Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest je zmluva uzavretá medzi správcom výberu mýta a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa správca výberu mýta zaväzuje po uzavretí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť prevádzkovateľovi vozidla užívanie vymedzených úsekov ciest a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje za užívanie vymedzených úsekov ciest platiť mýto.

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest je uzavretá na základe návrhu na uzavretie zmluvy a poskytnutých registračných údajov.

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta môže uzavrieť prevádzkovateľ vozidla, jeho splnomocnený zástupca a/alebo vodič vozidla, a to na ktoromkoľvek kontaktnom alebo distribučnom mieste. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta je uzavretá výhradne pre jedno zaregistrované vozidlo.

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta môže uzavrieť prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca, a to na kontaktnom mieste alebo prostredníctvom obchodných zástupcov prevádzkovateľa systému alebo prostredníctvom vydavateľov palivových kariet. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta môže byť uzavretá pre viacero zaregistrovaných vozidiel.

 

Podstatné náležitosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú:

a) identifikačné údaje zmluvných strán a meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna   príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene prevádzkovateľa vozidla,

b) údaje o vozidle alebo vozidlách,

c) údaj o režime platby mýta,

d) údaj o spôsobe uhrádzania mýta v rámci zvoleného režimu platby mýta.

 

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta obsahuje aj

a) lehotu splatnosti faktúry,

b) údaj o predpokladanej celkovej dĺžke využívaných vymedzených úsekov ciest počas fakturačného obdobia pre každé zo registrovaných vozidiel,

c) spôsob zabezpečenia záväzku úhrady mýta prostredníctvom:

  • bankovej záruky - údaje o banke, ktorá bankovú záruku vystavila, dátume vystavenia, dobe platnosti bankovej záruky a o prípadnej prolongácii bankovej záruky,
  • hotovostnej zábezpeky - údaje o výške hotovostnej zábezpeky,
  • iného spôsobu zabezpečenia záväzku úhrady mýta, akceptovanom správcom výberu mýta.

d) kontaktné údaje osoby zodpovednej za fakturáciu a platby zo strany prevádzkovateľa vozidla,

e) povinnosť pevnej inštalácie palubnej jednotky vo vozidle (pevnou inštaláciou sa rozumie technické riešenie zabezpečujúce stále pripojenie palubnej jednotky na elektrický systém vozidla)

 

Zabezpečenie záväzku úhrady mýta

Pred uzavretím zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca na účely zabezpečenia záväzku úhrady mýta je povinný poskytnúť správcovi výberu mýta bankovú záruku alebo hotovostnú zábezpeku alebo iný spôsob zabezpečenia akceptovaný správcom výberu mýta (v súčasnosti prostredníctvom vydavateľa palivovej karty) vo výške a na dobu požadovanú správcom výberu mýta.

Minimálna výška zabezpečenia záväzku úhrady mýta sa určuje podľa kategórie, celkovej hmotnosti, počtu náprav a emisnej triedy vozidla, sadzby mýta, predpokladaného počtu prejazdených kilometrov po vymedzených úsekoch ciest, dĺžky zúčtovacieho obdobia, lehoty splatnosti faktúry a počtu vozidiel, ktorých záväzok zabezpečenie pokrýva. Minimálnu výšku zabezpečenia záväzku úhrady mýta možno vypočítať pomocou kalkulátora bankovej záruky.

 

Spôsoby zabezpečenia záväzku úhrady mýta

1. Banková záruka – je záruka banky preberajúcej zodpovednosť za úhradu záväzkov prevádzkovateľa vozidla súvisiacich s užívaním vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta. Bankovú záruku prevádzkovateľovi vozidla môže poskytnúť ktorákoľvek banka v SR resp. v zahraničí. Banková záruka musí byť vystavená v prospech správcu výberu mýta, výhradne na tlačive definovanom prevádzkovateľom systému a minimálne vo výške stanovenej správcom výberu mýta. Tlačivo bankovej záruky si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie. Správca výberu mýta je oprávnený zamietnuť bankovú záruku vystavenú bankou prevádzkovateľa vozidla.

Minimálna platnosť bankovej záruky je 12 kalendárnych mesiacov.

Minimálna výška bankovej záruky musí byť minimálne pre každé Vozidlo uvedené v Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest vo výške 600 EUR na jedno Vozidlo.

2. Hotovostná zábezpeka - je zloženie zábezpeky v hotovosti pre zabezpečenie úhrady záväzkov prevádzkovateľa vozidla súvisiacich s užívaním Vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta v prospech a na účet správcu výberu mýta. Prevádzkovateľ vozidla môže zložiť hotovostnú zábezpeku v prospech správcu výberu mýta na jeho účet bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti priamo na účet správcu výberu mýta.

Minimálna výška hotovostnej zábezpeky musí byť minimálne pre každé vozidlo uvedené v zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest vo výške 600 EUR na jedno vozidlo.

3. Iným spôsobom zabezpečenia záväzku úhrady mýta - prostredníctvom vydavateľa palivovej karty. V prípade, ak je prevádzkovateľ vozidla držiteľom palivovej karty, môže záväzok úhrady mýta poskytnúť/zabezpečiť vydavateľ tejto palivovej karty. Pre bližšie informácie kontaktujte vydavateľa vašej palivovej karty.

Bonitu prevádzkovateľa vozidla určuje vydavateľ palivovej karty. Finančné vzťahy medzi prevádzkovateľom vozidla a vydavateľom palivovej karty sa riadia výhradne zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi týmito zmluvnými stranami.

Zabezpečenie záväzku úhrady mýta musí trvať po celú dobu platnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime následného platenia mýta a musí zabezpečiť záväzky za všetky vozidlá uvedené v platnej zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest daného prevádzkovateľa vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný poskytnúť dodatočné zabezpečenie jedným zo spôsobov zabezpečenia alebo ich kombináciou , ak došlo k zmene údajov, na základe ktorých bola vypočítaná pôvodná minimálna výška zabezpečenia záväzku úhrady mýta.

 

Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky

Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky je zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa prevádzkovateľ systému zaväzuje za odplatu poskytnúť do užívania prevádzkovateľovi vozidla palubnú jednotku a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje zaplatiť odplatu a zložiť zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku.

Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sú najmä:

  • identifikačné údaje zmluvných strán - meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene prevádzkovateľa vozidla a identifikačné údaje správcu výberu mýta
  • identifikačné číslo palubnej jednotky a evidenčné číslo vozidla, ku ktorému je priradená
  • parametre počiatočného nastavenia palubnej jednotky
  • výška a splatnosť odplaty za poskytnutie palubnej jednotky
  • spôsob zabezpečenia záväzku vrátenia palubnej jednotky a jej príslušenstva
  • výška zábezpeky je stanovená na 50 EUR a úhrada je možná v hotovosti, bankovým prevodom a akceptovanou bankovou kartou.