Według Umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg użytkownik i/lub kierowca pojazdu jest zobowiązany do:

Umowa o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg wygasa (w odpowiedniej części dotyczącej pojazdu) także w przypadku upłynięcia okresu 6 miesięcy od dnia zapisania przez jednostkę pokładową ostatniej transakcji myta (Ogólne Warunki Handlowe Administratora poboru opłat, Artykuł IV., rozdział IV.3, punkt 1).

Jeśli jednostka pokładowa nie zostanie zwrócona w określonym terminie, Użytkownik  pojazdu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Administratorowi systemu w wysokości ceny zakupu jednostki pokładowej i jej akcesoriów obniżonej o wysokość złożonego  zabezpieczenia w celu zapewnienia zobowiązania zwrotu jednostki pokładowej.

Użytkownicy pojazdów zwracając jednostkę pokładową w możliwie najkrótszym terminie (np. przy wyjeździe z kraju, w przypadku zakładanego dłuższego niekorzystania z jednostki pokładowej, itp.) mogą zapobiec:

  • kosztom związanym ze zwrotem jednostki pokładowej Administratorowi systemu,
  • nałożeniu kary umownej w przypadku niezwrócenia jednostki pokładowej.

W reżimie zaabonowanego myta Eksploatator pojazdu i/lub Kierowca pojazdu mogą dokonać zwrotu Jednostki Pokładowej w którymkolwiek miejscu kontaktowym lub dystrybucyjnym.

W reżimie późniejszego opłacania myta Eksploatator pojazdu lub jego upoważniony podstawie przedłożonego mogą dokonać zwrotu Jednostki Pokładowej wyłącznie w wyznaczonym Miejscu Kontaktowym.

Informacje dotyczące dokumentów wraz z objaśnieniami odnośnie zwrotu Jednostki Pokładowej znajdują się w sekcji Wymagane dokumenty.

 

Gwarancja jest zwracana Eksploatatorowi pojazdu , jego upoważnionemu Przedstawicielowi i/lub Kierowcy pojazdu przy zwrocie Jednostki Pokładowej , przy czym Jednostka Pokładowa nie może być uszkodzona i winna być w pełni funkcjonalna. Zabezpieczenie za zwrot Jednostek pokładowych, które dotyczą jednej Umowy o udostępnieniu jednostki pokładowej zawartej w Trybie późniejszego płacenia opłat drogowych zostanie zwrócona Użytkownikowi pojazdu przelewem bankowym na konto bankowe Użytkownika pojazdu podane w Umowie o udostępnieniu jednostki pokładowej lub w Aneksie do Umowy o udostępnieniu jednostki pokładowej lub w prawidłowo wypełnionym Wniosku o Zwrot środków finansowych doręczonym Operatorowi systemu. Jeżeli kwota, która winna być zwrócona Eksploatatorowi pojazdu jest wyższa niż 100 EUR, Gwarancja za Jednostki Pokładowe zostanie zwrócona na konto bankowe Eksploatatora pojazdu podane we Wniosku o zwrot środków pieniężnych, który Eksploatator pojazdu winien wypełnić.

W przypadku gdy Eksploatator pojazdu i/lub Kierowca pojazdu nie zwróci Jednostki Pokładowej lub w przypadku zgubienia lub kradzieży Jednostki Pokładowej, Eksploatator Systemu ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości ceny nabycia Jednostki Pokładowej i jej wyposażenia , z potrąceniem wysokości kwoty Gwarancji.

W przypadku gdy Eksploatator pojazdu i/lub Kierowca pojazdu uszkodzi lub zniszczy Jednostkę Pokładową , Eksploatator Systemu ma prawo do wykorzystania Gwarancji i zastosowania kary umownej, zgodnie z aktualnym taryfikatorem opłat.

W przypadku gdy Eksploatator pojazdu i/lub Kierowca pojazdu nie zwróci wyposażenia Jednostki Pokładowej lub jego części , Eksploatator Systemu ma prawo do obniżenia kwoty zwracanej Gwarancji o cenę wyposażenia Jednostki Pokładowej, zgodnie z aktualnym taryfikatorem opłat.

W przypadku gdy Eksploatator pojazdu i/lub Kierowca pojazdu nie zwróci Jednostki Pokładowej , w tym baterii i/lub osłony baterii, taka Jednostka Pokładowa będzie uważana za uszkodzoną , a Eksploatator Systemu ma prawo do obniżenia kwoty zwracanej Gwarancji o opłatę za uszkodzenie Jednostki Pokładowej, zgodnie z aktualnym taryfikatorem opłat.

W przypadku zmiany Eksploatatora pojazdu, do którego wydano Jednostkę Pokładową, poprzedni Eksploatator pojazdu jest zobowiązany do zwrócenia Jednostki Pokładowej do 5 dni kalendarzowych od dnia nastąpienia tej zmiany.