Płatności w opcji przedpłaconej opłaty drogowej

A. Informacje o opłacie przedpłaconej opłaty drogowej potrzebne przy rejestracji oraz zawieraniu umów

W opcji przedpłaconego opłaty drogowej opłaty można uiścić w następujący sposób:

  1. w gotówce w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym,
  2. kartą bankową w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym,
  3. kartą paliwową, której emitent jest akceptowany przez administratora poboru opłaty drogowej, w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym.

Orientacyjną wysokość myta można obliczyć za pomocą Kalkulatora myta.

Minimalna wysokość jednorazowej opłaty przedpłaconej opłaty drogowej w gotówce wynosi 50 EUR łącznie z podatkiem VAT. Minimalna pozostałość przedpłaconej opłaty drogowej wynosi 12 EUR łącznie z podatkiem VAT.

 

B. Informacje o płatnościach przedpłaconej opłaty drogowej podczas trwania umów

Jeśli wysokość przedpłaconej opłaty drogowej równa się lub jest niższa niż wymagana minimalna pozostałość przedpłaconego myta, jednostka pokładowa poinformuje kierowcę o osiągnięciu tego limitu. Na podstawie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, która została opisana w instrukcji obsługi, kierowca pojazdu powinien udać się do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego i opłacić z góry opłatę drogową lub zjechać z płatnych odcinków dróg. W przeciwnym razie po całkowitym wyczerpaniu przedpłaconej opłaty drogowej jednostka pokładowa zostanie zablokowana.

W przypadku zwrotu niewykorzystanej opłaty drogowej w gotówce zwraca się tylko kwotę nie wyższą niż 100 EUR. W przypadku, gdy wysokość niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej przekracza 100 EUR, zostanie zwrócona wyłącznie w całości na rachunek bankowy użytkownika pojazdu.

Niewykorzystana przedpłacona opłata drogowa, które była uiszczona kartą paliwową, zostanie zwrócona przez administratora poboru opłaty drogowej wyłącznie na rachunek bankowy użytkownika pojazdu.

Jeśli wysokość przedpłaconej opłaty drogowej równa się lub jest niższa niż wymagana minimalna kpozostałość przedpłaconej opłaty drogowej, jednostka pokładowa poinformuje użytkownika i/albo kierowcę pojazdu o osiągnięciu tego limitu sposobem opisanym w instrukcji obsługi. Na podstawie tego wskazania użytkownik pojazdu i/albo kierowca pojazdu musi udać się do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego i opłacić z góry opłatę drogową lub zjechać z płatnych odcinków dróg.

W przypadku, gdy podczas kontroli pzoostałości przedpłaconej opłaty drogowej stwierdzi się, że użytkownik pojazdu i/albo kierowca pojazdu nie opłacili danej opłaty drogowej, zostanie naliczona dopłata za opłatę drogową, przy czym jeśli nie ma możliwości określenia rzeczywistej przejechanej odległości po wyznaczonych odcinkach dróg, zostanie obliczone myto z odcinka o długości 650 km oraz odpowiedniej stawki.

Ewentualną nadpłatę opłaconej opłaty drogowej administrator poboru opłaty drogowej zwróci jednakowym sposobem, jakim opłacono opłatę drogową. Jeśli opłata drogowa zostało uiszczona kombinacją różnych sposobów, administrator poboru opłaty drogowej ma prawo wybrać sposób zwrotu nadpłaty. Opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłaty ponosi użytkownik pojazdu. W gotówce zwraca się nadpłatę nie przekraczającą sumy 100 EUR.

Jeśli użytkownik pojazdu płaci opłatę drogową w opcji przedpłaconego myta a wskutek nieprawidłowego ustawienia jednostki pokładowej będzie mieć niedopłatę myta, w takim przypadku użytkownik pojazdu jest zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia tej niedopłaty.

 

Płatności w opcji abonamentowego opłacenia opłaty drogowej

W opcji abonamentowego opłacenia opłaty drogowej (na podstawie faktur) opłaty można uiścić w następujący sposób:

a) przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek administratora poboru opłaty drogowej,
b) za pośrednictwem wystawcy kart paliwowych,
c) w punktach kontaktowych przy użyciu karty bankowej, paliwowej lub w gotówce.

