Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

jest zbiorem systemów i aplikacji na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ogółem procesów i czynności przeznaczonych do kontroli wypełniania obowiązku opłaty drogowej i innych obowiązków w zgodzie z właściwymi postanowieniami ustawy nr. 474/2013 Z. z. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym łącznie z dokumentacją incydentów opłaty drogowej oraz rozstrzyganiem wykroczeń i deliktów administracyjnych dotyczących poboru opaty drogowej.

 

jest kierowcą, który posiada uprawnienie do prowadzenia pojazdu eksploatatora pojazdu, które okazuje przez przedłożenie dowodu rejestracyjnego pojazdu albo dowodu technicznego pojazdu ew. innego podobnego dokumentu. Kierowca pojazdu jest podczas korzystania z określonych odcinków dróg obowiązany przestrzegać obowiązków w zgodzie z § 9 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest elektronicznym zapisem danych, który powstanie na podstawie oceny i przetworzenia jednego albo kombinacji kilku wydarzeń opłaty drogowej. Transakcja opłaty drogowej zawiera datę i czas wydarzenia opłaty drogowej, na podstawie której powstała transakcja opłaty drogowej, identyfikację pododcinka określonego odcinka drogi, identyfikację pojazdu, wysokość opłaty drogowej, reżim płatniczy i inne dane.

jest według § 2 ust. 2 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym pojazdem silnikowym o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, umożliwiającym przewóz więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, pojazdem silnikowym o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony albo zespołem pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, które nie są przeznaczone do przewozu osób (pojazdy kategorii M, N i G) oprócz zespołów pojazdów, które tworzy pojazd silnikowy kategorii M1, N1, M1G i N1G.

jest odbiorcą opłaty drogowej. Odbiorcą opłaty drogowej jest w zgodzie z § 12 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym Narodowa Spółka Autostradowa S.A.

jest częścią składową policji drogowej Policji Republiki Słowackiej, której zadaniem jest we współpracy z administratorem poboru opłaty drogowej i eksploatatorem systemu zapewniać kontrolę przestrzegania obowiązków eksploatatorów i/lub kierowców pojazdów w zgodzie z właściwymi postanowieniami ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest linią telefoniczną eksploatatora systemu, pod którą można w kilku językach otrzymać kompleksowe informacje o elektronicznym poborze opłaty drogowej oraz doradztwo w specyficznych kwestiach używania określonych odcinków dróg i poboru opłaty drogowej, jak np. udzielanie informacji o szczegółach rozliczania, objaśnienie ewentualnych zarzutów dotyczących rozliczenia, przyjmowanie podań, reklamacji i wniosków, zgłaszanie problemów technicznych, transportu czy kradzież jednostki pokładowej, zgłaszanie straty straty, zniszczenia lub uszkodzenia jednostki pokładowej, ew. jej niewłaściwego działania, jak również inne kwestie dotyczące elektronicznego poboru opłaty drogowej.

jest kompleksowym zbiorem systemów i aplikacji na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych zarządzanym przez eksploatatora systemu, umożliwiającym przede wszystkim jednoznaczne ocenienie i rozliczenie danych o użytych określonych odcinkach dróg (transakcji opłaty drogowej) – tzn. obliczenie opłaty drogowej przy pomocy urządzenia technicznego podczas jazdy pojazdu bez potrzeby jego zatrzymania, obniżenia prędkości lub obowiązku użycia określonego pasa jezdni, jak również bez konieczności do przodu wiążąco ustanowić trasę pojazdu.

jest upełnomocnionym przedstawicielem eksploatatora pojazdu, który jest rozumiany jako osoba uprawniona do działania w imieniu eksploatatora pojazdu na podstawie pisemnego upełnomocnienia do reprezentowania eksploatatora pojazdu z notarialnie uwierzytelnionym podpisem mocodawcy, tzn. eksploatatora pojazdu.

oznacza naruszenie obowiązku eksploatatora pojazdu i/albo kierowcy pojazdu według § 27 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest według § 3 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym pojazdem, który nie płaci opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg.

jest portalem internetowym eksploatatora systemu, który w kilku językach udziela kompleksowych informacji o elektronicznym systemie opłat drogowych ogólnego charakteru i za pośrednictwem stron z zabezpieczonym dostępem, także informacji specyficznych dla danego eksploatatora pojazdu (aktualne przeglądy ważnych umów, zrealizowanych opłat, rejestrowanych pojazdów, przyporządkowanych jednostek pokładowych, przejechanych tras po określonych odcinkach dróg, możliwości wypełnienia wiążących wniosków na zawarcie umów itd.).

jest usługą składającą się z poparcia technologicznego, systemowego i procesowego zapewniającą realizację kompleksowych procesów eksploatacyjnych i czynności w dziedzinie poboru opłaty drogowej oraz kontroli poboru opłaty drogowej, którą oferuje eksploatator systemu na podstawie umowy o oferowaniu kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłaty drogowej zawartej między Narodową Spółką Autostradową S.A. jako administratorem poboru opłaty drogowej a spółką SkyToll, S.A. jako osobą upoważnioną przez administratora poboru opłaty drogowej.

według § 2 ust. 2 lit. h) ustawy nr. 8/2009 Dz.U. o ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym jest największą dopuszczalną całkowitą masą zespołu pojazdów składającego się z pojazdu silnikowego i przyczepy/przyczep określoną przez producenta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

jest obowiązany przestrzegać postanowień § 10 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest miejscem, które udziela usług eksploatatorom pojazdów i kierowcom pojazdów w rozszerzonym zakresie, tzn. gdzie można zawierać umowy o używaniu określonych odcinków dróg i umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej w reżimie abonamentowego (post-paid) uiszczania opłaty drogowej oraz w reżimie przedpłaconego (pre-paid) uiszczania opłaty drogowej.

jest wydarzeniem, które nastanie w wyniku przejechania pojazdu po określonym odcinku drogi albo po jego części (po tzw. pododcinku określonego odcinka drogi) i które jest zapisane przez elektroniczny system opłaty drogowej.

oznacza jednostkową wartość pieniężną w euro na 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku drogi, która zostanie w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisyjnej pojazdu i liczby osi pojazdu użyta do obliczenia opłaty drogowej. Stawki opłaty drogowej dla poszczególnych typów określonych odcinków dróg i poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych zobligowanych do uiszczenia opłaty drogowej są ustanowione w rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej nr. 497/2013 Dz.U., które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

oznacza naruszenie obowiązku eksploatatora pojazdu i/albo kierowcy pojazdu według § 28 ust. 1 i § 29 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest Narodowa Spółka Autostradowa S.A. albo spółka SkyToll, S.A. jako osoba upoważniona przez administratora poboru opłaty drogowej w zgodzie z § 12 ust. 2 ustawa nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.