Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

oznacza naruszenie obowiązku eksploatatora pojazdu i/albo kierowcy pojazdu według § 28 ust. 1 i § 29 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest definiowany jako ciągła część określonego odcinka dróg, na którym wykonuje się detekcję obowiązku uiszczenia opłaty drogowej przejeżdżających pojazdów. Odcinek opłaty drogowej jest z reguły ograniczony od granicy skrzyżowania, która tworzy początek określonego odcinka drogi, po granicę skrzyżowania, która tworzy koniec określonego odcinka drogi i odwrotnie. To znaczy, że do każdego określonego odcinka dróg przynależą z reguły dwa odcinki opłaty drogowej – jeden dla kierunku tam, a drugi dla kierunku z powrotem. Każdy odcinek opłaty drogowej jest oznaczony jednoznacznym identyfikatorem, początkiem odcinka, końcem odcinka i długością odcinka z obowiązkiem uiszczenia opłaty drogowej. Płatna długość odcinka jest daną cyfrową w km określoną w obwieszczeniu Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 228/2020 Dz.U., które określa odcinki autostrad, dróg ekspresowych,dróg krajowych i dróg wojewódzkich z elektronicznym poborem opłaty drogowej w brzmieniu obowiązującym dla danego określonego odcinka dróg i podaje się z dokładnością trzech dziesiętnych miejsc bez względu na rzeczywistą fizyczną długość odcinka opłaty drogowej.

jest obliczoną elektronicznie sumą w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisji pojazdu i liczby osi pojazdu za odległość przejechaną po określonym odcinku drogi na podstawie danych uzyskanych z elektronicznego systemu opłaty drogowej.

jest największą dopuszczalną całkowitą masą pojazdu silnikowego określoną przez producenta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

według § 2 ust. 2 lit. h) ustawy nr. 8/2009 Dz.U. o ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym jest największą dopuszczalną całkowitą masą zespołu pojazdów składającego się z pojazdu silnikowego i przyczepy/przyczep określoną przez producenta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

jest zbiorem systemów i aplikacji na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ogółem procesów i czynności przeznaczonych do kontroli wypełniania obowiązku opłaty drogowej i innych obowiązków w zgodzie z właściwymi postanowieniami ustawy nr. 474/2013 Z. z. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym łącznie z dokumentacją incydentów opłaty drogowej oraz rozstrzyganiem wykroczeń i deliktów administracyjnych dotyczących poboru opaty drogowej.