Umowa o wykorzystywaniu wyznaczonych odcinków dróg

Umowa o używaniu określonych odcinków dróg jest umową zawartą między administratorem poboru opłaty drogowej a użytkownikiem pojazdu, w której administrator poboru opłaty drogowej zobowiązuje się po zawarciu umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej umożliwić użytkownikowi pojazdu używanie określonych odcinków dróg, a użytkownik pojazdu zobowiązuje się do uiszczania opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg.

Umowę o używaniu określonych odcinków dróg zawiera się na podstawie wniosku o zawarcie umowy oraz udzielonych danych rejestracyjnych.

Umowę o używaniu określonych odcinków dróg w systemie przedpłaconej opłaty drogowej może zawrzeć użytkownik pojazdu, jego upełnomocniony przedstawiciel i/albo kierowca pojazdu w jakimkolwiek punkcie kontaktowym lub punkcie dystrybucyjnym. Umowę o używaniu określonych odcinków dróg w systemie przedpłaconej opłaty drogowej zawiera się wyłącznie dla jednego zarejestrowanego pojazdu.

Umowę o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowej opłaty drogowej może zawrzeć użytkownik pojazdu lub jego upełnomocniony przedstawiciel w punkcie kontraktowym albo za pośrednictwem przedstawicieli handlowych użytkownika systemu, lub za pośrednictwem wystawców kart paliwowych. Umowę o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowej opłaty drogowej może być zawarta dla kilku zarejestrowanych pojazdów.

 

Istotnymi elementami umowy o używaniu określonych odcinków dróg są:

a) dane identyfikacyjne stron umowy oraz imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, przynależność państwowa, numer dowodu osobistego lub paszportu osoby zawierającej umowę w imieniu użytkownika pojazdu,

b) dane o pojeździe lub pojazdach,

c) dana o systemie uiszczania opłaty drogowej,

d) dana o sposobie uiszczania opłaty drogowej w ramach wybranego systemu uiszczania opłaty drogowej.

Umowa o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowego uiszczania opłaty drogowej zawiera również

a) termin płatności faktury,

b) daną o przewidywanej całkowitej długości wykorzystywanych określonych odcinków dróg podczas okresu rozliczeniowego dla każdego z zarejestrowanych pojazdów,

c) sposób zabezpieczenia zobowiązania uiszczania opłaty drogowej za pośrednictwem:

  • gwarancji bankowej - dane o banku, który udzielił gwarancji bankowej, dacie wystawienia, okresie ważności gwarancji bankowej oraz o ewentualnej prolongacji gwarancji bankowej,
  • zabezpieczenia w gotówce - dane o wysokości zabezpieczenia w gotówce,
  • innego sposobu zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej, akceptowanego przez administratora poboru opłaty drogowej.

d) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za fakturowanie oraz płatności ze strony użytkownika pojazdu,

e) obowiązek zainstalowania w pojeździe jednostki pokładowej na stałe (jako instalacja na stałe jest rozumiane rozwiązanie techniczne zapewniające podłączenie jednostki pokładowej na stałe do układu elektrycznego pojazdu)

 

Zabezpieczenie zobowiązania uiszczania opłaty drogowej

Przed zawarciem umowy o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowej opłaty drogowej użytkownik pojazdu lub jego upełnomocniony przedstawiciel jest obowiązany przedłożyć w celu zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej administratorowi poboru opłaty drogowej gwarancję bankową lub zabezpieczenie w gotówce, albo inny sposób zabezpieczenia akceptowany przez administratora poboru opłaty drogowej (w chwili obecnej za pośrednictwem wystawcy karty paliwowej) w wysokości i na okres wymagany przez administratora poboru opłaty drogowej.

Minimalna wysokość zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej jest określana w zależności od kategorii, masy całkowitej, liczby osi i klasy emisji pojazdu, stawki opłaty drogowej, przewidywanej ilości przejechanych kilometrów po określonych odcinkach dróg, długości okresu rozliczeniowego, terminu płatności faktury oraz liczby pojazdów, które pokrywa zabezpieczenie zobowiązania. Minimalną wysokość zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej można wyliczyć przy pomocy kalkulatora gwarancji bankowej.

