Wykroczenia

Zgodnie  z postanowieniem § 27 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych  za korzystanie z wyznaczonych  odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (dalej zwana  „ustawą o poborze opłaty drogowej“) wykroczenie na odcinku objętym opłatą drogową  dopuszcza się ten, kto:
 

a) korzysta z wyznaczonych  odcinków dróg bez uiszczenia opłaty drogowej,

b) odmawia  uiszczenia opłaty drogowej po wezwaniu ze strony osób uprawnionych do kontroli na miejscu podczas kontroli ,

c) podczas korzystania z wyznaczonych  odcinków dróg z zerową stawką opłaty drogowej nie ma w pojeździe jednostki pokładowej,

d) w sposób nieuprawniony obchodzi się z  jednostką pokładową lub do niej  ingeruje,

e) umieści w pojeździe jednostkę pokładową albo jej używa niezgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 lit. a) a b) ustawy o pooborze opłaty drogowej,

f) nie wprowadzi do jednostki pokładowej prawidłowych  i pełnych danych technicznych dotyczących pojazdu  niezbędnych  do wyliczenia  opłaty drogowej i jej rozliczenia, w wyniku czego powstanie niedopłata w opłacie drogowej,

g) poda niewłaściwe albo niepełne dane do wybliczenia opłaty drogowej w sposób zastępczy  według postanowień § 6 ustawy o poborze opłaty drogowej,

h) nie przedłoży na wezwanie funkcjonariusza policji:

         1. dokumentu dotyczącego  pojazdu , na podstawie  którego można stwierdzić  albo sprawdzić dane techniczne pojazdu,

         2.  potwierdzenia o uiszczeniu opłaty drogowej według postanowień § 6 ust. 7 ustawy o poborze opłaty drogowej,

i) nie udostępni danych z jednostki pokładowej funkcjonariuszowi policji lub  osobie upoważnionej do wykonania kontroli,

j) nie powiadomi o zmianie ę zarejestrowanych danych według postanowień § 9 ust. 2 lit. c) ustawy o poborze opłaty drogowej,

k) bezprawnie  wyda, zmieni lub sfałszuje dokument wydany w celu  oceny zgodności, oceny stosowności lub w celu kontroli oceny  według postanowień § 22 ustawy o poborze opłaty drogowej.

 

Delikty administracyjne

W myśl postanowienia  § 28 ust. 1 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za korzystanie z  wyznaczonych  odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (dalej zwana  „ustawą o poborze opłaty drogowej“) deliktu administracyjnego na odcinku poboru opłaty drogowej dopuszcza się użytkownik  pojazdu, który:

a) korzysta z określonych odcinków dróg poruszając się  pojazdem  bez uiszczenia opłaty drogowej,

b) podczas korzystania z określonych odcinków dróg z zerową stawką opłaty drogowej nie posiada w pojeździe jednostki pokładowej,

c)  jednostkę pokładową umieści w pojeździe lub używa jej niezgodnie z postanowieniem § 9 ust. 2 lit. a) lub b) ustawy o poborze opłaty drogowej,

d) nie oznajmi zmiany danych rejestracyjnych według postanowień § 9 ust. 2 lit. c) ustawy o poborze opłaty drogowej.

 

Deliktami administracyjnymi według § 28 ust. 1 ustawy o poborze opłaty drogowej zajmują się  Urzędy Powiatowe, na terenie których  użytkownik pojazdu posiada siedzibę, jeśli chodzi o osobę prawną, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli chodzi o osobę fizyczną-przedsiębiorcę, lub miejsce zamieszkania, jeśli chodzi o osobę fizyczną. Jeśli użytkownikiem  pojazdu jest osoba z miejscem zamieszkania, miejscem prowadzenia działalności gospodarczej lub z siedzibą poza terytorium Republiki Słowackiej, właściwym organem do rozstrzygania w sprawach deliktów administracyjnych jest urząd powiatowy w siedzibie województwa, na terenie którego doszło do naruszenia obowiązków według postanowień  § 28 ust. 1 ustawy o poborze opłaty drogowej.

Za powyższe wykroczenia i delikty administracyjne są nakładane mandaty w myśl postanowienia            § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1 ustawy nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiazującym.