásiť vodičovi rôzne udalosti ako napr. zmenu prevádzkového režimu, odpojenie pripojovacieho kábla, rozpoznávanie mýtnych úsekov nedostatočnú výšku predplateného mýta alebo nedostatočnú výšku bankovej záruky či hotovostnej zábezpeky.

Návod na obsluhu palubnej jednotky, vrátane popisu LED a zvukovej signalizácie, si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

 

Palubná jednotka OBU Sitraffic Sensus Unit

Indikačné, signalizačné a ovládacie prvky

Palubná jednotka nemá žiadne tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie, začne pracovať vždy po pripojení k zdroju napájania.
V prípade, ak je palubná jednotka pripojená k zdroju napájania, zapne sa vždy:

  • keď zapnete zapaľovanie alebo
  • keď bude vozidlo uvedené do pohybu alebo
  • po stlačení navigačného tlačidla.

Pred jazdou, počas jazdy a po ukončení jazdy po vymedzených úsekoch ciest je používateľ povinný kontrolovať funkčnosť a správnosť nastavenia palubnej jednotky.

Význam jednotlivých indikačných, signalizačných a ovládacích prvkov je popísaný pod obrázkom.

 

obu_manual_2.jpg

1 - Kategória vozidla

2 - Evidenčné číslo vozidla

3 - Štvorsmerové navigačné tlačidlo určené pre

- nastavenie kategórie vozidla a počtu náprav

- aktiváciu a deaktiváciu akustickej signalizácie

- vynútenie komunikácie s elektronickým mýtnym systémom

- LED indikátor celkového stavu

4 - Zostatok predplateného mýta

5 - Pripojenie k externému napájaniu

6 - Stav batérie

7 - Nastavenie reproduktora (zapnutý/vypnutý)

 

Nastavenie kategórie vozidla a signalizácia

Aktiváciu a základné nastavenie palubnej jednotky vykonáva poverený pracovník prevádzkovateľa systému, a to na základe údajov uvedených v zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest a v zmluve o poskytnutí palubnej jednotky.

V procese preberania palubnej jednotky si skontrolujte tak správnosť údajov, ako aj správnosť indikovaného nastavenia palubnej jednotky a indikovaného prevádzkového stavu palubnej jednotky.

obu_manual_3.jpg

 

V prípade, ak pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene počtu náprav vozidla (napr. pripojenie prívesu), ste povinný zmeniť prostredníctvom príslušného ovládacieho prvku Palubnej jednotky údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnej kategórii vozidla / skutočnému a reálnemu počtu náprav.

Za účelom zmeny počtu náprav použite navigačné tlačidlo a stláčajte „lava sipka” alebo „prava sipka”, kým sa počet náprav zobrazených v príslušnom symbole, nezhodujú s Vašim vozidlom alebo jazdnou súpravou

Aktiváciu alebo deaktiváciu akustickej signalizácie môžete vykonať stláčaním navigačného tlačidla „horna sipka” alebo „dolna sipka”, kým sa neobjaví symbol reproduktora. Na aktiváciu alebo deaktiváciu reproduktora použite navigačne tlačidlo a stlačte „lava sipka” alebo „prava sipka”. Po dokončení Vášho výberu môžete stlačením „horna sipka” alebo „dolna sipka” prejsť do štandardného prevádzkového zobrazenia, prípadne sa obrazovka po krátkom čase vráti spať do režimu štandardnej prevádzky.

 

obu_manual_4.jpg

 

Palubná jednotka je schopná akusticky ohlásiť vodičovi rôzne udalosti ako napr. zmenu prevádzkového režimu, odpojenie pripojovacieho kábla, rozpoznávanie mýtnych úsekov nedostatočnú výšku predplateného mýta alebo nedostatočnú výšku bankovej záruky či hotovostnej zábezpeky.

Návod na obsluhu palubnej jednotky Sitraffic Sensus Unit si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

 

Palubná jednotka Billien OBU

Indikačné, signalizačné a ovládacie prvky
Na čelnej strane palubnej jednotky sa nachádzajú indikačné, signalizačné a ovládacie prvky.
Palubná jednotka nemá žiadne tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie, začne pracovať vždy po pripojení k zdroju napájania. V prípade, že je palubná jednotka pripojená k zdroju napájania, zapne sa vždy:

  • keď zapnete zapaľovanie alebo
  • keď bude vozidlo uvedené do pohybu alebo
  • po stlačení tlačidla.