 

Sposoby zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej

1. Gwarancja bankowa – Gwarancja bankowa – to zobowiązanie banku do spłaty zobowiązań użytkownika pojazdu związanych z korzystaniem z wyznaczonych odcinków dróg w trybie opłat końcowych. Gwarancji bankowej dla użytkownika pojazdu może udzielić którykolwiek bank w RS, względnie za granicą. Gwarancja bankowa musi być wystawiona na rzecz beneficjenta – administratora poboru opłat drogowych - wyłącznie na druku określonym przez operatora systemu w minimalnej wysokości określonej przez administratora poboru opłat drogowych. Formularz gwarancji bankowej można pobrać w sekcji Do pobrania. Administrator poboru opłat drogowych jest upoważniony do odrzucenia gwarancji bankowej wystawionej przez bank użytkownika pojazdu.

Minimalny okres ważności gwarancji bankowej wynosi 12 miesięcy kalendarzowych.

Minimalna wysokość gwarancji bankowej musi wynosić minimalnie 600 EUR za każdy pojazd wyszczególniony w Umowie o używaniu określonych odcinków dróg.

2. Zabezpieczenie w gotówce - jest złożeniem zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie uiszczenia zobowiązań użytkownika pojazdu związanych z używaniem określonych odcinków dróg w systemie abonamentowego uiszczania opłaty drogowej na korzyść i na konto administratora poboru opłaty drogowej. Użytkownik pojazdu może złożyć zabezpieczenie w gotówce na korzyść administratora poboru opłaty drogowej na jego konto przelewem bankowym albo wkładem pieniężnym bezpośrednio na konto administratora poboru opłaty drogowej.

Minimalna wysokość zabezpieczenia w gotówce musi wynosić dla każdego pojazdu podanego w umowie o używaniu określonych odcinków dróg minimalnie 600 EUR za jeden pojazd.

3. Inny sposób zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej - za pośrednictwem wystawcy karty paliwowej. W przypadku, jeśli użytkownik pojazdu jest posiadaczem karty paliwowej, zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej może udzielić/zapewnić wystawca danej karty paliwowej. Dla uzyskania bliższych informacji prosimy skontaktować się z wystawcą swojej karty paliwowej.

Bonitę użytkownika pojazdu określa wystawca karty paliwowej. Stosunki finansowe pomiędzy użytkownikiem pojazdu a wystawcą karty paliwowej są regulowane wyłącznie przez stosunek umowny zawarty pomiędzy tymi umawiającymi się stronami.

Akceptowane karty paliwowe służące do zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłat drogowych znajdują się w sekcji Obsługa Klienta – Formy płatności.

Zabezpieczenie zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej musi być ważne przez cały okres ważności umowy o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowej opłaty drogowej i musi zabezpieczyć zobowiązania za wszystkie pojazdy podane w ważnej umowie o używaniu określonych odcinków dróg danego użytkownika pojazdu.

Użytkownik pojazdu lub jego upełnomocniony przedstawiciel jest obowiązany udzielić dodatkowego zabezpieczenia jednym ze sposobów zabezpieczenia lub ich kombinacją, jeśli doszło do zmiany danych, na podstawie których została wyliczona pierwotna minimalna wysokość zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej.

 

Umowa o zapożyczenie jednostki pokładowej

Umowa o zapożyczenie jednostki pokładowej to umowa zawarta między użytkownikiem systemu a użytkownikiem pojazdu, w której użytkownik systemu zobowiązuje się do przekazania użytkownikowi pojazdu za opłatą jednostki pokładowej, natomiast użytkownik pojazdu zobowiązuje się do zapłaty oraz do złożenia zabezpiezcenia za udostępnioną jednostkę pokładową. Umowa o zapożyczenie jednostki pokładowej zawiera przede wszystkim poniższe informacje:

  • dane identyfikacyjne stron umowy - imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu, prawa jazdy osoby podpisującej umowę w imieniu użytkownika pojazdu oraz dane identyfikacyjne administratora poboru opłaty drogowej,
  • numer identyfikacyjny jednostki pokładowej oraz numer rejestracyjny pojazdu, do którego została przydzielona,
  • parametry początkowego ustawienia jednostki pokładowej,
  • wysokość i termin płatności opłaty za zapożyczenie jednostki pokładowej,
  • sposób zabezpieczenia zobowiązania zwrotu jednostki pokładowej i jej akcesoriów.
  • wysokość zabezpieczenia wynosi 50 EUR, można je wpłacić w gotówce, przelewem bankowym albo akceptowaną kartą bankową.