1
Ako postupovať ak k poruche alebo poškodeniu Palubnej jednotky dôjde počas jazdy po Vymedzených úsekoch ciest

Ak počas jazdy po Vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo poškodeniu Palubnej jednotky, Vodič vozidla je povinný odstaviť Vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie Vozidla a oznámiť poruchu alebo poškodenie Palubnej jednotky Prevádzkovateľovi systému na Zákazníckej linke. Na účely identifikácie Vodič vozidla oznámi Prevádzkovateľovi systému svoje meno a priezvisko, meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov Prevádzkovateľa vozidla, evidenčné číslo Vozidla a približnú polohu, kde sa Vozidlo nachádza. Prevádzkovateľ systému oznámi Vodičovi vozidla kód udalosti a Vodič môže pokračovať v jazde výlučne na najbližšie Kontaktné alebo Distribučné miesto podľa pokynov Prevádzkovateľa systému. Pokračovanie v jazde nie je spoplatnené okrem prípadu, ak sa preukáže, že poruchu alebo poškodenie Palubnej jednotky spôsobil Prevádzkovateľ vozidla alebo Vodič vozidla.

2
Ako postupovať ak je chyba v nastavení Palubnej jednotky zistená po skončení jazdy

Ak Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla zistí po skončení jazdy na Vymedzenom úseku ciest chybu v nastavení Palubnej jednotky, je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi systému údaje potrebné pre  správny výpočet Mýta.

3
Ako postupovať v prípade krádeže, straty alebo zničenia Palubnej jednotky

V prípade krádeže, straty alebo zničenia Palubnej jednotky je Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla povinný oznámiť krádež, stratu alebo zničenie Palubnej jednotky Prevádzkovateľovi systému na Zákazníckej linke. Na účely identifikácie Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla oznámi Prevádzkovateľovi systému svoje meno a priezvisko, meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov Prevádzkovateľa vozidla a evidenčné číslo Vozidla. Prevádzkovateľ systému oznámi Prevádzkovateľovi vozidla a/alebo Vodičovi vozidla kód udalosti a deaktivuje Palubnú jednotku v Elektronickom mýtnom systéme.

Ak bola Palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, Prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je Palubná jednotka priradená je povinný uhradiť Mýto v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v Elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádeže alebo straty až po vloženie oznámenia o krádeži alebo strate do Elektronického mýtneho systému Prevádzkovateľom systému. Prevádzkovateľ systému je povinný vložiť oznámenie o krádeži alebo strate Palubnej jednotky do Elektronického mýtneho systému a deaktivuje Palubnú jednotku bezodkladne po oznámení krádeže alebo straty Palubnej jednotky Prevádzkovateľom vozidla.

V prípade krádeže alebo straty Palubnej jednotky je Prevádzkovateľ systému oprávnený súčasne s deaktiváciou Palubnej jednotky uplatniť svoj nárok na Zábezpeku a zmluvnú pokutu podľa článku „Článok IV“ týchto Podmienok 2.

Ak je ukradnutá alebo stratená Palubná jednotka vrátená Prevádzkovateľovi systému, Prevádzkovateľ systému vráti uplatnenú Zábezpeku podľa článku IV Všeobecných obchodných podmienok  prevádzkovateľa systému Prevádzkovateľovi vozidla až po potvrdení úplnej funkčnosti Palubnej jednotky autorizovanou osobou, alebo ak je vrátená Palubná jednotka  poškodená, po potvrdení autorizovanej osoby, že poškodenie nespôsobil Prevádzkovateľ vozidla. Autorizovanou osobou je servisné pracovisko Prevádzkovateľa systému v centrálnom logistickom sklade a/alebo servisné stredisko výrobcu Palubných jednotiek.

4
Ako prebieha poskytnutie novej Palubnej jednotky

Ak Prevádzkovateľ vozidla požiada o poskytnutie novej Palubnej jednotky namiesto ukradnutej, stratenej, zničenej alebo poškodenej Palubnej jednotky, Prevádzkovateľ systému s ním uzavrie novú Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky alebo sa s ním dohodne na  zmene pôvodnej Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v časti týkajúcej sa pôvodnej Palubnej jednotky. Prevádzkovateľ vozidla poskytne Prevádzkovateľovi systému za novú Palubnú jednotku Zábezpeku podľa článku IV Všeobecných obchodných podmienok  prevádzkovateľa systému.

Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla, sú povinní predchádzať situáciám, pri ktorých môže prísť ku krádeži, strate, zničeniu alebo poškodeniu Palubnej jednotky. Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla sú v plnej miere zodpovední za náhradu škody ukradnutej, stratenej, zničenej alebo poškodenej Palubnej jednotky.

5
Kde je možné získať ďalšie informácie

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľov vozidiel a Vodičov vozidiel pri krádeži, strate, zničení alebo poškodení Palubnej jednotky upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému.

Ďalšie informácie týkajúce sa Palubnej jednotky nájdete/získate:

  • na internetovom portáli www.emyto.sk v sekcii Palubná jednotka,
  • telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky +421 2 35 111111.