Pred jazdou, počas jazdy a po ukončení jazdy po vymedzených úsekoch ciest ste povinný kontrolovať funkčnosť a správnosť nastavenia palubnej jednotky.


Význam jednotlivých indikačných, signalizačných a ovládacích prvkov je popísaný pod obrázkom.

obu_manual_5.jpg

obu_manual_6.jpg


Nastavenie kategórie vozidla a signalizácia
Aktiváciu a základné nastavenie palubnej jednotky vykonáva poverený pracovník prevádzkovateľa systému, a to na základe údajov uvedených v zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest a v zmluve o poskytnutí palubnej jednotky.


V procese preberania palubnej jednotky skontrolujte tak správnosť údajov, ako aj správnosť indikovaného nastavenia palubnej jednotky a indikovaného prevádzkového stavu palubnej jednotky.

 obu_manual_7.png

V prípade, že pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene počtu náprav vozidla (napr. pripojenie prívesu), ste povinný zmeniť prostredníctvom príslušného ovládacieho prvku Palubnej jednotky údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnej kategórii vozidla / skutočnému počtu náprav.
Za účelom zmeny počtu naprav stláčajte „ “ alebo „ “ , kým sa počet naprav zobrazených v príslušnom symbole, nezhoduje s vašim vozidlom alebo s jazdnou súpravou.
Aktiváciu alebo deaktiváciu akustickej signalizácie môžete vykonať stláčaním tlačidla „ “.


Palubná jednotka je schopná akusticky ohlásiť vodičovi rôzne udalosti ako napr. zmenu prevádzkového režimu, odpojenie pripojovacieho kábla, rozpoznávanie mýtnych úsekov nedostatočnú výšku predplateného mýta alebo nedostatočnú výšku bankovej záruky či hotovostnej zábezpeky.

Návod na obsluhu palubnej jednotky Billien OBU si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

 

Palubná jednotka Billien OBU 5051

Indikačné, signalizačné a ovládacie prvky
Na čelnej strane palubnej jednotky sa nachádzajú indikačné, signalizačné a ovládacie prvky.
Palubná jednotka nemá žiadne tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie, začne pracovať vždy po pripojení k zdroju napájania. V prípade, že je palubná jednotka pripojená k zdroju napájania, zapne sa vždy:

  • keď zapnete zapaľovanie alebo
  • keď bude vozidlo uvedené do pohybu alebo
  • po stlačení tlačidla.

Pred jazdou, počas jazdy a po ukončení jazdy po vymedzených úsekoch ciest ste povinný kontrolovať funkčnosť a správnosť nastavenia palubnej jednotky.


Význam jednotlivých indikačných, signalizačných a ovládacích prvkov je popísaný pod obrázkom.

billien_5051

5051_obu_manual


Nastavenie kategórie vozidla a signalizácia
Aktiváciu a základné nastavenie palubnej jednotky vykonáva poverený pracovník prevádzkovateľa systému, a to na základe údajov uvedených v zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest a v zmluve o poskytnutí palubnej jednotky.


V procese preberania palubnej jednotky skontrolujte tak správnosť údajov, ako aj správnosť indikovaného nastavenia palubnej jednotky a indikovaného prevádzkového stavu palubnej jednotky.

 kategorie_sk_biliien_5051

V prípade, že pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene počtu náprav vozidla (napr. pripojenie prívesu), ste povinný zmeniť prostredníctvom príslušného ovládacieho prvku Palubnej jednotky údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnej kategórii vozidla / skutočnému počtu náprav.
Za účelom zmeny počtu naprav stláčajte „ “ alebo „ “ , kým sa počet naprav zobrazených v príslušnom symbole, nezhoduje s vašim vozidlom alebo s jazdnou súpravou.
Aktiváciu alebo deaktiváciu akustickej signalizácie môžete vykonať stláčaním tlačidla „ “.


Palubná jednotka je schopná akusticky ohlásiť vodičovi rôzne udalosti ako napr. zmenu prevádzkového režimu, odpojenie pripojovacieho kábla, rozpoznávanie mýtnych úsekov nedostatočnú výšku predplateného mýta alebo nedostatočnú výšku bankovej záruky či hotovostnej zábezpeky.

Návod na obsluhu palubnej jednotky Billien OBU 5051 si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.