 

W przypadku zapłaty faktury za pośrednictwem wystawców kart paliwowych administrator poboru opłaty drogowej posyła użytkownikowi pojazdu fakturę o charakterze informacyjnym, której użytkownik pojazdu nie płaci.

W przypadku uiszczenia opłaty drogowej ( faktury) przelewem bankowym, użytkownik pojazdu jest obowiązany identyfikować wpłatę podając symbol zmienny i specyficzny, które zostały podane na fakturze do zapłacenia. W przypadku uiszczenia opłaty drogowej przelewem bankowym z zagranicy lub jeśli nie ma możliwości podania symbolu zmiennego i specyficznego, użytkownik pojazdu musi podać obydwa symbole w uwagach do przelewu bankowego w następującym kształcie: VS:XXXXXXXXXX; SS:YYYYYYYYYY. Faktura będzie zawierać również okres płatności faktury, który standardowo wynosi 14 dni kalendarzowych.

Uiszczenie opłaty drogowej musi wpłynąć w pełnej wysokości na rachunek administartora poboru opłaty drogowej najpóźniej w dniu płatności danej faktury.

W przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej i/albo nieuregulowania innych należności do 3 dni kalendarzowych po upływie terminu ich płatności, użytkownik systemu jest upoważniony do zablokowania wszystkich jednostek pokładowych użytkownika pojazdu, który zalega z uiszczeniem opłaty drogowej oraz innych należności, przy czym każda zablokowana jednostka pokładowa poinformuje użytkownika pojazdu i/albo kierowcę pojazdu o stanie zablokowania w sposób podany w instrukcji obsługi.

W ramach dochodzenia należności jednocześnie z wysłaniem drugiego upomnienia dojdzie do pokrycia należności ze środków zabezpieczenia złożonego przez użytkownika pojazdu w formie gwarancji bankowej lub w innej formie podczas zawierania umowy o wykorzystywaniu wyznaczonych odcinków dróg.

Ewentualne nadpłaty uiszczonej opłaty drogowej zostaną ujęte w następnym fakturowanym okresie. W przypadku, gdy użytkownik pojazdu chce otrzymać nadpłatę faktury za opłatę drogową jeszcze przez zakończeniem kolejnego fakturowanego okresu, musi poprosić o to w formie pisemnego podania o zwrot środków finansowych, które dostarczy użytkownikowi systemu. W przypadku wniosku o zwrot nadpłaty w formie bezgotówkowej, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy użytkownika pojazdu podany w umowie o wykorzystywaniu wyznaczonych odcinków dróg.

Jeśli użytkownik pojazdu płaci opłatę drogową w opcji abonamentowego uiszczania opłaty drogowej, administrator poboru opłaty drogowej przy fakturowaniu niedopłaty opłaty drogowej postępuje zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi.

Jeśli wskutek nieprawidłowego ustawienia jednostki pokładowej powstanie nadpłata myta, użytkownik pojazdu poprosi o jej zwrot zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi administratora poboru opłaty drogowej.

Szczegółowe informacje dotyczące danych i dokumentów potrzebnych do rejestracji znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych administratora poboru opłaty drogowej oraz użytkownika systemu.

 

Akceptowane karty paliwowe służące do bezgotówkowej zapłaty elektronicznej opłaty drogowej w systemie przedpłaconym (prepaid)

Administrator poboru opłaty drogowej i Administrator systemu do celów bezgotówkowej zapłaty za kompleksową usługę elektronicznego poboru opłaty drogowej akceptują karty paliwowe wymienione w poniższej tabeli.

Za pośrednictwem wydawców kart paliwowych wymienionych w poniższej tabeli można dokonać zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej. Za pomocą następujących kart paliwowych można dokonywać płatności w systemie przedpłaconym we wszystkich punktach obsługi klienta bez ograniczeń.

UWAGA! Depozytu za jednostkę pokładową nie można zapłacić za pomocą karty paliwowej!

