Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

jest odbiorcą opłaty drogowej. Odbiorcą opłaty drogowej jest w zgodzie z § 12 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym Narodowa Spółka Autostradowa S.A.

jest usługą składającą się z poparcia technologicznego, systemowego i procesowego zapewniającą realizację kompleksowych procesów eksploatacyjnych i czynności w dziedzinie poboru opłaty drogowej oraz kontroli poboru opłaty drogowej, którą oferuje eksploatator systemu na podstawie umowy o oferowaniu kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłaty drogowej zawartej między Narodową Spółką Autostradową S.A. jako administratorem poboru opłaty drogowej a spółką SkyToll, S.A. jako osobą upoważnioną przez administratora poboru opłaty drogowej.

jest Narodowa Spółka Autostradowa S.A. albo spółka SkyToll, S.A. jako osoba upoważniona przez administratora poboru opłaty drogowej w zgodzie z § 12 ust. 2 ustawa nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest według § 2 ust. 2 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym pojazdem silnikowym o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, umożliwiającym przewóz więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, pojazdem silnikowym o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony albo zespołem pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, które nie są przeznaczone do przewozu osób (pojazdy kategorii M, N i G) oprócz zespołów pojazdów, które tworzy pojazd silnikowy kategorii M1, N1, M1G i N1G.

jest według § 3 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym pojazdem, który nie płaci opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg.

jest według § 2 lit. am) ustawy nr. 725/2004 Dz.U. o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym właściciel pojazdu albo upoważniony przez niego posiadacz dowodu rejestracyjnego pojazdu, którzy są zapisani w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i uprawnieni do decydowania o używaniu pojazdu, albo właściciel pojazdu albo upoważniony przez niego posiadacz dowodu technicznego pojazdu, którzy są uprawnieni do decydowania o używaniu pojazdu. Eksploatator pojazdu jest podczas korzystania z określonych odcinków dróg obowiązany przestrzegać obowiązków w zgodzie z § 9 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest kierowcą, który posiada uprawnienie do prowadzenia pojazdu eksploatatora pojazdu, które okazuje przez przedłożenie dowodu rejestracyjnego pojazdu albo dowodu technicznego pojazdu ew. innego podobnego dokumentu. Kierowca pojazdu jest podczas korzystania z określonych odcinków dróg obowiązany przestrzegać obowiązków w zgodzie z § 9 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest upełnomocnionym przedstawicielem eksploatatora pojazdu, który jest rozumiany jako osoba uprawniona do działania w imieniu eksploatatora pojazdu na podstawie pisemnego upełnomocnienia do reprezentowania eksploatatora pojazdu z notarialnie uwierzytelnionym podpisem mocodawcy, tzn. eksploatatora pojazdu.

jest obowiązany przestrzegać postanowień § 10 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest linią telefoniczną eksploatatora systemu, pod którą można w kilku językach otrzymać kompleksowe informacje o elektronicznym poborze opłaty drogowej oraz doradztwo w specyficznych kwestiach używania określonych odcinków dróg i poboru opłaty drogowej, jak np. udzielanie informacji o szczegółach rozliczania, objaśnienie ewentualnych zarzutów dotyczących rozliczenia, przyjmowanie podań, reklamacji i wniosków, zgłaszanie problemów technicznych, transportu czy kradzież jednostki pokładowej, zgłaszanie straty straty, zniszczenia lub uszkodzenia jednostki pokładowej, ew. jej niewłaściwego działania, jak również inne kwestie dotyczące elektronicznego poboru opłaty drogowej.

jest miejscem, które udziela usług eksploatatorom pojazdów i kierowcom pojazdów w rozszerzonym zakresie, tzn. gdzie można zawierać umowy o używaniu określonych odcinków dróg i umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej w reżimie abonamentowego (post-paid) uiszczania opłaty drogowej oraz w reżimie przedpłaconego (pre-paid) uiszczania opłaty drogowej.

jest miejscem oferującym usługi eksploatatorom pojazdów i kierowcom pojazdów w podstawowym zakresie, tzn. gdzie można zawierać umowy o używaniu określonych odcinków dróg i umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej wyłącznie w reżimie przedpłaconej opłaty drogowej.

jest portalem internetowym eksploatatora systemu, który w kilku językach udziela kompleksowych informacji o elektronicznym systemie opłat drogowych ogólnego charakteru i za pośrednictwem stron z zabezpieczonym dostępem, także informacji specyficznych dla danego eksploatatora pojazdu (aktualne przeglądy ważnych umów, zrealizowanych opłat, rejestrowanych pojazdów, przyporządkowanych jednostek pokładowych, przejechanych tras po określonych odcinkach dróg, możliwości wypełnienia wiążących wniosków na zawarcie umów itd.).

jest wydarzeniem, które nastanie w wyniku przejechania pojazdu po określonym odcinku drogi albo po jego części (po tzw. pododcinku określonego odcinka drogi) i które jest zapisane przez elektroniczny system opłaty drogowej.

jest kompleksowym zbiorem systemów i aplikacji na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych zarządzanym przez eksploatatora systemu, umożliwiającym przede wszystkim jednoznaczne ocenienie i rozliczenie danych o użytych określonych odcinkach dróg (transakcji opłaty drogowej) – tzn. obliczenie opłaty drogowej przy pomocy urządzenia technicznego podczas jazdy pojazdu bez potrzeby jego zatrzymania, obniżenia prędkości lub obowiązku użycia określonego pasa jezdni, jak również bez konieczności do przodu wiążąco ustanowić trasę pojazdu.

jest uiszczeniem obliczonej elektronicznie sumy w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisji pojazdu i liczby osi pojazdu za przejechaną odległość po określonym odcinku drogi na podstawie danych uzyskanych z elektronicznego systemu opłaty drogowej. Samo uiszczenie obliczonej elektronicznie sumy opłaty drogowej można zrealizować gotówką, przelewem bankowym, kartą płatniczą albo kartą paliwową wydaną przez wystawcę zatwierdzonego przez administratora poboru opłaty drogowej.

jest częścią składową policji drogowej Policji Republiki Słowackiej, której zadaniem jest we współpracy z administratorem poboru opłaty drogowej i eksploatatorem systemu zapewniać kontrolę przestrzegania obowiązków eksploatatorów i/lub kierowców pojazdów w zgodzie z właściwymi postanowieniami ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest elektronicznym zapisem danych, który powstanie na podstawie oceny i przetworzenia jednego albo kombinacji kilku wydarzeń opłaty drogowej. Transakcja opłaty drogowej zawiera datę i czas wydarzenia opłaty drogowej, na podstawie której powstała transakcja opłaty drogowej, identyfikację pododcinka określonego odcinka drogi, identyfikację pojazdu, wysokość opłaty drogowej, reżim płatniczy i inne dane.

oznacza jednostkową wartość pieniężną w euro na 1 km przejechanej odległości po określonym odcinku drogi, która zostanie w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisyjnej pojazdu i liczby osi pojazdu użyta do obliczenia opłaty drogowej. Stawki opłaty drogowej dla poszczególnych typów określonych odcinków dróg i poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych zobligowanych do uiszczenia opłaty drogowej są ustanowione w rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej nr. 497/2013 Dz.U., które określa sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

oznacza naruszenie obowiązku eksploatatora pojazdu i/albo kierowcy pojazdu według § 27 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.