A kijelölt díjköteles útszakaszokat érintő elektronikus útdíjszedési szolgáltatással kapcsolatos alapvető fogalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. 

az útdíjszedési rendszer díjszedője. Az útdíjkezelő társaság a T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 12.§- nak 1. bekezdése értelmében a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.).

technikai, rendszer- és eljárási támogatásból összetett, az útdíjszedés és az útdíjfizetés ellenőrzése területén végzett üzemeltetési folyamatok és tevékenységek végrehajtását biztosító szolgáltatás, amit a rendszer-üzemeltető a Komplex elektronikus útdíjszedési szolgáltatás-nyújtásról szóló, a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.), mint útdíjkezelő és a SkyToll, a. s. társaság, mint az útdíjkezelő által megbízott személy között kötött szerződés alapján nyújt.

a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.), vagy a SkyToll, a. s. társaság, mint a T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 12.§- nak 2. bekezdése értelmében az útdíjkezelő által megbízott személy.

a T.t. 474/2013. számú, kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 2.§- nak 2. bekezdése értelmében a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű, több mint 9 személy - beleértve a gépjárművezetőt is- szállítására alkalmas gépjármű és a nem személyszállításra elrendelt 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjármű vagy a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű nem személyszállításra tervezett járműszerelvény (M, N és G kategóriába sorolt járművek), kivéve a M1, N1, M1G és N1G kategóriájú gépjárműből álló járműszerelvényeket.

a T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 3.§-a értelmében az a jármű, amelyre a kijelölt útszakaszok használatáért útdíjat nem fizetnek.

a T.t. 725/2004. számú, a közúti közlekedésről és a közúti gépjárművek üzemeltetésének feltételeiről szóló törvény 2. §-ának am) betűje és némely hatályos törvények módosításai és kiegészítései értelmében a gépjármű tulajdonosa vagy a gépjármű tulajdonosa által megbízott forgalmi engedéllyel rendelkező személy, aki a gépjármű forgalmi engedélyében szerepel és a gépjármű használatát illetően döntésre jogosult, vagy a gépjármű tulajdonosa, ill. az általa megbízott, a gépjármű műszaki alkalmasságát igazoló bizonylattal (törzskönyvvel) rendelkező, a gépjármű használatát illetően döntésre jogosult személy. A jármű-üzemeltető kijelölt útszakaszok igénybe vétele során köteles eleget tenni a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló T.t. 474/2013. számú hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 9. §-ában előírt kötelességeknek.

olyan járművezető, akinek jogában áll az üzemeltető gépjárművét vezetni, amit a gépjármű forgalmi engedélye vagy törzskönyve vagy más hasonló igazoló bizonylat felmutatásával igazol. A járművezető a kijelölt útszakaszok igénybe vétele során köteles eleget tenni a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló T.t. 474/2013. számú hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 9. §-ában előírt kötelességeknek.

a gépjármű-üzemeltető meghatalmazott képviselője értendő, aki a meghatalmazó, azaz a gépjármű-üzemeltető által hitelesített aláírással ellátott írásbeli felhatalmazás alapján jogosult a gépjármű-üzemeltető nevében eljárni.

köteles eleget tenni a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló T.t. 474/2013. számú hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 10. §-ában előírt rendelkezéseknek.

a rendszer-üzemeltető telefonvonala, amelyen több nyelven komplex, az elektronikus útdíjszedési rendszerre vonatkozó információk kaphatók és tanácsadást nyújt a kijelölt útszakaszok használatát érintő specifikus kérdésekben, ilyenek pl. az elszámolás részletei, elszámolással kapcsolatos kifogások tisztázása, kérelmek, reklamációk vagy indítványok fogadása ill. átvétele, műszaki hibák bejelentése, fedélzeti egység eltulajdonításának vagy szállításának, elvesztésének, megsemmisítésének vagy sérülésének, hibás működésének és további, az elektronikus útdíjszedést érintő tények bejelentése.

ezen a helyen nyújtanak bővített terjedelemben ügyfélszolgálati szolgáltatást a jármű-üzemeltetők és járművezetők részére, tehát itt köthető meg a kijelölt útszakaszok használatáról és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés utólagos útdíjfizetési módban és előzetes útdíjfizetési módban egyaránt.

ezen a helyen alap-terjedelemben nyújtanak ügyfélszolgálati szolgáltatást a jármű-üzemeltetők és járművezetők részére, itt a kijelölt útszakaszok használatáról és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés kizárólag előzetes útdíjfizetési módban köthető meg.

a jármű-üzemeltető internetes portálja, amely az elektronikus útdíjrendszerről több nyelven, komplex formában általános információkat, a biztonságos hozzáférésű oldalak pedig az adott gépjármű-üzemeltető számára specifikus információkat nyújtanak (ilyenek az érvényes szerződések, befizetések, regisztrált járművek, hozzárendelt fedélzeti egységek, kijelölt útszakaszokon megtett útvonalak áttekintése, kötelező érvényű szerződés-tervezetek kitöltése és hasonlók).

olyan esemény, amely a gépjármű kijelölt útszakaszon vagy annak egy részén (kijelölt útszakasz ún. alszakasza) való áthaladása során jön létre és az eseményt az elektronikus útdíjrendszer észleli és rögzíti.

a rendszer-üzemeltető által működtetett számítástechnikai és távközlési eszközök komplex együttese, amely lehetővé teszi elsősorban a kijelölt útszakaszok használatának (útdíj-tranzakciók) kiértékelését és az adatokalapján az útdíj elszámolását – azaz az útdíj kiszámítása műszaki berendezés segítségével menet közben, a jármű leállítása, sebesség csökkentése vagy meghatározott kötelező sáv használata ill. előre megtervezett kötelező érvényű útvonal nélkül.

a gépjármű kategóriája, a gépjármű emissziós osztálya, a gépjármű tengelyszáma és elektronikus úton szerzett adatok alapján, elektronikus úton kiszámított, díjköteles kijelölt útszakaszokon megtett úttal arányos összeg befizetése. Az elektronikus úton kiszámított útdíj összegének befizetését készpénzzel, banki átutalással, bankkártyával vagy az útdíjkezelő által jóváhagyott kibocsátó üzemanyag-kártyájával lehet megvalósítani.

a Szlovák Rendőrség (Policajný zbor Slovenskej republiky) közlekedésrendészeti osztályához tartozik, feladata az útdíjkezelővel és a rendszer-üzemeltetővel karöltve ellenőrizni a jármű-üzemeltetők és/vagy a járművezetők részéről a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló T.t. 474/2013. számú hatályos útdíjszedési törvény és további törvények módosításai és kiegészítései által meghatározott kötelességek betartását.

egy vagy több útdíjas esemény kombinációjának feldolgozása és kiértékelése alapján létrejött elektronikus adatrekord. Az útdíj-tranzakció tartalmazza az alapjául szolgáló útdíjas esemény napját és időpontját, a kijelölt útszakasz alszakaszának és a jármű azonosító adatait, az útdíj nagyságát, az útdíjfizetés módját és más további adatokat.

1 km hosszú, kijelölt útszakaszon megtett útra vonatkozó egységnyi pénzmennyiséget jelent euróban, amit a jármű kategóriája, emissziós osztálya és tengelyszáma függvényében az útdíj kiszámításához alkalmaznak. A kijelölt útszakaszok egyes fajtáira és az egyes útdíjköteles jármű-kategóriákra vonatkozó útdíjtarifákat a Szlovák Köztársaság kormányának, a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításának módját, a díjszabást és a díjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét szabályozó T.t. 497/2013. számú hatályos rendelete tartalmazza.

a jármű-üzemeltető és/vagy a járművezető részéről kötelesség elmulasztását jelenti a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény 27. §-ának 1. bekezdése és további törvények módosításai és kiegészítései értelmében.