1
Jak postąpić w przypadku, gdy dojdzie do awarii lub uszkodzenia jednostki pokładowej podczas jazdy na wyznaczonych odcinkach dróg

Jeżeli podczas jazdy na wyznaczonych odcinkach dróg dojdzie do awarii lub uszkodzenia jednostki pokładowej, kierowca pojazdu jest upoważniony zaparkować pojazd na najbliższym miejscu umożliwiającym bezpieczne zaparkowanie pojazdu i poinformować Administratora systemu o awarii lub uszkodzeniu jednostki pokładowej dzwoniąc pod numer obsługi klienta. Kierowca w celu identyfikacji poda Administratorowi systemu swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko lub nazwę handlową lub nazwę użytkownika pojazdu, numery rejestracyjne pojazdu i przybliżone miejsce, gdzie znajduje się pojazd. Administrator systemu poda kierowcy kod zdarzenia, a kierowca może kontynuować jazdę wyłącznie do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego według wytycznych Administratora systemu. Kontynuowanie jazdy nie podlega opłacie z wyjątkiem przypadku, gdy okaże się, że awarię lub uszkodzenie jednostki pokładowej spowodował użytkownik pojazdu lub kierowca pojazdu.

2
Jak postąpić, jeżeli po zakończeniu jazdy zostanie stwierdzony błąd w nastawieniach jednostki pokładowej

W przypadku, gdy użytkownik pojazdu i/lub kierowca pojazdu po zakończeniu jazdy na wyznaczonym odcinku stwierdzi błąd w nastawieniach Jednostki pokładowej, jest zobowiązany natychmiast przekazać Administratorowi systemu informacje niezbędne do prawidłowego wyliczenia opłat drogowych.

3
How to proceed in the event of theft, loss or dJak postąpić w przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia jednostki pokładowejestruction of the OBU

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia jednostki pokładowej użytkownik pojazdu i/lub kierowca pojazdu jest zobowiązany powiadomić Administratora systemu o kradzieży, utracie lub zniszczeniu jednostki pokładowej dzwoniąc pod numer obsługi klienta. Użytkownik pojazdu i/lub kierowca pojazdu w celu identyfikacji poda Administratorowi systemu swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko lub nazwę handlową lub nazwę użytkownika pojazdu i numery rejestracyjne pojazdu. Administrator systemu poda użytkownikowi pojazdu i/lub kierowcy pojazdu kod zdarzenia i dezaktywuje jednostkę pokładową w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych.

W przypadku, gdyby jednostka pokładowa po kradzieży lub utracie została użyta przez nieupoważnioną osobę, użytkownik pojazdu, do którego jest przypisana jednostka pokładowa jest zobowiązany uiścić opłatę drogową w pełnej wysokości wyliczonej według zapisów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych za okres od momentu kradzieży lub utraty, aż do wpisania zawiadomienia o kradzieży lub utracie jednostki pokładowej w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych przez Administratora systemu. Administrator systemu jest zobowiązany zamieścić zawiadomienie o kradzieży lub utracie jednostki pokładowej  w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych i dezaktywować jednostkę pokładową natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia o kradzieży lub utracie jednostki pokładowej przez użytkownika pojazdu.

Administrator sytemu w przypadku kradzieży lub utraty jednostki pokładowej jest upoważniony wraz z dezaktywacją jednostki pokładowej dochodzić swoich roszczeń związanych z zabezpieczeniem i karą umowną według artykułu „Artykuł IV“ niniejszych warunków 2.

Jeżeli jednostka pokładowa, która została skradziona lub zgubiona, zostanie zwrócona Administratorowi systemu, to Administrator systemu zwróci użytkownikowi pojazdu zabezpieczenie zgodnie z artykułem IV Ogólnych Warunków Handlowych Administratora  Systemu dopiero po potwierdzeniu pełnej funkcjonalności jednostki pokładowej przez jednostkę notyfikowaną, a gdy zwrócona jednostka pokładowa jest uszkodzona, dopiero po potwierdzeniu przez jednostkę notyfikowaną, że jej uszkodzenie nie spowodował użytkownik pojazdu. Jednostką notyfikowaną jest punkt serwisowy administratora systemu w centralnym magazynie logistycznym i/lub centrum serwisowym producenta jednostek pokładowych.

4
W jaki sposób odbywa się wydanie nowej jednostki pokładowej

Jeżeli użytkownik pojazdu złoży wniosek o wydanie nowej jednostki pokładowej w miejsce skradzionej, zgubionej, zniszczonej lub uszkodzonej jednostki pokładowej, administrator systemu zawrze z nim nową umowę o udostępnieniu jednostki pokładowej lub uzgodni z nim zmianę pierwotnej umowy o udostępnieniu jednostki pokładowej w części dotyczącej pierwotnej jednostki pokładowej. Użytkownik pojazdu udzieli administratorowi systemu zabezpieczenia na nową jednostką pokładową według artykułu IV Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Systemu.

Użytkownik pojazdu i/lub kierowca pojazdu są zobowiązani zapobiegać sytuacjom, w których  może dojść do kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jednostki pokładowej. Użytkownik pojazdu i/lub kierowca pojazdu są w pełnym stopniu odpowiedzialni za pokrycie szkody w związku ze skradzioną, zgubioną, zniszczoną lub uszkodzoną jednostką pokładową.

5
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszystkie prawa i obowiązki użytkowników pojazdów i kierowców pojazdów dotyczące kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jednostki pokładowej regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Systemu.

Dalsze informacje dotyczące jednostki pokładowej można znaleźć/uzyskać:

  • na portalu internetowym www.emyto.sk w sekcji jednostka pokładowa,
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii +421 2 35 111111.