Blokowanie

Jeśli jednostka pokładowa w reżimie przedpłaconej opłaty drogowej sygnalizuje niską pozostałość przedpłaconej opłaty drogowej, należy natychmiast podwyższyć przedpłaconą sumę w najbliższym punkcie obsługi klienta. Jednostka pokładowa OBU 1374 sygnalizuje niską pozostałość przedpłaconej opłaty drogowej miganiem pierwszego przycisku na zielono i jednocześnie sygnalizacją akustyczną. Jednostki pokładowe Sitraffic Sensus Unit i Billien OBU indykują niską resztę przedpłaconej opłaty drogowej migającym symbolem € (Billien OBU 5051: symbol € świecisię na żółto), jednocześnie z migającym indykatorem stanu LED łącznie z sygnalizacją akustyczną. Jeśli pozostałość przedpłaconej opłaty drogowej osiągnie 0€, jednostka pokładowa zostanie zablokowana.


W przypadku trybu opłat końcowych również jako pierwszy zacznie migać przycisk na Jednostce pokładowej OBU 1374, a jednostkach pokładowych Sitraffic Sensus Unit i Billien OBU miga symbol € (Billien OBU 5051: symbol € świecisię na żółto) w kombinacji z migającym indykatorem stanu LED, jeśli ogólna przejeżdżona suma zbliży się do sumy gwarancji bankowej ewentualnie zabezpieczenia w gotówce. Ostrzeżenie to służy użytkownikowi / kierowcy pojazdu jako informacja, że należy podwyższyć gwarancję bankową lub zabezpieczenie finansowe.


W przypadku nie uiszczenia opłaty drogowej i/albo nieuregulowania innych należności w terminie do 3 dni po upływie okresu ich płatności, użytkownik systemu jest upoważniony do zablokowania wszystkich jednostek pokładowych użytkownika pojazdu, który zalega z uiszczeniem opłaty drogowej oraz innych należności, przy czym każda zablokowana jednostka pokładowa wskazuje użytkownikowi / kierowcy pojazdu stan zablokowania.

 

Transport

Jeśli podczas jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg w pojeździe jest transportowana jednostka pokładowa, która nie będzie wykorzystana w czasie transportu do zapisu transakcji naliczania opłaty drogowej, użytkownik pojazdu, do którego jednostka pokładowa należy, musi zapewnić jej prawidłowy transport według instrukcji operatora systemu.

 

Wszystkie dalsze szczegóły i instrukcje dotyczące jednostek pokładowych podane są w odpowiednich dokumentach do pobrania, część Jednostki pokładowe, Dokumenty do pobrania .