 

Wydawca karty paliwowej


Akceptowany numer początkowy (prefiks)

 

Umowy o używaniu określonych odcinków dróg w systemie przedpłaconym (prepaid)
AKCEPTOWANE 

 

E100 700523 TAK
E100 782546 TAK
LogPay 707842 TAK
LogPay 708175 TAK
DKV 7043 TAK
SHELL  7002 TAK
SHELL 7077 TAK
WAG/Eurowag 789663
(z wyłączeniem 789663100)
TAK
SLOVNAFT GOLD 70800572, 70800578, 70800574 TAK
SLOVNAFT SILVER 70800570 TAK
SLOVNAFT 70800583 TAK
TIFON Gold card 78969012 TAK
MOL Romanian Gold card 70800512 TAK
MOL Romanian Gold card 70816781  TAK
MOL Romanian Red card 70800518 TAK
MOL Austrian Gold card  70800552 TAK
MOL Hungarian Red card 70800598 TAK
MOL Hungarian Silver card  70816770 TAK
MOL Hungarian Gold card  70816780 TAK
Energo Petrol Bosnia Gold card 70800522 TAK
MOL Serbia Gold card 70800532 TAK
MOL Slovenia Gold card 70800542 TAK
IES Italy Gold card 70800582 TAK
SLOVNAFT CZ Gold card 70800562 TAK
MOL Europe Gold card 70800592 TAK
CCS 7079327 TAK
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711302, 711304, 711306 TAK
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
TAK
OMV 710101, 710103 - 710105,
710109 - 710111
TAK
UTA 706000 TAK
TRAFINEO  700673 - 700699 TAK
TRAFINEO 710200 - 710203 TAK
TRAFINEO 710205, 710207 TAK
TRAFINEO  710211 - 710214 TAK
TRAFINEO 704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
TAK
EUROTOLL 782459 TAK
Multi Service 708380 TAK
PaySystem 70239600, 920312190003 TAK

 

Akceptowane karty paliwowe do celów rejestracji w elektronicznym systemie opłaty drogowej w punktach obsługi klienta w systemie abonamentowym (postpaid)

Administrator poboru opłaty drogowej i Administrator Systemu zawiadamiają, że wierzytelności, które powstały po stronie Administratora poboru opłaty drogowej wobec użytkownika pojazdu na mocy Umowy o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowym w związku z uiszczaniem opłaty drogowej za pośrednictwem akceptowanych kart paliwowych, Administrator poboru opłaty drogowej, za radą cesjonariuszy, w tym Administratora Systemu, przenosi na wydawcę stosownej karty paliwowej zgodnie z postanowieniem § 524 i nast. ustawy nr 40/1964 Dz. U. Kodeks Cywilny w obowiązującym brzmieniu.

 

Wydawca karty paliwowej


Akceptowany numer początkowy (prefiks)

Umowy o używaniu określonych odcinków dróg w systemie abonamentowym (postpaid)

Liczba pojazdów, które można przypisać do karty płatniczej (N = dowolna)

E100 700523 1
E100 782546 1
LogPay 707842 1
LogPay 708175 1
DKV 7043 1
SHELL 7002 1
SHELL 7077 1
WAG/Eurowag 789663
(z wyłączeniem 789663100)
1
SLOVNAFT GOLD 70800572, 70800578, 70800574 N
SLOVNAFT SILVER 70800570 N
SLOVNAFT 70800583 N
TIFON Gold card 78969012 N
MOL Romanian Gold card 70800512 N
MOL Romanian Gold card 70816781 N
MOL Romanian Red card 70800518 N
MOL Austrian Gold card 70800552 N
MOL Hungarian Red card 70800598 N
MOL Hungarian Silver card  70816770 N
MOL Hungarian Gold card 70816780 N
Energo Petrol Bosnia Gold card 70800522 N
MOL Serbia Gold card 70800532 N
MOL Slovenia Gold card 70800542 N
IES Italy Gold card 70800582 N
SLOVNAFT CZ Gold card 70800562 N
MOL Europe Gold card 70800592 N
CCS 7079327 N
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711302, 711304, 711306 1
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
1
OMV 710101, 710103 - 710105,
710109 - 710111
1
UTA 706000 1
TRAFINEO  700673 - 700699 1
TRAFINEO 710200 - 710203 1
TRAFINEO 710205, 710207 1
TRAFINEO  710211 - 710214 1
TRAFINEO 704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
1
EUROTOLL 782459 1
PaySystem 70239600, 920312190003 N